• <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>
 • 无量光明

  普贤行愿品注音

  普贤行愿品 | 发表时间ㄩ2015-01-19 | 作者ㄩ网络 [投稿]

  ﹛﹛普贤行愿品注音

  ﹛﹛尔(豆r)时(shí)普(p迅)贤(xián)菩萨(púsà)(mó)诃(h言)萨(sà)ㄛ称(ch言ng)叹(tàn)如来(rúlái)胜(shèng)功德(g身ngdé)已(y走)ㄛ告(gào)诸(zh迂)菩萨(púsà)及(jí)善(shàn)财(cái)言(yán)ㄩ善(shàn)男子(nánz走)ㄛ如来(rúlái)功德(g身ngdé)ㄛ假使(ji見sh走)十方(shíf芋ng)一(yí)切(qiè)诸(zh迂)佛(fó)ㄛ经(j貝ng)不可(bùk豆)说(shu身)不可(bùk豆)说(shu身)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)劫(jié)ㄛ相(xi芋ng)续(xù)演说(y見nshu身)ㄛ不可(bùk豆)穷尽(qióng)(jìn)﹝若(ruò)欲(yù)成(chéng)就(jiù)此(c走)功(g身ng)德(dé)门(mén)ㄛ应(yìng)修(xi迂)十(shí)种(zhòng)广大(gu見ngdà)行(xíng)愿(yuàn)﹝

  ﹛﹛何等(héd豆ng)为(wéi)十(shí)ˋ

  ﹛﹛一者(y貝zh豆)礼(l走)敬(jìng)诸(zh迂)佛(fó)

  ﹛﹛二者(èrzh豆)称赞(ch言ngzàn)如来(rú)(lái)

  ﹛﹛三(s芋n)者(zh豆)广(gu見ng)修(xi迂)供养(g身ngy)(見ng)

  ﹛﹛四(sì)者(zh豆)忏悔(chànhu走)业障(yè)(zhàng)

  ﹛﹛五(w迅)者(zh豆)随喜(suíx走)功德(g身ng)(dé)

  ﹛﹛六(liù)者(zh豆)请(q走ng)转(zhu見n)法(f見)轮(lún)

  ﹛﹛七(q貝)者(zh豆)请(q走ng)佛(fó)住(zhù)世(shì)

  ﹛﹛八(b芋)者(zh豆)常随(chángsuí)佛学(fó)(xué)

  ﹛﹛九(ji迅)者(zh豆)恒(héng)顺(shùn)众(zhòng)生(sh言ng)

  ﹛﹛十(shí)者(zh豆)普(p迅)皆(ji言)回(huí)向(xiàng)﹝

  ﹛﹛善(shàn)财(cái)白(bái)言(yán)ㄩ大圣(dàshèng)ㄛ云(yún)何(hé)礼(l走)敬(jìng)ㄛ乃至(n見izhì)回(huí)向(xiàng)ˋ

