• <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>
 • 无量光明

  金刚经注音版

  金刚经 | 发表时间ㄩ2014-03-14 | 作者ㄩ网络 [投稿]

  炉香赞

  ﹛﹛lú xi芋ng zhà ruò f見 jiè méng x迂n zh迂 fó h見i huì x貝 yáo wén

  ﹛﹛炉香乍热  法界蒙熏  诸佛海会悉遥闻

  ﹛﹛suí chù jié xiáng yún chéng yì f芋ng y走n zh迂 fó xiàn quán sh言n

  ﹛﹛随处结祥云  诚意方殷  诸佛现全身

  ﹛﹛ná mó xi芋ng yún gài pú sà mó h言 sà

  ﹛﹛南无香云盖菩萨摩诃萨ㄗ三称ㄘ

  开经偈

  ﹛﹛wú shàng shèn sh言n w言i miào f見 b見i qi芋n wàn jié nàn z芋o yù

  ﹛﹛无上甚深微妙法  百千万劫难遭遇

  ﹛﹛w辛 j貝n jiàn wén dé shòu chí yuàn ji豆 rú lái zh言n shí yì

  ﹛﹛我今见闻得受持  愿解如来真实义

  法会因由分第一

  ﹛﹛f見 huì y貝n yóu f言n dì y貝
  ﹛﹛法会因由分第一
  ﹛﹛rú shì w辛 wén·y貝 shí fó zài sh豆 wèi guó·qí shù gi g迂 dú yuán·
  ﹛﹛如是我闻·一时佛在舍卫国·祇树给孤独园·
  ﹛﹛y迅 dà b走 qi迂 zhòng qi芋n èr b見i w迅 shí rén jù·
  ﹛﹛与大比丘众千二百五十人俱·
  ﹛﹛豆r shí shì z迂n·shí shí·zhuó y貝 chí b身·rù sh豆 wèi dài chéng·
  ﹛﹛尔时世尊·食时·著衣持钵·入舍卫大城·
  ﹛﹛q走 shí·yú qí chéng zh身ng·cì dì q走 y走·huán zhì b豆n ch迅·
  ﹛﹛乞食·于其城中·次第乞已·还至本处·
  ﹛﹛fàn shí qì·sh身u y貝 b身·x走 zú y走·f迂 zuò ér zuò·
  ﹛﹛?#25925;称?middot;收衣钵·洗足已·敷座而坐·

  善现启请分第二

  ﹛﹛shàn xiàn q走 q走ng f言n dì èr
  ﹛﹛善现启请分第二
  ﹛﹛shí zháng l見o x迂 pú tí·zài dà zhòng zh身ng·jícóng zuò q走·
  ﹛﹛时长老须菩提·在大众中·即从座起·
  ﹛﹛pi芋n t見n yòu ji芋n·yòu x貝 zhuó dì·hé zh見ng g身ng jìng·
  ﹛﹛偏袒右肩·右膝著地·合掌恭敬·
  ﹛﹛ér bái fó yán·x貝 y辛u shì z迂n·rú lái shàn hù niàn zh迂 pú sà·
  ﹛﹛而白佛言·稀有世尊·如来善护念诸菩萨·
  ﹛﹛shàn fù zh迅 zh迂 pú sà·shì z迂n·shàn nán z走·shàn n邢 rén·
  ﹛﹛善付嘱诸菩萨·世尊·善男子·善女人·
  ﹛﹛f芋 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí x貝n·yún hé y貝ng zhù·
  ﹛﹛发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·
  ﹛﹛yún hé xiáng fú qí x貝n·fó yán·shàn z芋iㄐshàn z芋i·x迂 pú tí·
  ﹛﹛云何降伏其心·佛言·善哉善哉·须菩提·
  ﹛﹛rú r迅 su辛 shu身·rú lái shàn hù niàn zh迂 púsà·shàn fù zh迅 zh迂 pú sà·
  ﹛﹛如汝所说·如来善护念诸菩萨·善付嘱诸菩萨·
  ﹛﹛r迅 j貝n dì t貝ng·d芋ng wéi r迅 shu身·shàn nán z走·shàn n邢 rén·
  ﹛﹛汝今谛听·当为汝说·善男子·善女人·
  ﹛﹛f芋 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí x貝n·y貝ng rú shì zhù·
  ﹛﹛发阿耨多罗三藐三菩提心·应如是住·
  ﹛﹛rú shì xiáng fú qí x貝n·wéi rán·shì z迂n·yuàn yao yù wén·
  ﹛﹛如是降伏其心·唯然·世尊·愿乐欲闻·

  大乘正宗分第三

  ﹛﹛dà chéng zhèng z身ng f言n dì s芋n
  ﹛﹛大乘正宗分第三
  ﹛﹛fó gào x迂 pú tí·zh迂 pú sà mó h言 sà·y貝ng rú shì xiáng fú qí x貝n·
  ﹛﹛佛告须菩提·诸菩萨摩诃萨·应如是降伏其心·
  ﹛﹛su辛 y辛u y貝 qi言 zhòng sh言ng zh貝 lèi·ruò lu見n sh言ng·ruò t芋i sh言ng·
  ﹛﹛所有一切众生之类·若卵生·若胎生·
  ﹛﹛ruò sh貝 sh言ng·ruò huà sh言ng·ruò y辛u sè·ruò wú sè·ruò y辛u xi見ng·
  ﹛﹛若湿生·若化生·若有色·若无色·若有想·
  ﹛﹛ruò wú xi見ng·ruò f言i y辛u xi見ng f言i wú xi見ng·
  ﹛﹛若无想·若非有想非无想·
  ﹛﹛w辛 ji言 lìng rù wú yú niè pán ér miè dù zh貝·
  ﹛﹛我皆令入无余涅槃而灭度之·
  ﹛﹛rú shì miè dù wú liàng wú shù wú bi芋n zhòng sh言ng·
  ﹛﹛如是灭度无量无数无边众生·
  ﹛﹛shí wú zhòng sh言ng dé miè dù zh豆·
  ﹛﹛实无众生得灭度者·
  ﹛﹛hé y走 gù·x迂 pú tí·ruò pú sà y辛u w辛 xiàn阱·
  ﹛﹛何以故·须菩提·若菩萨有我相·
  ﹛﹛rén xiàn阱·zhòng sh言ng xiàn阱·shòu zh豆 xiàn阱·jí f言i pú sà·
  ﹛﹛人相·众生相·寿者相·即非菩萨·

  妙行无住分第四

  ﹛﹛miào xíng wú zhù f言n dì sì
  ﹛﹛妙行无住分第四
  ﹛﹛fù cì x迂 pú tí·pú sà yú f見·y貝ng wú su辛 zhù·xíng yú bù sh貝·
  ﹛﹛复次须菩提·菩萨于法·应无所住·行于佈施·
  ﹛﹛su辛 wèi bù zhù sè bù sh貝·bù zhù sh言ng xi芋ng wèi chù f見 bù sh貝·
  ﹛﹛所?#35762;?#20303;色佈施·不住声香味触法佈施·
  ﹛﹛x迂 pú tí·pú sà y貝ng rú shì bù sh貝bù zhù yú xiàn阱·
  ﹛﹛须菩提·菩萨应如是佈施·不住于相·
  ﹛﹛hé y走 gù·ruò pú sà bù zhù xiàn阱 bù sh貝·qí fú dé bù k豆 s貝 liang·
  ﹛﹛何以故·若菩萨不住相佈施·其福德不可思量·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·d身ng f芋ng x迂 k身ng k豆 s貝 liang f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·东方虚空可思量不·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·x迂 pú tí·
  ﹛﹛不也·世尊·须菩提·
  ﹛﹛nán x貝 b豆i f芋ng·sì wéi shàng xià x迂 k身ng·k豆 s貝 liang f辛u·
  ﹛﹛南西北方·四维上下虚空·可思量不·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·x迂 pú tí·
  ﹛﹛不也·世尊·须菩提·
  ﹛﹛pú sà wú zhù xiàn阱 bù sh貝·fú dé yì fù rú shìㄛbù k豆 s貝 liang·
  ﹛﹛菩萨无住相佈施·福德亦?#24904;?#26159;不可思量·
  ﹛﹛x迂 pú tí·pú sà dàn y貝ng rú su辛 jiào zhù·
  ﹛﹛须菩提·菩萨但应如所教住·

  如理实见分第五

  ﹛﹛rú l走 shí jiàn f言n dì w迅
  ﹛﹛如理实见分第五
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·k豆 y走 sh言n xiàn阱 jiàn rú lái f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·可以身相见如来不·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·bù k豆 y走 sh言n xiàn阱 dé jiàn rú lái·hé y走 gù·
  ﹛﹛不也·世尊·不可以身相得见如来·何以故·
  ﹛﹛rú lái su辛 shu身 sh言n xiàn阱·jí f言i sh言n xiàn阱·
  ﹛﹛如来所说身相·即非身相·
  ﹛﹛fó gào x迂 pú tí·fán su辛 y辛u xiàn阱·ji言 shì x迂 wàng·
  ﹛﹛佛告须菩提·?#33756;?#26377;相·皆是虚妄·
  ﹛﹛ruò jiàn zh迂 xiàn阱 f言i xiàn阱·jí jiàn rú lái·
  ﹛﹛若见诸相非相·即见如来·