  ﹛﹛普(p迅)贤(xián)菩萨(púsà)告(gào)善(shàn)财(cái)言(yán)ㄩ善(shàn)男子(nánz走)ㄛ言(yán)礼(l走)敬(jìng)诸(zh迂)佛(fó)者(zh豆)ㄛ所(su辛)有(y辛u)尽(jìn)法(f見)界(jiè)虚空(x迂k身ng)界(jiè)ㄛ十方(shíf芋ng)三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)诸(zh迂)佛(fó)世(shì)尊(z迂n)ㄛ我(w辛)以(y走)普(p迅)贤(xián)行(xíng)愿(yuàn)力(lì)故(gù)ㄛ深(sh言n)心(x貝n)信(xìn)解(ji豆)ㄛ如(rú)对(duì)目前(mùqián)ㄛ悉(x貝)以(y走)清(q貝ng)净身(jìngsh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ常(cháng)修(xi迂)礼(l走)敬(jìng)﹝一(y貝)一(y貝)佛(fó)所(su辛)ㄛ皆(ji言)现(xiàn)不可(bùk豆)说(shu身)不可(bùk豆)说(shu身)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)身(sh言n)﹝一(y貝)一身(yìsh言n)ㄛ遍(biàn)礼(l走)不可(bùk豆)说(shu身)不可(bùk豆)说(shu身)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)佛(fó)﹝虚空(x迂k身ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ我(w辛)礼(l走)乃(n見i)尽(jìn)﹝以(y走)虚空(x迂k身ng)界(jiè)不可(bùk豆)尽(jìn)故(gù)ㄛ我(w辛)此(c走)礼(l走)敬(jìng)无(wú)有(y辛u)穷尽(qióngjìn)﹝如是(rúshì)乃至(n見izhì)众生(zhòngsh言ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)业(yè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ我(w辛)礼(l走)乃(n見i)尽(jìn)﹝而(ér)众(zhòng)生(sh言ng)界(jiè)乃至(n見izhì)烦恼(fánn見o)无(wú)有(y辛u)尽(jìn)故(gù)ㄛ我(w辛)此(c走)礼(l走)敬(jìng)无(wú)有(y辛u)穷尽(qióngjìn)﹝念念(niànniàn)相(xi芋ng)续(xù)ㄛ无(wú)有(y辛u)间(jiàn)断(duàn)﹝身(sh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ无(wú)有(y辛u)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛复(fù)次(cì)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ言(yán)称赞(ch言ngzàn)如来(rúlái)者(zh豆)ㄛ所有(su辛y辛u)尽(jìn)法(f見)界(jiè)虚空(x迂k身ng)界(jiè)ㄛ十方(shíf芋ng)三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)刹(chà)土(t迅)ㄛ所有(su辛y辛u)极(jí)微(w言i)一一(y貝y貝)尘(chén)中(zh身ng)ㄛ皆(ji言)有(y辛u)一切(yíqiè)世间(shìji芋n)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)佛(fó)﹝一一(y貝y貝)佛(fó)所(su辛)ㄛ皆(ji言)有(y辛u)菩萨(púsà)海(h見i)会(huì)围绕(wéirào)﹝我(w辛)当(d芋ng)悉(x貝)以(y走)甚(shèn)深(sh言n)胜(shèng)解(ji豆)ㄛ现(xiàn)前(qián)知(zh貝)见(jiàn)ㄛ各(gè)以(y走)出(ch迂)过(guò)辩才(biàncái)天女(ti芋nn邢)微妙(w言imiào)舌根(shég言n)ㄛ一一(y貝y貝)舌根(shég言n)ㄛ出(ch迂)无尽(wújìn)音(y貝n)声(sh言ng)海(h見i)ㄛ一一(y貝y貝)音(y貝n)声(sh言ng)ㄛ出(ch迂)一切(yíqiè)言(yán)辞海(cíh見i)ㄛ称扬(ch言ngyáng)赞叹(zàntàn)一切(yíqiè)如来(rúlái)诸(zh迂)功德(g身ngdé)海(h見i)﹝穷(qióng)未来(wèilái)际(jì)ㄛ相(xi芋ng)续(xù)不断(búduàn)﹝尽(jìn)于(yú)法(f見)界(jiè)ㄛ无不(wúbù)周遍(zh身ubiàn)﹝如是(rúshì)虚空(x迂k身ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)业(yè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ我(w辛)赞(zàn)乃(n見i)尽(jìn)﹝而(ér)虚空(x迂k身ng)界(jiè)乃至(n見izhì)烦恼(fánn見o)无(wú)有(y辛u)尽(jìn)故(gù)ㄛ我(w辛)此(c走)赞叹(zàntàn)无(wú)有(y辛u)穷尽(qióngjìn)﹝念念(niànniàn)相(xi芋ng)续(xù)ㄛ无(wú)有(y辛u)间断(jiànduàn)﹝身(sh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ无(wú)有(y辛u)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛复(fù)次(cì)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ言(yán)广(gu見ng)修(xi迂)供养(g身ngy見ng)者(zh豆)ㄛ所有(su辛y辛u)尽(jìn)法(f見)界(jiè)虚空(x迂k身ng)界(jiè)ㄛ十方(shíf芋ng)三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)中(zh身ng)ㄛ一一(y貝y貝)各(gè)有(y辛u)一切(yíqiè)世界(shìjiè)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)佛(fó)﹝一一(y貝y貝)佛(fó)所(su辛)ㄛ种种(zh辛ngzh辛ng)菩萨(púsà)海(h見i)会(huì)围绕(wéirào)﹝我(w辛)以(y走)普(p迅)贤(xián)行(xíng)愿(yuàn)力(lì)故(gù)ㄛ起(q走)深信(sh言nxìn)解(ji豆)ㄛ现(xiàn)前(qián)知(zh貝)见(jiàn)ㄛ悉(x貝)以上(y走shàng)妙(miào)诸(zh迂)供养(g身ngy見ng)具(jù)而(ér)为(wéi)供养(g身ngy見ng)﹝所谓(su辛wèi)华(huá)云(yún)﹜鬾(mán)云(yún)﹜天(ti芋n)音乐(y貝nyuè)云(yún)﹜天(ti芋n)伞(s見n)盖(gài)云(yún)﹜天(ti芋n)衣服(y貝fu)云(yún)﹜天(ti芋n)种种(zh辛ngzh辛ng)香(xi芋ng)﹜涂香(túxi芋ng)﹜?#38556;?/a>(sh芋oxi芋ng)﹜末(mò)香(xi芋ng)ㄛ如是(rúshì)等(d豆ng)云(yún)ㄛ一一(y貝y貝)量(liàng)如(rú)须弥(x迂mí)山(sh芋n)王(wáng)﹝燃(rán)种种(zh辛ngzh辛ng)灯(d言ng)ㄛ酥(s迂)灯(d言ng)﹜油灯(yóud言ng)﹜诸(zh迂)香油(xi芋ngyóu)灯(d言ng)ㄛ一一(y貝y貝)灯(d言ng)炷(zhù)如(rú)须弥(x迂mí)山(sh芋n)ㄛ一一(y貝y貝)灯油(d言ngyóu)如(rú)大(dà)海水(h見ishu走)﹝以(y走)如是(rúshì)等(d豆ng)诸(zh迂)供养(g身ngy見ng)具(jù)ㄛ常(cháng)为(wéi)供养(g身ngy見ng)﹝善(shàn)男子(nánz走)ㄛ诸(zh迂)供养(g身ngy見ng)中(zh身ng)ㄛ法(f見)供养(g身ngy見ng)最(zuì)﹝所谓(su辛wèi)如(rú)说(shu身)修行(xi迂xíng)供养(g身ngy見ng)﹜利益(lìyì)众生(zhòngsh言ng)供养(g身ngy見ng)﹜摄(shè)受(shòu)众生(zhòngsh言ng)供养(g身ngy見ng)﹜代(dài)众生(zhòngsh言ng)苦(k迅)供养(g身ngy見ng)﹜勤(qín)修(xi迂)善(shàn)根(g言n)供养(g身ngy見ng)﹜不(bù)舍(sh豆)菩萨(púsà)业(yè)供养(g身ngy見ng)﹜不(bù)离(lí)菩提(pútí)心(x貝n)供养(g身ngy見ng)﹝善(shàn)男子(nánz走)ㄛ如(rú)前(qián)供养(g身ngy見ng)无量(wúliàng)功德(g身ngdé)ㄛ比(b走)法(f見)供养(g身ngy見ng)一(y貝)念(niàn)功德(g身ngdé)ㄛ百(b見i)分(f言n)不及(bùjí)一(y貝)ㄛ千(qi芋n)分(f言n)不及(bùjí)一(y貝)ㄛ百千(b見iqi芋n)俱(jù)胝(zh貝)那(nà)由(yóu)他(t芋)分(f言n)﹜迦(ji芋)罗(luó)分(f言n)﹜算(suàn)分(f言n)﹜数(shù)分(f言n)﹜喻分(yùf言n)﹜优(y身u)波尼沙陀(b身nísh芋tuó)分(f言n)ㄛ亦(yì)不及(bùjí)一(y貝)﹝何以(héy走)故(gù)ˋ以(y走)诸如(zh迂rú)来(lái)尊重(z迂nzhòng)法(f見)故(gù)ㄛ以(y走)如(rú)说(shu身)行(xíng)出生(ch迂sh言ng)诸(zh迂)佛(fó)故(gù)﹝若(ruò)诸(zh迂)菩萨(púsà)行(xíng)法(f見)供养(g身ngy見ng)ㄛ则(zé)得(dé)成就(chéngjiù)供养(g身ngy見ng)如来(rúlái)﹝如是(rúshì)修行(xi迂xíng)ㄛ是(shì)真(zh言n)供养(g身ngy見ng)故(gù)﹝此(c走)广大(gu見ngdà)最(zuì)胜(shèng)供养(g身ngy見ng)ㄛ虚空(x迂k身ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)业(yè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ我(w辛)供(gòng)乃(n見i)尽(jìn)﹝而(ér)虚空(x迂k身ng)界(jiè)乃至(n見izhì)烦恼(fánn見o)不可(bùk豆)尽(jìn)故(gù)ㄛ我(w辛)此(c走)供养(g身ngy見ng)亦(yì)无(wú)有(y辛u)尽(jìn)﹝念念(niànniàn)相(xi芋ng)续(xù)ㄛ无(wú)有(y辛u)间断(jiànduàn)﹝身(sh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ无(wú)有(y辛u)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛复(fù)次(cì)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ言(yán)忏(chàn)除(chú)业障(yèzhàng)者(zh豆)ㄛ菩萨(púsà)自(zì)念(niàn)ㄛ我(w辛)于(yú)过去(guòqù)无(wú)始(sh走)劫(jié)中(zh身ng)ㄛ由(yóu)贪(t芋n)嗔(ch言n)痴(ch貝)ㄛ发(f芋)身(sh言n)口(k辛u)意(yì)ㄛ作(zuò)诸(zh迂)恶(è)业(yè)ㄛ无量(wúliàng)无边(wúbi芋n)﹝若(ruò)此(c走)恶(è)业(yè)有(y辛u)体相(t走xi芋ng)者(zh豆)ㄛ尽(jìn)虚空(x迂k身ng)界(jiè)不(bù)能容(néngróng)受(shòu)﹝我(w辛)今(j貝n)悉(x貝)以(y走)清净(q貝ngjìng)三(s芋n)业(yè)ㄛ遍(biàn)于(yú)法(f見)界(jiè)极(jí)微(w言i)尘(chén)刹(chà)ㄛ一切(yíqiè)诸(zh迂)佛(fó)菩萨(púsà)众(zhòng)前(qián)ㄛ诚心(chéngx貝n)忏悔(chànhu走)ㄛ后(hòu)不复(bùfù)造(zào)ㄛ恒(héng)住(zhù)净(jìng)戒(jiè)一切(yíqiè)功德(g身ngdé)﹝如是(rúshì)虚空(x迂k身ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)业(yè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ我(w辛)忏(chàn)乃(n見i)尽(jìn)﹝而(ér)虚空(x迂k身ng)界(jiè)乃至(n見izhì)众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)不可(bùk豆)尽(jìn)故(gù)ㄛ我(w辛)此(c走)忏悔(chànhu走)无(wú)有(y辛u)穷尽(qióngjìn)﹝念念(niànniàn)相(xi芋ng)续(xù)ㄛ无(wú)有(y辛u)间断(jiànduàn)﹝身(sh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ无(wú)有(y辛u)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛复(fù)次(cì)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ言(yán)随喜(suíx走)功德(g身ngdé)者(zh豆)ㄛ所有(su辛y辛u)尽(jìn)法(f見)界(jiè)虚空(x迂k身ng)界(jiè)ㄛ十方(shíf芋ng)三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)诸(zh迂)佛(fó)如来(rúlái)ㄛ从(cóng)初(ch迂)发(f芋)心(x貝n)ㄛ为(wéi)一切(yíqiè)智(zhì)ㄛ勤(qín)修(xi迂)福(fú)聚(jù)ㄛ不惜(bùx貝)身(sh言n)命(mìng)ㄛ经(j貝ng)不可(bùk豆)说(shu身)不可(bùk豆)说(shu身)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)劫(jié)﹝一一(y貝y貝)劫(jié)中(zh身ng)ㄛ舍(sh豆)不可(bùk豆)说(shu身)不可(bùk豆)说(shu身)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)头目(tóumù)手足(sh辛uzú)﹝如是(rúshì)一切(yíqiè)难(nán)行(xíng)苦行(k迅xíng)ㄛ圆满(yuánm見n)种种(zh辛ngzh辛ng)波(p身)罗(luó)蜜(mì)门(mén)ㄛ证(zhèng)入(rù)种种(zh辛ngzh辛ng)菩萨(púsà)智地(zhìdì)ㄛ成就(chéngjiù)诸(zh迂)佛(fó)无上(wúshàng)菩提(pútí)ㄛ及(jí)般(b芋n)涅(niè)槃(pán)ㄛ分布(f言nbù)舍利(shèlì)﹝所有(su辛y辛u)善(shàn)根(g言n)ㄛ我(w辛)皆(ji言)随喜(suíx走)﹝及(jí)彼(b走)十方(shíf芋ng)一切(yíqiè)世界(shìjiè)ㄛ六(liù)趣(qù)四(sì)生(sh言ng)一切(yíqiè)种类(zh辛nglèi)ㄛ所有(su辛y辛u)功德(g身ngdé)ㄛ乃至(n見izhì)一(y貝)尘(chén)ㄛ我(w辛)皆(ji言)随喜(suíx走)﹝十方(shíf芋ng)三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)声(sh言ng)闻(wén)及(jí)辟(pì)支(zh貝)佛(fó)﹜有(y辛u)学(xué)﹜无(wú)学(xué)ㄛ所有(su辛y辛u)功德(g身ngdé)ㄛ我(w辛)皆(ji言)随喜(suíx走)﹝一切(yíqiè)菩萨(púsà)所(su辛)修(xi迂)无量(wúliàng)难(nán)行(xíng)苦行(k迅xíng)ㄛ志(zhì)求(qiú)无上(wúshàng)正(zhèng)等(d豆ng)菩提(pútí)ㄛ广大(gu見ngdà)功德(g身ngdé)ㄛ我(w辛)皆(ji言)随喜(suíx走)﹝如是(rúshì)虚空(x迂k身ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)业(yè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ我(w辛)此(c走)随喜(suíx走)无(wú)有(y辛u)穷尽(qióngjìn)﹝念念(niànniàn)相(xi芋ng)续(xù)ㄛ无(wú)有(y辛u)间断(jiànduàn)﹝身(sh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ无(wú)有(y辛u)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛复(fù)次(cì)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ言(yán)请(q走ng)转(zhu見n)法(f見)轮(lún)者(zh豆)ㄛ所有(su辛y辛u)尽(jìn)法(f見)界(jiè)虚空(x迂k身ng)界(jiè)ㄛ十方(shíf芋ng)三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)中(zh身ng)ㄛ一一(y貝y貝)各(gè)有(y辛u)不可(bùk豆)说(shu身)不可(bùk豆)说(shu身)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)广大(gu見ngdà)佛(fó)刹(chà)﹝一(y貝)一(y貝)刹(chà)中(zh身ng)ㄛ念念(niànniàn)有(y辛u)不可(bùk豆)说(shu身)不可(bùk豆)说(shu身)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)一切(yíqiè)诸(zh迂)佛(fó)成(chéng)等(d豆ng)正(zhèng)觉(jiào)ㄛ一切(yíqiè)菩萨(púsà)海(h見i)会(huì)围绕(wéirào)﹝而(ér)我(w辛)悉(x貝)以(y走)身(sh言n)口(k辛u)意(yì)业(yè)种种(zh辛ngzh辛ng)方便(f芋ngbiàn)ㄛ殷勤(y貝nqín)劝(quàn)请(q走ng)转(zhu見n)妙法(miàof見)轮(lún)﹝如是(rúshì)虚空(x迂k身ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)业(yè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ我(w辛)常(cháng)劝(quàn)请(q走ng)一切(yíqiè)诸(zh迂)佛(fó)转正(zhu見nzhèng)法(f見)轮(lún)ㄛ无(wú)有(y辛u)穷尽(qióngjìn)﹝念念(niànniàn)相(xi芋ng)续(xù)ㄛ无(wú)有(y辛u)间断(jiànduàn)﹝身(sh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ无(wú)有(y辛u)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛复(fù)次(cì)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ言(yán)请(q走ng)佛(fó)住(zhù)世(shì)者(zh豆)ㄛ所有(su辛y辛u)尽(jìn)法(f見)界(jiè)虚空(x迂k身ng)界(jiè)ㄛ十方(shíf芋ng)三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)诸(zh迂)佛(fó)如来(rúlái)ㄛ将(ji芋ng)欲(yù)示(shì)现(xiàn)般(b芋n)涅(niè)槃(pán)者(zh豆)ㄛ及(jí)诸(zh迂)菩萨(púsà)﹜声(sh言ng)闻(wén)﹜缘(yuán)觉(jiào)﹜有(y辛u)学(xué)﹜无(wú)学(xué)ㄛ乃至(n見izhì)一切(yíqiè)诸(zh迂)善(shàn)知识(zh貝shi)ㄛ我(w辛)悉(x貝)劝(quàn)请(q走ng)莫(mò)入(rù)涅(niè)槃(pán)ㄛ经(j貝ng)于(yú)一切(yíqiè)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)劫(jié)ㄛ为(wéi)欲(yù)利(lì)乐(lè)一切(yíqiè)众生(zhòngsh言ng)﹝如是(rúshì)虚空(x迂k身ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)业(yè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ我(w辛)此(c走)劝(quàn)请(q走ng)无(wú)有(y辛u)穷尽(qióngjìn)﹝念念(niànniàn)相(xi芋ng)续(xù)ㄛ无(wú)有(y辛u)间断(jiànduàn)﹝身(sh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ无(wú)有(y辛u)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛复(fù)次(cì)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ言(yán)常随(chángsuí)佛学(fóxué)者(zh豆)ㄛ如此(rúc走)娑(su身)婆(pó)世界(shìjiè)毗(pí)卢(lú)遮(zh言)那(nà)如来(rúlái)ㄛ从(cóng)初(ch迂)发(f芋)心(x貝n)ㄛ精进(j貝ngjìn)不(bù)退(tuì)ㄛ以(y走)不可(bùk豆)说(shu身)不可(bùk豆)说(shu身)身(sh言n)命(mìng)而(ér)为(wéi)?#38469;?bùsh貝)﹝剥皮(b芋opí)为(wéi)纸(zh走)ㄛ析(x貝)骨(g迅)为(wéi)笔(b走)ㄛ刺(cì)血(xuè)为(wéi)墨(mò)ㄛ书写(sh迂xi豆)经典(j貝ngdi見n)ㄛ积(j貝)如(rú)须弥(x迂mí)﹝为(wéi)重(zhòng)法(f見)故(gù)ㄛ不惜(bùx貝)身(sh言n)命(mìng)ㄛ何况(hékuàng)王位(wángwèi)﹜城邑(chéngyì)聚落(jùluò)﹜宫殿(g身ngdiàn)园林(yuánlín)ㄛ一切(yíqiè)所有(su辛y辛u)ㄛ及(jí)余(yú)种种(zh辛ngzh辛ng)难(nán)行(xíng)苦行(k迅xíng)﹝乃至(n見izhì)树(shù)下(xià)成(chéng)大(dà)菩提(pútí)ㄛ示(shì)种种(zh辛ngzh辛ng)神通(shént身ng)ㄛ起(q走)种种(zh辛ngzh辛ng)变化(biànhuà)ㄛ现(xiàn)种种(zh辛ngzh辛ng)佛(fó)身(sh言n)ㄛ处(chù)种种(zh辛ngzh辛ng)众(zhòng)会(huì)﹝或(huò)处(chù)一切(yíqiè)诸(zh迂)大(dà)菩萨(púsà)众(zhòng)会(huì)道场(dàoch見ng)ㄛ或(huò)处(chù)声(sh言ng)闻(wén)及(jí)辟(pì)支(zh貝)佛(fó)众(zhòng)会(huì)道场(dàoch見ng)ㄛ或(huò)处(chù)转轮(zhuànlún)圣(shèng)王(wáng)﹜小王(xi見owáng)眷属(juànsh迅)众(zhòng)会(huì)道场(dàoch見ng)ㄛ或(huò)处(chù)刹(chà)利(lì)及(jí)婆罗门(póluómén)﹜长者(zh見ngzh豆)﹜居士(j迂shì)众(zhòng)会(huì)道场(dàoch見ng)ㄛ乃至(n見izhì)或(huò)处(chù)天(ti芋n)龙(lóng)八(b芋)部(bù)﹜人(rén)非人(f言irén)等(d豆ng)众(zhòng)会(huì)道场(dàoch見ng)﹝处于(ch迅yú)如是(rúshì)种种(zh辛ngzh辛ng)众(zhòng)会(huì)ㄛ以(y走)圆满(yuánm見n)音(y貝n)ㄛ如(rú)大(dà)雷(léi)震(zhèn)ㄛ随(suí)其(qí)乐(lè)欲(yù)ㄛ成熟(chéngshú)众生(zhòngsh言ng)ㄛ乃至(n見izhì)示(shì)现(xiàn)入(rù)于(yú)涅(niè)槃(pán)﹝如是(rúshì)一切(yíqiè)ㄛ我(w辛)皆(ji言)随(suí)学(xué)﹝如(rú)今世(j貝nshì)尊(z迂n)毗(pí)卢(lú)遮(zh言)那(nà)ㄛ如是(rúshì)尽(jìn)法(f見)界(jiè)虚空(x迂k身ng)界(jiè)ㄛ十方(shíf芋ng)三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)佛(fó)刹(chà)所有(su辛y辛u)尘(chén)中(zh身ng)一切(yíqiè)如来(rúlái)ㄛ皆(ji言)亦(yì)如是(rúshì)﹝于(yú)念念(niànniàn)中(zh身ng)ㄛ我(w辛)皆(ji言)随(suí)学(xué)﹝如是(rúshì)虚空(x迂k身ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)业(yè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ我(w辛)此(c走)随(suí)学(xué)无(wú)有(y辛u)穷尽(qióngjìn)﹝念念(niànniàn)相(xi芋ng)续(xù)ㄛ无(wú)有(y辛u)间断(jiànduàn)﹝身(sh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ无(wú)有(y辛u)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛复(fù)次(cì)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ言(yán)恒(héng)顺(shùn)众生(zhòngsh言ng)者(zh豆)ㄛ谓(wèi)尽(jìn)法(f見)界(jiè)虚空(x迂k身ng)界(jiè)ㄛ十方(shíf芋ng)刹(chà)海(h見i)所有(su辛y辛u)众生(zhòngsh言ng)ㄛ种种(zh辛ngzh辛ng)差别(ch芋bié)﹝所谓(su辛wèi)卵生(lu見nsh言ng)﹜胎生(t芋ish言ng)﹜湿(sh貝)生(sh言ng)﹜化生(huàsh言ng)ㄛ或(huò)有(y辛u)依(y貝)于(yú)地(dì)水火(shu走hu辛)风(f言ng)而(ér)生(sh言ng)住(zhù)者(zh豆)ㄛ或(huò)有(y辛u)依(y貝)空(k身ng)及(jí)诸卉木(zh迂huìmù)而(ér)生(sh言ng)住(zhù)者(zh豆)﹝种种(zh辛ngzh辛ng)生(sh言ng)类(lèi)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)色(sè)身(sh言n)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)形状(xíngzhuàng)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)相貌(xiàngmào)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)寿(shòu)量(liàng)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)族类(zúlèi)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)名号(mínghào)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)心性(x貝nxìng)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)知(zh貝)见(jiàn)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)欲(yù)乐(lè)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)意(yì)行(xíng)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)威仪(w言iyí)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)衣服(y貝fu)﹜种种(zh辛ngzh辛ng)饮食(y走nshí)ㄛ处于(ch迅yú)种种(zh辛ngzh辛ng)村(c迂n)营(yíng)聚落(jùluò)﹜城邑(chéngyì)宫殿(g身ngdiàn)﹝乃至(n見izhì)一切(yíqiè)天(ti芋n)龙(lóng)八(b芋)部(bù)﹜人(rén)非人(f言irén)等(d豆ng)﹝无(wú)足(zú)﹜二(èr)足(zú)﹜四(sì)足(zú)﹜多(du身)足(zú)ㄛ有色(y辛usè)﹜无色(wúsè)﹜有(y辛u)想(xi見ng)﹜无(wú)想(xi見ng)﹜非(f言i)有(y辛u)想(xi見ng)非(f言i)无(wú)想(xi見ng)ㄛ如是(rúshì)等(d豆ng)类(lèi)﹝我(w辛)皆(ji言)于(yú)彼(b走)随顺(suíshùn)而(ér)转(zhu見n)ㄛ种种(zh辛ngzh辛ng)承(chéng)事(shì)ㄛ种种(zh辛ngzh辛ng)供养(g身ngy見ng)ㄛ如(rú)敬(jìng)父母(fùm迅)ㄛ如(rú)奉(fèng)师长(sh貝zh見ng)ㄛ及(jí)阿罗汉(芋luóhàn)ㄛ乃至(n見izhì)如来(rúlái)ㄛ等(d豆ng)无(wú)有(y辛u)异(yì)﹝于(yú)诸(zh迂)病(bìng)苦(k迅)ㄛ为(wéi)作(zuò)?#23478;?liángy貝)﹝于(yú)失(sh貝)道(dào)者(zh豆)ㄛ示(shì)其(qí)正路(zhènglù)﹝于(yú)闇(àn)夜(yè)中(zh身ng)ㄛ为(wéi)作(zuò)光明(gu芋ngmíng)﹝于(yú)贫穷(pínqióng)者(zh豆)ㄛ令(lìng)得(dé)伏(fú)藏(cáng)﹝菩萨(púsà)如是(rúshì)平等(píngd豆ng)饶(ráo)益(yì)一切(yíqiè)众生(zhòngsh言ng)﹝何以(héy走)故(gù)ˋ菩萨(púsà)若(ruò)能(néng)随顺(suíshùn)众生(zhòngsh言ng)ㄛ则(zé)为(wéi)随顺(suíshùn)供养(g身ngy見ng)诸(zh迂)佛(fó)﹝若于(ruòyú)众生(zhòngsh言ng)尊重(z迂nzhòng)承(chéng)事(shì)ㄛ则(zé)为(wéi)尊重(z迂nzhòng)承(chéng)事(shì)如来(rúlái)﹝若(ruò)令(lìng)众生(zhòngsh言ng)生(sh言ng)?#26029;?/a>(hu芋nx走)者(zh豆)ㄛ则(zé)令(lìng)一切(yíqiè)如来(rúlái)?#26029;?hu芋nx走)﹝何以(héy走)故(gù)ˋ诸(zh迂)佛(fó)如来(rúlái)ㄛ以(y走)大(dà)悲(b言i)心(x貝n)而(ér)为(wéi)体(t走)故(gù)﹝因(y貝n)于众生(yúzhòngsh言ng)而(ér)起(q走)大(dà)悲(b言i)ㄛ因(y貝n)于(yú)大(dà)悲(b言i)生(sh言ng)菩提(pútí)心(x貝n)ㄛ因(y貝n)菩提(pútí)心(x貝n)成(chéng)等(d豆ng)正(zhèng)觉(jiào)﹝譬如(pìrú)旷野(kuàngy豆)沙(sh芋)碛(qì)之中(zh貝zh身ng)ㄛ有(y辛u)大树(dàshù)王(wáng)ㄛ若(ruò)根(g言n)得(dé)水(shu走)ㄛ枝叶(zh貝yè)华(huá)果(gu辛)ㄛ悉(x貝)皆(ji言)繁茂(fánmào)﹝生死(sh言ngs走)旷野(kuàngy豆)ㄛ菩提树(pútíshù)王(wáng)ㄛ亦(yì)复(fù)如是(rúshì)﹝一切(yíqiè)众生(zhòngsh言ng)而(ér)为(wéi)树根(shùg言n)ㄛ诸(zh迂)佛(fó)菩萨(púsà)而(ér)为(wéi)华(huá)果(gu辛)﹝以(y走)大(dà)悲(b言i)水(shu走)饶(ráo)益(yì)众生(zhòngsh言ng)ㄛ则(zé)能(néng)成就(chéngjiù)诸(zh迂)佛(fó)菩萨(púsà)智慧(zhìhuì)华(huá)果(gu辛)﹝何以(héy走)故(gù)ˋ若(ruò)诸(zh迂)菩萨(púsà)以(y走)大(dà)悲(b言i)水(shu走)饶(ráo)益(yì)众生(zhòngsh言ng)ㄛ则(zé)能(néng)成就(chéngjiù)阿(芋)耨(nòu)多(du身)罗(luó)三(s芋n)藐(mi見o)三(s芋n)菩提(pútí)故(gù)﹝是(shì)故(gù)菩提(pútí)属于(sh迅yú)众生(zhòngsh言ng)ㄛ若(ruò)无(wú)众生(zhòngsh言ng)ㄛ一切(yíqiè)菩萨(púsà)终(zh身ng)不能(bùnéng)成(chéng)无上(wúshàng)正(zhèng)觉(jiào)﹝善(shàn)男子(nánz走)ㄛ汝(r迅)于(yú)此(c走)义(yì)ㄛ应(yìng)如是(rúshì)解(ji豆)﹝以(y走)于众生(yúzhòngsh言ng)心(x貝n)平等(píngd豆ng)故(gù)ㄛ则(zé)能(néng)成就(chéngjiù)圆满(yuánm見n)大(dà)悲(b言i)﹝以(y走)大(dà)悲(b言i)心(x貝n)随(suí)众生(zhòngsh言ng)故(gù)ㄛ则(zé)能(néng)成就(chéngjiù)供养(g身ngy見ng)如来(rúlái)﹝菩萨(púsà)如是(rúshì)随顺(suíshùn)众生(zhòngsh言ng)ㄛ虚空(x迂k身ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)业(yè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ我(w辛)此(c走)随顺(suíshùn)无(wú)有(y辛u)穷尽(qióngjìn)﹝念念(niànniàn)相(xi芋ng)续(xù)ㄛ无(wú)有(y辛u)间断(jiànduàn)﹝身(sh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ无(wú)有(y辛u)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛复(fù)次(cì)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ言(yán)普(p迅)皆(ji言)回(huí)向(xiàng)者(zh豆)ㄛ从(cóng)初(ch迂)礼拜(l走bài)ㄛ乃至(n見izhì)随顺(suíshùn)ㄛ所有(su辛y辛u)功德(g身ngdé)ㄛ皆(ji言)悉(x貝)回(huí)向(xiàng)尽(jìn)法(f見)界(jiè)虚(x迂)空(k身ng)界(jiè)一(yí)切(qiè)众(zhòng)生(sh言ng)﹝愿(yuàn)令(lìng)众(zhòng)生(sh言ng)常(cháng)得(dé)安(芋n)乐(lè)ㄛ无(wú)诸(zh迂)病(bìng)苦(k迅)﹝欲(yù)行(xíng)恶(è)法(f見)ㄛ皆(ji言)悉(x貝)?#24576;?bùchéng)﹝所(su辛)修(xi迂)善(shàn)业(yè)ㄛ皆(ji言)速成(sùchéng)就(jiù)﹝关闭(gu芋nbì)一切(yíqiè)诸(zh迂)恶(è)趣(qù)门(mén)ㄛ开(k芋i)示人(shìrén)天(ti芋n)涅(niè)槃(pán)正路(zhènglù)﹝若(ruò)诸(zh迂)众生(zhòngsh言ng)ㄛ因(y貝n)其(qí)积集(j貝jí)诸(zh迂)恶(è)业(yè)故(gù)ㄛ所(su辛)感(g見n)一切(yíqiè)极(jí)重(zhòng)苦果(k迅gu辛)ㄛ我(w辛)皆(ji言)代(dài)受(shòu)﹝令(lìng)彼(b走)众生(zhòngsh言ng)ㄛ悉(x貝)得(dé)解脱(ji豆tu身)ㄛ究竟(ji迂jìng)成就(chéngjiù)无上(wúshàng)菩提(pútí)﹝菩萨(púsà)如是(rúshì)所(su辛)修(xi迂)回(huí)向(xiàng)ㄛ虚空(x迂k身ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)界(jiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)业(yè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ我(w辛)此(c走)回(huí)向(xiàng)无(wú)有(y辛u)穷尽(qióngjìn)﹝念念(niànniàn)相(xi芋ng)续(xù)ㄛ无(wú)有(y辛u)间断(jiànduàn)﹝身(sh言n)语意(y迅yì)业(yè)ㄛ无(wú)有(y辛u)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛善(shàn)男子(nánz走)ㄛ是(shì)为(wéi)菩萨(púsà)摩诃萨(móh言sà)十(shí)种(zhòng)大(dà)愿(yuàn)ㄛ具(jù)足(zú)圆满(yuánm見n)﹝若(ruò)诸(zh迂)菩萨(púsà)ㄛ于(yú)此(c走)大(dà)愿(yuàn)ㄛ随顺(suíshùn)趣(qù)入(rù)ㄛ则(zé)能(néng)成熟(chéngshú)一切(yíqiè)众生(zhòngsh言ng)ㄛ则(zé)能(néng)随(suí)顺(shùn)阿(芋)耨(nòu)多(du身)罗(luó)三(s芋n)藐(mi見o)三(s芋n)菩(pú)提(tí)ㄛ则(zé)能(néng)成(chéng)满(m見n)普(p迅)贤(xián)菩(pú)萨(sà)诸(zh迂)行(xíng)愿(yuàn)海(h見i)﹝是(shì)故(gù)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ汝(r迅)于(yú)此(c走)义(yì)ㄛ应(yìng)如是(rúshì)知(zh貝)﹝若(ruò)有(y辛u)善(shàn)男子(nánz走)﹜善(shàn)女人(n邢rén)ㄛ以(y走)满(m見n)十方(shíf芋ng)无量(wúliàng)无边(wúbi芋n)不可(bùk豆)说(shu身)不可(bùk豆)说(shu身)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)一切(yíqiè)世界(shìjiè)上(shàng)妙(miào)七(q貝)宝(b見o)ㄛ及(jí)诸(zh迂)人天(rénti芋n)最(zuì)胜(shèng)安乐(芋nlè)ㄛ?#38469;?bùsh貝)尔(豆r)所(su辛)一切(yíqiè)世界(shìjiè)所有(su辛y辛u)众生(zhòngsh言ng)ㄛ供养(g身ngy見ng)尔(豆r)所(su辛)一切(yíqiè)世界(shìjiè)诸(zh迂)佛(fó)菩萨(púsà)ㄛ经(j貝ng)尔(豆r)所(su辛)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)劫(jié)ㄛ相(xi芋ng)续(xù)不断(búduàn)ㄛ所得(su辛dé)功德(g身ngdé)﹝若(ruò)复(fù)有人(y辛urén)ㄛ闻(wén)此(c走)愿(yuàn)王(wáng)ㄛ一经(yìj貝ng)于(yú)耳(豆r)ㄛ所有(su辛y辛u)功德(g身ngdé)ㄛ比(b走)前(qián)功德(g身ngdé)ㄛ百(b見i)分(f言n)不及(bùjí)一(y貝)ㄛ千(qi芋n)分(f言n)不及(bùjí)一(y貝)ㄛ乃至(n見izhì)优(y身u)波尼沙陀(b身nísh芋tuó)分(f言n)亦(yì)不及(bùjí)一(y貝)﹝或(huò)复(fù)有人(y辛urén)ㄛ以(y走)深信(sh言nxìn)心(x貝n)ㄛ于(yú)此(c走)大(dà)愿(yuàn)受(shòu)持(chí)读(dú)诵(sòng)ㄛ乃至(n見izhì)书写(sh迂xi豆)一四(y貝sì)句(jù)偈(jì)ㄛ速(sù)能(néng)除(chú)灭(miè)五(w迅)无间(wújiàn)业(yè)﹝所有(su辛y辛u)世间(shìji芋n)身心(sh言nx貝n)等(d豆ng)病(bìng)ㄛ种种(zh辛ngzh辛ng)苦恼(k迅n見o)ㄛ乃至(n見izhì)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)一切(yíqiè)恶(è)业(yè)ㄛ皆(ji言)得(dé)消(xi芋o)除(chú)﹝一(y貝)切(qi言)魔(mó)军(j迂n)﹜夜叉(yèch芋)﹜罗刹(luóchà)ㄛ若(ruò)鸠(ji迂)槃(pán)荼(tú)﹜若(ruò)毗(pí)舍(sh豆)阇(shé)﹜若(ruò)部(bù)多(du身)等(d豆ng)ㄛ饮(y走n)血(xuè)啗(dàn)肉(ròu)ㄛ诸(zh迂)恶鬼(ègu走)神(shén)ㄛ皆(ji言)悉(x貝)远离(yu見nlí)﹝或(huò)时(shí)发(f芋)心(x貝n)亲近(q貝njìn)守护(sh辛uhù)﹝是(shì)故(gù)若人(ruòrén)诵(sòng)此(c走)愿(yuàn)者(zh豆)ㄛ行(xíng)于(yú)世间(shìji芋n)ㄛ无(wú)有(y辛u)障碍(zhàngài)﹝如(rú)空中(k身ngzh身ng)月(yuè)ㄛ出于(ch迂yú)云翳(yúnyì)﹝诸(zh迂)佛(fó)菩萨(púsà)之(zh貝)所(su辛)称赞(ch言ngzàn)ㄛ一切(yíqiè)人天(rénti芋n)皆(ji言)应(yìng)礼(l走)敬(jìng)ㄛ一切(yíqiè)众生(zhòngsh言ng)悉(x貝)应(yìng)供养(g身ngy見ng)﹝此(c走)善(shàn)男子(nánz走)ㄛ善(shàn)得(dé)人身(rénsh言n)ㄛ圆满(yuánm見n)普(p迅)贤(xián)所有(su辛y辛u)功德(g身ngdé)﹝不久(bùji迅)当(d芋ng)如(rú)普(p迅)贤(xián)菩萨(púsà)ㄛ速(sù)得(dé)成就(chéngjiù)微妙(w言imiào)色(sè)身(sh言n)ㄛ具(jù)三十二(s芋nshíèr)大丈夫(dàzhàngfu)相(xi芋ng)﹝若(ruò)生(sh言ng)人天(rénti芋n)ㄛ所在(su辛zài)之(zh貝)处(chù)ㄛ常(cháng)居(j迂)胜(shèng)族(zú)﹝悉(x貝)能(néng)破坏(pòhuài)一切(yíqiè)恶(è)趣(qù)ㄛ悉(x貝)能(néng)远离(yu見nlí)一切(yíqiè)恶(è)友(y辛u)ㄛ悉(x貝)能(néng)?#21697;?zhìfú)一切(yíqiè)外道(wàidào)ㄛ悉(x貝)能(néng)解脱(ji豆tu身)一切(yíqiè)烦恼(fánn見o)﹝如(rú)狮子(sh貝zi)王(wáng)ㄛ摧(cu貝)伏(fú)群(qún)兽(shòu)﹝堪(k芋n)受(shòu)一切(yíqiè)众(zhòng)生(sh言ng)供(g身ng)养(y見ng)﹝

  ﹛﹛又(yòu)复(fù)是(shì)人(rén)临(lín)命(mìng)终(zh身ng)时(shí)ㄛ最后(zuìhòu)刹那(chànà)ㄛ一切(yíqiè)诸(zh迂)根(g言n)悉(x貝)皆(ji言)散(sàn)坏(huài)ㄛ一切(yíqiè)亲属(q貝nsh迅)悉(x貝)皆(ji言)舍(sh豆)离(lí)ㄛ一切(yíqiè)威势(w言ishì)悉(x貝)皆(ji言)退(tuì)失(sh貝)﹝辅(f迅)相(xi芋ng)大臣(dàchén)﹜宫城(g身ngchéng)内外(nèiwài)﹜象(xiàng)马(m見)车(j迂)乘(chéng)﹜珍宝(zh言nb見o)伏(fú)藏(cáng)ㄛ如是(rúshì)一切(yíqiè)无(wú)复(fù)相随(xi芋ngsuí)﹝唯(wéi)此(c走)愿(yuàn)王(wáng)ㄛ不(bù)相(xi芋ng)舍(sh豆)离(lí)ㄛ于(yú)一切(yíqiè)时(shí)ㄛ引导(y走nd見o)其(qí)前(qián)﹝一刹那(yíchànà)中(zh身ng)ㄛ即(jí)得(dé)往(w見ng)生(sh言ng)极乐世界(jílèshìjiè)﹝到(dào)已(y走)即(jí)见(jiàn)阿(芋)弥(mí)陀(tuó)佛(fó)﹜文(wén)殊(sh迂)师(sh貝)利(lì)菩萨(púsà)﹜普(p迅)贤(xián)菩萨(púsà)﹜观(gu芋n)自在(zìzài)菩萨(púsà)﹜弥勒(mílè)菩萨(púsà)等(d豆ng)﹝此(c走)诸(zh迂)菩萨(púsà)ㄛ色相(sèxiàng)端(du芋n)严(yán)ㄛ功德(g身ngdé)具(jù)足(zú)ㄛ所(su辛)共(gòng)围绕(wéirào)﹝其(qí)人(rén)自(zì)见(jiàn)生(sh言ng)莲(lián)华中(huázh身ng)ㄛ蒙(méng)佛(fó)授(shòu)记(jì)﹝得(dé)授(shòu)记(jì)已(y走)ㄛ经(j貝ng)于(yú)无数(wúshù)百千万亿(b見iqi芋nwànyì)那(nà)由(yóu)他(t芋)劫(jié)ㄛ普(p迅)于(yú)十方(shíf芋ng)不可(bùk豆)说(shu身)不可(bùk豆)说(shu身)世界(shìjiè)ㄛ以(y走)智慧(zhìhuì)力(lì)ㄛ随(suí)众生(zhòngsh言ng)心(x貝n)而(ér)为(wéi)利益(lìyì)﹝不久(bùji迅)当(d芋ng)坐(zuò)菩提(pútí)道场(dàoch見ng)ㄛ降服(xiángfú)魔(mó)军(j迂n)ㄛ成(chéng)等(d豆ng)正(zhèng)觉(jiào)ㄛ转(zhu見n)妙法(miàof見)轮(lún)﹝能(néng)令(lìng)佛(fó)刹(chà)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)世界(shìjiè)众生(zhòngsh言ng)ㄛ发(f芋)菩提(pútí)心(x貝n)﹝随(suí)其(qí)根(g言n)性(xìng)ㄛ教化(jiàohuà)成熟(chéngshú)ㄛ乃至(n見izhì)尽(jìn)于(yú)未来(wèilái)劫(jié)海(h見i)ㄛ广(gu見ng)能(néng)利益(lìyì)一切(yíqiè)众生(zhòngsh言ng)﹝