  正信稀有分第六

  ﹛﹛zhèng xìn x貝 y辛u f言n dì liù
  ﹛﹛正信稀有分第六
  ﹛﹛x迂 pú tí bái fó yán·shì z迂n·p身 y辛u zhòng sh言ng·
  ﹛﹛须菩提白佛言·世尊·颇有众生·
  ﹛﹛dé wén rú shì yán shu身 zh芋ng jù·sh言ng shí xìn f辛u·
  ﹛﹛得闻如是言说章句·生实信不·
  ﹛﹛fó gào x迂 pú t·mò zuò shì shu身·
  ﹛﹛佛告须菩提·莫作是说·
  ﹛﹛rú lái miè hòu·hòu w迅 b見i suì·y辛u chí jiè xi迂 fú zh豆·
  ﹛﹛如来灭后·后五百岁·有?#32440;?#20462;福者·
  ﹛﹛yú c走 zh芋ng jù·néng sh言ng xìn x貝n·y走 c走 wéi shí·
  ﹛﹛于此章句·能生?#21028;?/a>·?#28304;?#20026;实·
  ﹛﹛d芋ng zh貝 shì rén·bù yú y貝 fó èr fó s芋n sì w迅 fó ér zh辛ng shàn g言n·
  ﹛﹛当知是人·不于一佛二佛三四五佛而种善根·
  ﹛﹛y走 yú wú liàng qi芋n wàn fó su辛·zh辛ng zh迂 shàn g言n·
  ﹛﹛?#24310;?#26080;量千万佛所·种诸善根·
  ﹛﹛wén shìzh芋ng jù·n見i zhì y貝 niàn sh言ng jìng xìn zh豆·
  ﹛﹛闻是章句·乃至一念生净信者·
  ﹛﹛x迂 pú tí·rú lái x貝 zh貝 x貝 jiàn·
  ﹛﹛须菩提·如来悉知悉见·
  ﹛﹛shì zh迂 zhòng sh言ng·dé rú shì wú liàng fú dé·
  ﹛﹛是诸众生·得如是无量福德·
  ﹛﹛hé y走 gù·shì zh迂 zhòng sh言ng·
  ﹛﹛何以故·是诸众生·
  ﹛﹛wú fù w辛 xiàn阱·rén xiàn阱·zhòng sh言ng xiàn阱·shòu zh豆 xiàn阱·
  ﹛﹛无?#27425;?#30456;·人相·众生相·寿者相·
  ﹛﹛wú f見 xiàn阱·yì wú f言i f見 xiàn阱·
  ﹛﹛无
  法相·亦无非法相·
  ﹛﹛hé y走 gù·shì zh迂 zhòng sh言ng·ruò x貝n q迅 xiàn阱·
  ﹛﹛何以故·是诸众生·若心取相·
  ﹛﹛zé wéi zhuó w辛 rén zhòng sh言ng shòu zh豆·
  ﹛﹛则为著我人众生寿者
  ﹛﹛ruò q迅 f見 xiàn阱·jí zhuó w辛 rén zhòng sh言ng shòu zh豆·
  ﹛﹛若取法相·即著我人众生寿者·
  ﹛﹛hé y走 gù·ruò q迅 f言i f見 xiàn阱·
  ﹛﹛何以故·若取非法相·
  ﹛﹛jí zhuó w辛 rén zhòng sh言ng shòu zh豆·
  ﹛﹛即著我人众生寿者·
  ﹛﹛shì gù bù y貝ng q迅 f見·bù y貝ng q迅 f言i f見·
  ﹛﹛是故不应取法·不应取非法·
  ﹛﹛y走 shì yì gù·rú lái cháng shu身·
  ﹛﹛以是义故·如来常说·
  ﹛﹛r迅 d豆ng b走 qi迂·zh貝 w辛 shu身 fa·rú fá yù zh豆·
  ﹛﹛汝等比丘·知我说法·如筏喻者·
  ﹛﹛f見 shàng y貝ng sh豆·hé kuàng f言i f見·
  ﹛﹛法尚应舍·何况非法·

  无得无说分第七

  ﹛﹛wú dé wú shu身 f言n dì q貝
  ﹛﹛无得无说分第七
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·
  ﹛﹛rú lái dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí y言·
  ﹛﹛如来得阿耨多罗三藐三菩提耶·
  ﹛﹛rú lái y辛u su辛 shu身 fa y言·
  ﹛﹛如来有所说法耶·
  ﹛﹛x迂 pú tí yán·rú w辛 ji豆 fó su辛 shu身 yì·
  ﹛﹛须菩提言·如我解佛所说义·
  ﹛﹛wú y辛u dìng f見·míng 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·
  ﹛﹛无有定法·名阿耨多罗三藐三菩提·
  ﹛﹛yì wú y辛u dìng f見·rú lái k豆 shu身·
  ﹛﹛亦无有定法·如来可说·
  ﹛﹛hé y走 gù·rú lái su辛 shu身 fa·
  ﹛﹛何以故·如来所说法·
  ﹛﹛ji言 bù k豆 q迅·bù k豆 shu身·f言i f見·f言i f言i f見·
  ﹛﹛皆不可取·不可说·非法·非非法·
  ﹛﹛su辛 y走 zh豆 hé·y貝 qi言 xián shèng·ji言 y走 wú wéi f見 ér y辛u ch芋 bié·
  ﹛﹛所以者何·一切贤圣·皆以无为法而有差别·