  ﹛﹛善(shàn)男子(nánz走)ㄛ彼(b走)诸(zh迂)众生(zhòngsh言ng)ㄛ若(ruò)闻(wén)若(ruò)信(xìn)此(c走)大(dà)愿(yuàn)王(wáng)ㄛ受(shòu)持(chí)读(dú)诵(sòng)ㄛ广为(gu見ngwéi)人(rén)说(shu身)﹝所有(su辛y辛u)功德(g身ngdé)ㄛ除(chú)佛(fó)世(shì)尊(z迂n)ㄛ余(yú)无知(wúzh貝)者(zh豆)﹝是(shì)故(gù)汝(r迅)等(d豆ng)闻(wén)此(c走)愿(yuàn)王(wáng)ㄛ莫(mò)生(sh言ng)疑念(yíniàn)ㄛ应当(y貝ngd芋ng)谛(dì)受(shòu)﹝受(shòu)已(y走)能(néng)读(dú)ㄛ读(dú)已(y走)能(néng)诵(sòng)ㄛ诵(sòng)已(y走)能(néng)持(chí)ㄛ乃至(n見izhì)书写(sh迂xi豆)ㄛ广为(gu見ngwéi)人(rén)说(shu身)﹝是(shì)诸(zh迂)人(rén)等(d豆ng)ㄛ于(yú)一(y貝)念(niàn)中(zh身ng)ㄛ所有(su辛y辛u)行(xíng)愿(yuàn)ㄛ皆(ji言)得(dé)成就(chéngjiù)﹝所(su辛)获(huò)福(fú)聚(jù)ㄛ无量(wúliàng)无边(wúbi芋n)﹝能(néng)于(yú)烦恼(fánn見o)大(dà)苦海(k迅h見i)中(zh身ng)ㄛ拔(bá)济(jì)众生(zhòngsh言ng)ㄛ令(lìng)其(qí)出(ch迂)离(lí)ㄛ皆(ji言)得(dé)往(w見ng)生(sh言ng)阿(芋)弥(mí)陀(tuó)佛(fó)极(jí)乐(lè)世(shì)界(jiè)﹝

  ﹛﹛尔(豆r)时(shí)普(p迅)贤(xián)菩萨(púsà)摩诃萨(móh言sà)ㄛ欲(yù)重(chóng)宣(xu芋n)此(c走)义(yì)ㄛ普(p迅)观(gu芋n)十方(shíf芋ng)而(ér)说(shu身)偈(jì)言(yán)ㄩ

  ﹛﹛所有(su辛y辛u)十方(shíf芋ng)世界(shìjiè)中(zh身ng)ㄛ三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)人(rén)狮子(sh貝zi)ㄛ

  ﹛﹛我(w辛)以(y走)清(q貝ng)净身(jìngsh言n)语意(y迅yì)ㄛ一切(yíqiè)遍(biàn)礼(l走)尽(jìn)无余(wúyú)﹝

  ﹛﹛普(p迅)贤(xián)行(xíng)愿(yuàn)威(w言i)神力(shénlì)ㄛ普(p迅)现(xiàn)一切(yíqiè)如来(rúlái)前(qián)ㄛ

  ﹛﹛一身(yìsh言n)复现(fùxiàn)刹(chà)尘(chén)身(sh言n)ㄛ一一(y貝y貝)遍(biàn)礼(l走)刹(chà)尘(chén)佛(fó)﹝

  ﹛﹛于(yú)一(y貝)尘(chén)中(zh身ng)尘(chén)数(shù)佛(fó)ㄛ各处(gèchù)菩萨(púsà)众(zhòng)会(huì)中(zh身ng)ㄛ

  ﹛﹛无尽(wújìn)法(f見)界(jiè)尘(chén)亦然(yìrán)ㄛ深信(sh言nxìn)诸(zh迂)佛(fó)皆(ji言)充满(ch身ngm見n)﹝

  ﹛﹛各(gè)以(y走)一(y貝)切音(qièy貝n)声(sh言ng)海(h見i)ㄛ普(p迅)出(ch迂)无尽(wújìn)妙(miào)?#28304;?yáncí)ㄛ

  ﹛﹛尽(jìn)于(yú)未(wèi)来(lái)一(yí)切(qiè)劫(jié)ㄛ赞(zàn)佛(fó)甚(shèn)深(sh言n)功(g身ng)德(dé)海(h見i)﹝

  ﹛﹛以(y走)诸(zh迂)最(zuì)胜(shèng)妙(miào)华(huá)鬾(mán)ㄛ伎(jì)乐(yuè)涂(tú)香(xi芋ng)及(jí)伞(s見n)盖(gài)ㄛ

  ﹛﹛如是(rúshì)最(zuì)胜(shèng)庄严(zhu芋ngyán)具(jù)ㄛ我(w辛)以(y走)供养(g身ngy見ng)诸如(zh迂rú)来(lái)﹝

  ﹛﹛最(zuì)胜(shèng)衣服(y貝fu)最(zuì)胜(shèng)香(xi芋ng)ㄛ末(mò)香(xi芋ng)?#38556;?sh芋oxi芋ng)与(y迅)灯烛(d言ngzhú)ㄛ

  ﹛﹛一一(y貝y貝)皆(ji言)如(rú)妙(miào)高(g芋o)聚(jù)ㄛ我(w辛)悉(x貝)供养(g身ngy見ng)诸如(zh迂rú)来(lái)﹝

  ﹛﹛我(w辛)以(y走)广大(gu見ngdà)胜(shèng)解(ji豆)心(x貝n)ㄛ深信(sh言nxìn)一切(yíqiè)三(s芋n)世(shì)佛(fó)ㄛ

  ﹛﹛悉(x貝)以(y走)普(p迅)贤(xián)行(xíng)愿(yuàn)力(lì)ㄛ普遍(p迅biàn)供养(g身ngy見ng)诸如(zh迂rú)来(lái)﹝

  ﹛﹛我(w辛)昔(x貝)所(su辛)造(zào)诸(zh迂)恶(è)业(yè)ㄛ皆(ji言)由(yóu)无(wú)始(sh走)贪(t芋n)嗔(ch言n)痴(ch貝)ㄛ

  ﹛﹛从(cóng)身(sh言n)语意(y迅yì)之(zh貝)所(su辛)生(sh言ng)ㄛ一切(yíqiè)我(w辛)今(j貝n)皆(ji言)忏悔(chànhu走)﹝

  ﹛﹛十方(shíf芋ng)一切(yíqiè)诸(zh迂)众生(zhòngsh言ng)ㄛ二(èr)乘(chéng)有(y辛u)学(xué)及(jí)无(wú)学(xué)ㄛ

  ﹛﹛一切(yíqiè)如来(rúlái)与(y迅)菩萨(púsà)ㄛ所有(su辛y辛u)功德(g身ngdé)皆(ji言)随喜(suíx走)﹝

  ﹛﹛十方(shíf芋ng)所有(su辛y辛u)世间(shìji芋n)灯(d言ng)ㄛ最初(zuìch迂)成就(chéngjiù)菩提(pútí)者(zh豆)ㄛ

  ﹛﹛我(w辛)今(j貝n)一切(yíqiè)皆(ji言)劝(quàn)请(q走ng)ㄛ转(zhu見n)于(yú)无上(wúshàng)妙法(miàof見)轮(lún)﹝

  ﹛﹛诸(zh迂)佛(fó)若(ruò)欲(yù)示(shì)涅(niè)槃(pán)ㄛ我(w辛)悉(x貝)至诚(zhìchéng)而(ér)劝(quàn)请(q走ng)ㄛ

  ﹛﹛唯(wéi)愿(yuàn)久(ji迅)住(zhù)刹(chà)尘(chén)劫(jié)ㄛ利(lì)乐(lè)一切(yíqiè)诸(zh迂)众生(zhòngsh言ng)﹝

  ﹛﹛所有(su辛y辛u)礼赞(l走zàn)供养(g身ngy見ng)福(fú)ㄛ请(q走ng)佛(fó)住(zhù)世(shì)转(zhu見n)法(f見)轮(lún)ㄛ

  ﹛﹛随喜(suíx走)忏悔(chànhu走)诸(zh迂)善(shàn)根(g言n)ㄛ回(huí)向(xiàng)众生(zhòngsh言ng)及(jí)佛(fó)道(dào)﹝

  ﹛﹛我(w辛)随(suí)一切(yíqiè)如来(rúlái)学(xué)ㄛ修(xi迂)习(xí)普(p迅)贤(xián)圆满(yuánm見n)行(xíng)ㄛ

  ﹛﹛供养(g身ngy見ng)过去(guòqù)诸如(zh迂rú)来(lái)ㄛ及(jí)与(y迅)现在(xiànzài)十方(shíf芋ng)佛(fó)﹝

  ﹛﹛未来(wèilái)一切(yíqiè)天人(ti芋nrén)师(sh貝)ㄛ一切(yíqiè)意(yì)乐(lè)皆(ji言)圆满(yuánm見n)ㄛ

  ﹛﹛我(w辛)愿(yuàn)普(p迅)随(suí)三(s芋n)世(shì)学(xué)ㄛ速(sù)得(dé)成就(chéngjiù)大(dà)菩提(pútí)﹝

  ﹛﹛所有(su辛y辛u)十方(shíf芋ng)一切(yíqiè)刹(chà)ㄛ广大(gu見ngdà)清净(q貝ngjìng)妙(miào)庄严(zhu芋ngyán)ㄛ

  ﹛﹛众(zhòng)会(huì)围绕(wéirào)诸如(zh迂rú)来(lái)ㄛ悉(x貝)在(zài)菩提树(pútíshù)王(wáng)下(xià)﹝

  ﹛﹛十方(shíf芋ng)所有(su辛y辛u)诸(zh迂)众生(zhòngsh言ng)ㄛ愿(yuàn)离(lí)忧患(y身uhuàn)常(cháng)安乐(芋nlè)ㄛ

  ﹛﹛获得(huòdé)甚(shèn)深(sh言n)正法(zhèngf見)利(lì)ㄛ灭(miè)除(chú)烦恼(fánn見o)尽(jìn)无余(wúyú)﹝

  ﹛﹛我(w辛)为(wéi)菩提(pútí)修行(xi迂xíng)时(shí)ㄛ一切(yíqiè)趣(qù)中(zh身ng)成(chéng)宿命(sùmìng)ㄛ

  ﹛﹛常(cháng)得(dé)出家(ch迂ji芋)修(xi迂)净(jìng)戒(jiè)ㄛ无(wú)垢(gòu)无(wú)破(pò)无(wú)穿(chu芋n)漏(lòu)﹝

  ﹛﹛天(ti芋n)龙(lóng)夜叉(yèch芋)鸠(ji迂)槃(pán)荼(tú)ㄛ乃至(n見izhì)人(rén)与(y迅)非人(f言irén)等(d豆ng)ㄛ

  ﹛﹛所有(su辛y辛u)一切(yíqiè)众生(zhòngsh言ng)语(y迅)ㄛ悉(x貝)以(y走)诸(zh迂)音(y貝n)而(ér)说法(shu身f見)﹝

  ﹛﹛勤(qín)修(xi迂)清净(q貝ngjìng)波(p身)罗(luó)蜜(mì)ㄛ恒(héng)不(bù)忘(wàng)失(sh貝)菩提(pútí)心(x貝n)ㄛ

  ﹛﹛灭(miè)除(chú)障(zhàng)垢(gòu)无(wú)有余(y辛uyú)ㄛ一切(yíqiè)妙(miào)行(xíng)皆(ji言)成就(chéngjiù)﹝

  ﹛﹛于(yú)诸(zh迂)惑(huò)业(yè)及(jí)魔(mó)境(jìng)ㄛ世间(shìji芋n)道(dào)中(zh身ng)得(dé)解脱(ji豆tu身)ㄛ

  ﹛﹛犹如(yóurú)莲(lián)华(huá)不(bù)著(zhù)水(shu走)ㄛ亦(yì)如(rú)日月(rìyuè)不住(bùzhù)空(k身ng)﹝

  ﹛﹛悉(x貝)除(chú)一切(yíqiè)恶(è)道(dào)苦(k迅)ㄛ等(d豆ng)与(y迅)一切(yíqiè)群(qún)生(sh言ng)乐(lè)ㄛ

  ﹛﹛如是(rúshì)经(j貝ng)于(yú)刹(chà)尘(chén)劫(jié)ㄛ十方(shíf芋ng)利益(lìyì)恒(héng)无尽(wújìn)﹝

  ﹛﹛我(w辛)常(cháng)随顺(suíshùn)诸(zh迂)众生(zhòngsh言ng)ㄛ尽(jìn)于(yú)未来(wèilái)一切(yíqiè)劫(jié)ㄛ

  ﹛﹛恒(héng)修(xi迂)普(p迅)贤(xián)广大(gu見ngdà)行(xíng)ㄛ圆满(yuánm見n)无上(wúshàng)大(dà)菩提(pútí)﹝

  ﹛﹛所有(su辛y辛u)与(y迅)我(w辛)同(tong)行者(xíngzh豆)ㄛ于(yú)一切(yíqiè)处(chù)同(tong)集会(jíhuì)ㄛ

  ﹛﹛身(sh言n)口(k辛u)意(yì)业(yè)皆(ji言)同等(tóngd豆ng)ㄛ一切(yíqiè)行(xíng)愿(yuàn)同(tong)修学(xi迂xué)﹝

  ﹛﹛所(su辛)有益(y辛uyì)我(w辛)善(shàn)知识(zh貝shi)ㄛ为(wéi)我(w辛)显示(xi見nshì)普(p迅)贤(xián)行(xíng)ㄛ

  ﹛﹛常(cháng)愿(yuàn)与(y迅)我(w辛)同(tong)集会(jíhuì)ㄛ于(yú)我(w辛)常(cháng)生(sh言ng)?#26029;?hu芋nx走)心(x貝n)﹝

  ﹛﹛愿(yuàn)常(cháng)面(miàn)见(jiàn)诸如(zh迂rú)来(lái)ㄛ及(jí)诸佛子(zh迂fóz走)众(zhòng)围绕(wéirào)ㄛ

  ﹛﹛于(yú)彼(b走)皆(ji言)兴(xìng)广大(gu見ngdà)供(gòng)ㄛ尽(jìn)未来(wèilái)劫(jié)无(wú)疲(pí)厌(yàn)﹝

  ﹛﹛愿(yuàn)持(chí)诸(zh迂)佛(fó)微妙(w言imiào)法(f見)ㄛ光(gu芋ng)显(xi見n)一切(yíqiè)菩提(pútí)行(xíng)ㄛ

  ﹛﹛究竟(ji迂jìng)清净(q貝ngjìng)普(p迅)贤(xián)道(dào)ㄛ尽(jìn)未来(wèilái)劫(jié)常(cháng)修(xi迂)习(xí)﹝

  ﹛﹛我(w辛)于(yú)一切(yíqiè)诸(zh迂)有(y辛u)中(zh身ng)ㄛ所(su辛)修(xi迂)福(fú)智(zhì)恒(héng)无尽(wújìn)ㄛ

  ﹛﹛定(dìng)慧(huì)方便(f芋ngbiàn)及(jí)解脱(ji豆tu身)ㄛ获(huò)诸(zh迂)无尽(wújìn)功德(g身ngdé)藏(zàng)﹝

  ﹛﹛一(y貝)尘(chén)中(zh身ng)有(y辛u)尘(chén)数(shù)刹(chà)ㄛ一(y貝)一刹(y貝chà)有(y辛u)难(nán)思(s貝)佛(fó)ㄛ

  ﹛﹛一一(y貝y貝)佛(fó)处(chù)众(zhòng)会(huì)中(zh身ng)ㄛ我见(w辛jiàn)恒(héng)演(y見n)菩提(pútí)行(xíng)﹝

  ﹛﹛普(p迅)尽(jìn)十方(shíf芋ng)诸(zh迂)刹(chà)海(h見i)ㄛ一一(y貝y貝)毛(máo)端(du芋n)三(s芋n)世(shì)海(h見i)ㄛ

  ﹛﹛佛(fó)海(h見i)及(jí)与(y迅)国土(guót迅)海(h見i)ㄛ我(w辛)遍(biàn)修行(xi迂xíng)经(j貝ng)劫(jié)海(h見i)﹝

  ﹛﹛一切(yíqiè)如来(rúlái)语(y迅)清净(q貝ngjìng)ㄛ一(y貝)言(yán)具(jù)众(zhòng)音(y貝n)声(sh言ng)海(h見i)ㄛ

  ﹛﹛随(suí)诸(zh迂)众生(zhòngsh言ng)意(yì)乐音(yuèy貝n)ㄛ一(y貝)一流(yìliú)佛(fó)辩才(biàncái)海(h見i)﹝

  ﹛﹛三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)诸如(zh迂rú)来(lái)ㄛ于(yú)彼(b走)无尽(wújìn)语言(y迅yán)海(h見i)ㄛ

  ﹛﹛恒(héng)转(zhu見n)理(l走)趣(qù)妙法(miàof見)轮(lún)ㄛ我(w辛)深(sh言n)智力(zhìlì)普(p迅)能(néng)入(rù)﹝

  ﹛﹛我(w辛)能(néng)深入(sh言nrù)于(yú)未来(wèilái)ㄛ尽(jìn)一切(yíqiè)劫(jié)为(wéi)一(y貝)念(niàn)ㄛ

  ﹛﹛三(s芋n)世(shì)所有(su辛y辛u)一切(yíqiè)劫(jié)ㄛ为(wéi)一(y貝)念(niàn)际(jì)我(w辛)皆(ji言)入(rù)﹝

  ﹛﹛我(w辛)于(yú)一(y貝)念(niàn)见(jiàn)三(s芋n)世(shì)ㄛ所有(su辛y辛u)一切(yíqiè)人(rén)狮子(sh貝zi)ㄛ

  ﹛﹛亦(yì)常(cháng)入(rù)佛(fó)境界(jìngjiè)中(zh身ng)ㄛ如(rú)幻(huàn)解脱(ji豆tu身)及(jí)威力(w言ilì)﹝

  ﹛﹛于(yú)一(y貝)毛(máo)端(du芋n)极(jí)微(w言i)中(zh身ng)ㄛ出现(ch迂xiàn)三(s芋n)世(shì)庄严(zhu芋ngyán)刹(chà)ㄛ

  ﹛﹛十方(shíf芋ng)尘(chén)刹(chà)诸(zh迂)毛(máo)端(du芋n)ㄛ我(w辛)皆(ji言)深入(sh言nrù)而(ér)严(yán)净(jìng)﹝

  ﹛﹛所有(su辛y辛u)未来(wèilái)照(zhào)世(shì)灯(d言ng)ㄛ成(chéng)道(dào)转(zhu見n)法(f見)悟(wù)群(qún)有(y辛u)ㄛ

  ﹛﹛究竟(ji迂jìng)佛事(fóshì)示(shì)涅(niè)槃(pán)ㄛ我(w辛)皆(ji言)往(w見ng)诣(yì)而(ér)亲近(q貝njìn)﹝

  ﹛﹛速(sù)疾(jí)周遍(zh身ubiàn)神通(shént身ng)力(lì)ㄛ普(p迅)门(mén)遍(biàn)入(rù)大乘(dàchéng)力(lì)ㄛ

  ﹛﹛智(zhì)行(xíng)普(p迅)修(xi迂)功德(g身ngdé)力(lì)ㄛ威(w言i)神(shén)普(p迅)覆(fù)大(dà)慈(cí)力(lì)ㄛ

  ﹛﹛遍(biàn)净(jìng)庄严(zhu芋ngyán)胜(shèng)福(fú)力(lì)ㄛ无(wú)著(zhù)无(wú)依(y貝)智慧(zhìhuì)力(lì)ㄛ

  ﹛﹛定(dìng)慧(huì)方便(f芋ngbiàn)威(w言i)神力(shénlì)ㄛ普(p迅)能(néng)积集(j貝jí)菩提(pútí)力(lì)ㄛ

  ﹛﹛清净(q貝ngjìng)一切(yíqiè)善(shàn)业(yè)力(lì)ㄛ摧(cu貝)灭(miè)一切(yíqiè)烦恼(fánn見o)力(lì)ㄛ

  ﹛﹛降伏(xiángfú)一切(yíqiè)诸(zh迂)魔力(mólì)ㄛ圆满(yuánm見n)普(p迅)贤(xián)诸(zh迂)行(xíng)力(lì)﹝

  ﹛﹛普(p迅)能(néng)严(yán)净(jìng)诸(zh迂)刹(chà)海(h見i)ㄛ解脱(ji豆tu身)一切(yíqiè)众生(zhòngsh言ng)海(h見i)ㄛ

  ﹛﹛善(shàn)能(néng)分别(f言nbié)诸(zh迂)法(f見)海(h見i)ㄛ能(néng)甚(shèn)深入(sh言nrù)智慧(zhìhuì)海(h見i)ㄛ

  ﹛﹛普(p迅)能(néng)清净(q貝ngjìng)诸(zh迂)行(xíng)海(h見i)ㄛ圆满(yuánm見n)一切(yíqiè)诸(zh迂)愿(yuàn)海(h見i)ㄛ

  ﹛﹛亲近(q貝njìn)供养(g身ngy見ng)诸(zh迂)佛(fó)海(h見i)ㄛ修行(xi迂xíng)无(wú)倦(juàn)经(j貝ng)劫(jié)海(h見i)﹝

  ﹛﹛三(s芋n)世(shì)一切(yíqiè)诸如(zh迂rú)来(lái)ㄛ最(zuì)胜(shèng)菩(pú)提(tí)诸(zh迂)行(xíng)愿(yuàn)ㄛ

  ﹛﹛我(w辛)皆(ji言)供养(g身ngy見ng)圆满(yuánm見n)修(xi迂)ㄛ以(y走)普(p迅)贤(xián)行(xíng)悟(wù)菩提(pútí)﹝

  ﹛﹛一切(yíqiè)如来(rúlái)有(y辛u)长子(zh見ngz走)ㄛ彼(b走)名号(mínghào)曰(yu言)普(p迅)贤(xián)尊(z迂n)ㄛ

  ﹛﹛我(w辛)今(j貝n)回(huí)向(xiàng)诸(zh迂)善(shàn)根(g言n)ㄛ愿(yuàn)诸(zh迂)智(zhì)行(xíng)悉(x貝)同(tong)彼(b走)﹝

  ﹛﹛愿(yuàn)身(sh言n)口(k辛u)意(yì)恒(héng)清净(q貝ngjìng)ㄛ诸(zh迂)行(xíng)刹(chà)土(t迅)亦(yì)复(fù)然(rán)ㄛ

  ﹛﹛如是(rúshì)智慧(zhìhuì)号(hào)普(p迅)贤(xián)ㄛ愿(yuàn)我(w辛)与(y迅)彼(b走)皆(ji言)同等(tóngd豆ng)﹝

  ﹛﹛我(w辛)为(wéi)遍(biàn)净(jìng)普(p迅)贤(xián)行(xíng)ㄛ文(wén)殊(sh迂)师(sh貝)利(lì)诸(zh迂)大(dà)愿(yuàn)ㄛ

  ﹛﹛满(m見n)彼(b走)事业(shìyè)尽(jìn)无余(wúyú)ㄛ未来(wèilái)际(jì)劫(jié)恒(héng)无(wú)倦(juàn)﹝

  ﹛﹛我(w辛)所(su辛)修行(xi迂xíng)无(wú)有(y辛u)量(liàng)ㄛ获得(huòdé)无量(wúliàng)诸(zh迂)功德(g身ngdé)ㄛ

  ﹛﹛安(芋n)住(zhù)无量(wúliàng)诸(zh迂)行(xíng)中(zh身ng)ㄛ了(le)达(dá)一切(yíqiè)神通(shént身ng)力(lì)﹝

  ﹛﹛文(wén)殊(sh迂)师(sh貝)利(lì)勇猛(y辛ngm豆ng)智(zhì)ㄛ普(p迅)贤慧(xiánhuì)行(xíng)亦(yì)复(fù)然(rán)ㄛ

  ﹛﹛我(w辛)今(j貝n)回(huí)向(xiàng)诸(zh迂)善(shàn)根(g言n)ㄛ随(suí)彼(b走)一切(yíqiè)常(cháng)修学(xi迂xué)﹝

  ﹛﹛三(s芋n)世(shì)诸(zh迂)佛(fó)所(su辛)称叹(ch言ngtàn)ㄛ如是(rúshì)最(zuì)胜(shèng)诸(zh迂)大(dà)愿(yuàn)ㄛ

  ﹛﹛我(w辛)今(j貝n)回(huí)向(xiàng)诸(zh迂)善(shàn)根(g言n)ㄛ为(wéi)得(dé)普(p迅)贤(xián)殊(sh迂)胜(shèng)行(xíng)﹝

  ﹛﹛愿(yuàn)我(w辛)临(lín)欲(yù)命(mìng)终(zh身ng)时(shí)ㄛ尽(jìn)除(chú)一切(yíqiè)诸(zh迂)障碍(zhàngài)ㄛ

  ﹛﹛面(miàn)见(jiàn)彼(b走)佛(fó)阿(芋)弥陀(mítuó)ㄛ即(jí)得(dé)往(w見ng)生(sh言ng)安乐(芋nlè)刹(chà)﹝

  ﹛﹛我(w辛)既往(jìw見ng)生(sh言ng)彼(b走)国(guó)已(y走)ㄛ现(xiàn)前(qián)成(chéng)就此(jiùc走)大(dà)愿(yuàn)ㄛ

  ﹛﹛一切(yíqiè)圆满(yuánm見n)尽(jìn)无余(wúyú)ㄛ利(lì)乐(lè)一切(yíqiè)众生(zhòngsh言ng)界(jiè)﹝

  ﹛﹛彼(b走)佛(fó)众(zhòng)会(huì)咸(xián)清净(q貝ngjìng)ㄛ我(w辛)时(shí)于(yú)胜(shèng)莲(lián)华(huá)生(sh言ng)ㄛ

  ﹛﹛亲睹(q貝nd迅)如来(rúlái)无量(wúliàng)光(gu芋ng)ㄛ现(xiàn)前(qián)授(shòu)我(w辛)菩提(pútí)记(jì)﹝

  ﹛﹛蒙(méng)彼(b走)如来(rúlái)授(shòu)记(jì)已(y走)ㄛ化身(huàsh言n)无数(wúshù)百(b見i)俱(jù)胝(zh貝)ㄛ

  ﹛﹛智力(zhìlì)广大(gu見ngdà)遍(biàn)十方(shíf芋ng)ㄛ普(p迅)利(lì)一切(yíqiè)众生(zhòngsh言ng)界(jiè)﹝

  ﹛﹛乃至(n見izhì)虚空(x迂k身ng)世界(shìjiè)尽(jìn)ㄛ众生(zhòngsh言ng)及(jí)业(yè)烦恼(fánn見o)尽(jìn)ㄛ

  ﹛﹛如是(rúshì)一切(yíqiè)无尽(wújìn)时(shí)ㄛ我(w辛)愿(yuàn)究竟(ji迂jìng)恒(héng)无尽(wújìn)﹝

  ﹛﹛十方(shíf芋ng)所有(su辛y辛u)无边(wúbi芋n)刹(chà)ㄛ庄严(zhu芋ngyán)众(zhòng)宝(b見o)供(gòng)如来(rúlái)ㄛ

  ﹛﹛最(zuì)胜(shèng)安乐(芋nlè)施(sh貝)天人(ti芋nrén)ㄛ经(j貝ng)一切(yíqiè)刹(chà)微(w言i)尘(chén)劫(jié)﹝

  ﹛﹛若人(ruòrén)于(yú)此(c走)胜(shèng)愿(yuàn)王(wáng)ㄛ一经(yìj貝ng)于(yú)耳(豆r)能(néng)生(sh言ng)信(xìn)ㄛ

  ﹛﹛求(qiú)胜(shèng)菩提(pútí)心(x貝n)渴(k豆)仰(y見ng)ㄛ获胜(huòshèng)功德(g身ngdé)过于(guòyú)彼(b走)﹝

  ﹛﹛即(jí)常(cháng)远离(yu見nlí)恶(è)知识(zh貝shi)ㄛ永(y辛ng)离(lí)一切(yíqiè)诸(zh迂)恶(è)道(dào)ㄛ

  ﹛﹛速(sù)见(jiàn)如来(rúlái)无量(wúliàng)光(gu芋ng)ㄛ具(jù)此(c走)普(p迅)贤(xián)最(zuì)胜(shèng)愿(yuàn)﹝

  ﹛﹛此人(c走rén)善(shàn)得胜(déshèng)寿命(shòumìng)ㄛ此人(c走rén)善(shàn)来人(láirén)中(zh身ng)生(sh言ng)ㄛ

  ﹛﹛此人(c走rén)不久(bùji迅)当成(d芋ngchéng)就(jiù)ㄛ如(rú)彼(b走)普(p迅)贤(xián)菩萨(púsà)行(xíng)﹝

  ﹛﹛往昔(w見ngx貝)由(yóu)无(wú)智慧(zhìhuì)力(lì)ㄛ所(su辛)造(zào)极(jí)恶(è)五(w迅)无间(wújiàn)ㄛ

  ﹛﹛诵(sòng)此(c走)普(p迅)贤(xián)大(dà)愿(yuàn)王(wáng)ㄛ一(y貝)念(niàn)速(sù)疾(jí)皆(ji言)消灭(xi芋omiè)﹝

  ﹛﹛族(zú)姓(xìng)种类(zh辛nglèi)及(jí)容色(róngsè)ㄛ相好(xi芋ngh見o)智慧(zhìhuì)咸(xián)圆满(yuánm見n)ㄛ

  ﹛﹛诸(zh迂)魔(mó)外道(wàidào)不能(bùnéng)摧(cu貝)ㄛ堪(k芋n)为(wéi)三(s芋n)界(jiè)所(su辛)应(yìng)供(gòng)﹝

  ﹛﹛速(sù)诣(yì)菩提(pútí)大树(dàshù)王(wáng)ㄛ坐(zuò)已(y走)降服(xiángfú)诸(zh迂)魔(mó)众(zhòng)ㄛ

  ﹛﹛成(chéng)等(d豆ng)正(zhèng)觉(jiào)转(zhu見n)法(f見)轮(lún)ㄛ普(p迅)利(lì)一切(yíqiè)诸(zh迂)含(hán)识(shí)﹝

  ﹛﹛若人(ruòrén)于(yú)此(c走)普(p迅)贤(xián)愿(yuàn)ㄛ读(dú)诵(sòng)受(shòu)持(chí)及(jí)演说(y見nshu身)ㄛ

  ﹛﹛果(gu辛)报(bào)唯(wéi)佛(fó)能(néng)证(zhèng)知(zh貝)ㄛ决定(juédìng)获胜(huòshèng)菩提(pútí)道(dào)﹝

  ﹛﹛若人(ruòrén)诵(sòng)此(c走)普(p迅)贤(xián)愿(yuàn)ㄛ我(w辛)说(shu身)少(sh見o)分之(f言nzh貝)善(shàn)根(g言n)ㄛ

  ﹛﹛一(y貝)念(niàn)一切(yíqiè)悉(x貝)皆(ji言)圆(yuán)ㄛ成就(chéngjiù)众生(zhòngsh言ng)清净(q貝ngjìng)愿(yuàn)﹝

  ﹛﹛我(w辛)此(c走)普(p迅)贤(xián)殊(sh迂)胜(shèng)行(xíng)ㄛ无边(wúbi芋n)胜(shèng)福(fú)皆(ji言)回(huí)向(xiàng)ㄛ

  ﹛﹛普(p迅)愿(yuàn)沉溺(chénnì)诸(zh迂)众生(zhòngsh言ng)ㄛ速(sù)往(w見ng)无量(wúliàng)光(gu芋ng)佛(fó)刹(chà)﹝

  ﹛﹛尔(豆r)时(shí)普(p迅)贤(xián)菩萨(púsà)摩诃萨(móh言sà)ㄛ于(yú)如来(rúlái)前(qián)ㄛ说(shu身)此(c走)普(p迅)贤(xián)广大(gu見ngdà)愿(yuàn)王(wáng)清净(q貝ngjìng)偈(jì)已(y走)﹝善(shàn)财(cái)童子(tóngz走)ㄛ踊跃(y辛ngyuè)无量(wúliàng)﹝一切(yíqiè)菩萨(púsà)ㄛ皆大?#26029;?ji言dàhu芋nx走)﹝如来(rúlái)赞(zàn)言(yán)ㄩ善(shàn)哉(z芋i)善(shàn)哉(z芋i)ㄐ

  ﹛﹛尔(豆r)时世(shíshì)尊(z迂n)ㄛ与(y迅)诸圣者(zh迂shèngzh豆)菩萨(púsà)摩诃萨(móh言sà)ㄛ演说(y見nshu身)如是(rúshì)不可?#23478;?bùk豆s貝yì)解脱(ji豆tu身)境界(jìngjiè)胜(shèng)法门(f見mén)时(shí)ㄛ文(wén)殊(sh迂)师(sh貝)利(lì)菩萨(púsà)而(ér)为(wéi)上首(shàngsh辛u)ㄛ诸(zh迂)大(dà)菩萨(púsà)ㄛ及(jí)所(su辛)成熟(chéngshú)六千(liùqi芋n)比丘(b走qi迂)˙弥勒(mílè)菩萨(púsà)而(ér)为(wéi)上首(shàngsh辛u)ㄛ贤(xián)劫(jié)一切(yíqiè)诸(zh迂)大(dà)菩萨(púsà)˙无(wú)垢(gòu)普(p迅)贤(xián)菩萨(púsà)而(ér)为(wéi)上首(shàngsh辛u)ㄛ一生(yìsh言ng)补(b迅)处(chù)﹜住(zhù)灌顶(guànd走ng)位(wèi)诸(zh迂)大(dà)菩萨(púsà)˙及(jí)余(yú)十方(shíf芋ng)种种(zh辛ngzh辛ng)世界(shìjiè)ㄛ普(p迅)来(lái)集会(jíhuì)ㄛ一切(yíqiè)刹(chà)海(h見i)极(jí)微(w言i)尘(chén)数(shù)诸(zh迂)菩萨(púsà)摩诃萨(móh言sà)众(zhòng)˙大(dà)智(zhì)舍利(shèlì)弗(fú)﹜摩(mó)诃(h言)目(mù)犍(qiàn)连(lián)等(d豆ng)而(ér)为(wéi)上首(shàngsh辛u)ㄛ诸(zh迂)大声(dàsh言ng)闻(wén)˙并(bìng)诸(zh迂)人天(rénti芋n)一切(yíqiè)世(shì)主(zh迅)ㄛ天(ti芋n)﹜龙(lóng)﹜夜(yè)叉(ch芋)﹜乾(qián)闼(tà)婆(pó)﹜阿修罗(芋xi迂luó)﹜迦(ji芋)楼(lóu)罗(luó)﹜紧(j走n)那(nà)罗(luó)﹜摩(mó)瞭(hóu)罗(luó)伽(g芋)﹜人(rén)非人(f言iré

  广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误ㄛ欢迎?#21018;?#20197;利弘法ㄛ你们的支持是我们进步的最好动力﹝反馈|投稿
  热文推荐
  精华文章
  热门推荐
  网站推荐
  最新推荐
  愿所有弘法功德回向

  赞助﹜流通﹜见闻﹜随喜者﹜及皆悉回向尽法界﹜虚空界一切众生ㄛ依佛菩萨威德力﹜弘法功德力ㄛ普愿消除一切罪障ㄛ福慧具足ㄛ常得安乐ㄛ无绪病苦﹝欲行恶法ㄛ皆悉?#24576;伞?#25152;修善业ㄛ皆速成就﹝关闭一切诸恶趣门ㄛ开示人生涅槃正路﹝家门清吉ㄛ身心?#37096;担?#20808;亡祖妣ㄛ历劫怨亲ㄛ俱蒙佛慈ㄛ获本妙心﹝兵戈永息ㄛ礼让兴行ㄛ人民安乐ㄛ天?#32511;宦健?#22235;恩总报ㄛ三有齐资ㄛ今生来世脱离一切外道天魔之缠缚ㄛ生生世世永离恶道ㄛ离一切苦得究竟乐ㄛ得遇佛菩萨﹜正法﹜清净善知识ㄛ临终无一切障碍而往生有缘之佛净土ㄛ同证究竟圆满之佛果﹝

  版权归原影音公司所有ㄛ若侵犯你的权益ㄛ请通知我们ㄛ我们会及时删除侵权内容ㄐ

  粤公网安备 44051302000088号    工信部ICP备案号ㄩ沪ICP备05053011号-1 2008-2017 Copyrights reserved 教育性﹜非赢利性﹜公益?#32536;?#20315;教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教
  坋珨恁5
 • <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>
 • <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>