  依法出生分第八

  ﹛﹛y貝 f見 ch迂 sh言ng f言n dì b芋
  ﹛﹛依法出生分第八
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·
  ﹛﹛ruò rén m見n s芋n qi芋n dà qi芋n shì jiè q貝 b見o·y走 yòng bù sh貝·
  ﹛﹛若人满三千大千世界七宝·?#26434;?#20296;施·
  ﹛﹛shì rén su辛 dé fú dé·nìng wéi du身 f辛u·
  ﹛﹛是人所得福德·宁为多不·
  ﹛﹛x迂 pú tí yán·shèn du身·shì z迂n·
  ﹛﹛须菩提言·甚多·世尊·
  ﹛﹛hé y走 gù·shì fú dé·jí f言i fú dé xìng·
  ﹛﹛何以故·是福德·即非福德性·
  ﹛﹛shì gù rú lái shu身 fú dé du身·
  ﹛﹛是故如来说福德多·
  ﹛﹛ruò fù y辛u rén·yú c走 j貝ng zh身ng·shòu chí n見i zhì sì jù jì d豆ng·
  ﹛﹛若?#20174;?#20154;·于此经中·受持乃至四句偈等·
  ﹛﹛wéi t芋 rén shu身·qí fú shèng b走·
  ﹛﹛为他人说·其福胜彼·
  ﹛﹛hé y走 gù·x迂 pú tí·y貝 qi言 zh迂 fó·
  ﹛﹛何以故·须菩提·一切诸佛·
  ﹛﹛jí zh迂 fó 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí f見·ji言 cóng c走 j貝ng ch迂·
  ﹛﹛及诸佛阿耨多罗三藐三菩提法·?#28304;?#27492;经出·
  ﹛﹛x迂 pú tí·su辛 wèi fó f見 zh豆·jí f言i fó f見·
  ﹛﹛须菩提·所谓佛法者·即非佛法·

  一相无相分第九

  ﹛﹛y貝 xiàn阱 wú xiàn阱 f言n dì ji迅
  ﹛﹛一相无相分第九
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·
  ﹛﹛x迂 tuó huán néng zuò shì niàn·w辛 dé x迂 tuó huán gu辛 f辛u·
  ﹛﹛须陀洹能作是念·我得须陀洹果不·
  ﹛﹛x迂 pú tí yán·bù y豆·shì z迂n·hé y走 gù·
  ﹛﹛须菩提言·不也·世尊·何以故·
  ﹛﹛x迂 tuó huán míng wéi rù liú·ér wú su辛 rù·
  ﹛﹛须陀洹名为入流·而无所入·
  ﹛﹛bù rù sè sh言ng xi芋ng wèi chù f見·shì míng x迂 tuó huán·
  ﹛﹛不入色声香味触法·是名须陀洹·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·s貝 tuó hán néng zuò shì niàn·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·斯陀含能作是念·
  ﹛﹛w辛 dé s貝 tuó hán gu辛 f辛u·x迂 pú tí yán·
  ﹛﹛我得斯陀含果不·须菩提言·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·hé y走 gù·
  ﹛﹛不也·世尊·何以故·
  ﹛﹛s貝 tuó hán míng y貝 w見ng lái·ér shí wú w見ng lái·shì míng s貝 tuó hán·
  ﹛﹛斯陀含名一往来·而实无往来·是名斯陀含·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·芋 nà hán néng zuò shì niàn·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·阿那含能作是念·
  ﹛﹛w辛 dé 芋 nà hán gu辛 f辛u·x迂 pú tí yán·
  ﹛﹛我得阿那含果不·须菩提言·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·hé y走 gù·
  ﹛﹛不也·世尊·何以故·
  ﹛﹛芋 nà hán míng wéi bù lái·ér shí wú bù lái·
  ﹛﹛阿那含名为不来·而实无不来·
  ﹛﹛shì gù míng 芋 nà hán·x迂 pú tí·yú yì yún hé·
  ﹛﹛是故名阿那含·须菩提·于意云何·
  ﹛﹛芋 luó hàn néng zuò shì niàn·w辛 dé 芋 luó hàn dào f辛u·
  ﹛﹛阿罗汉能作是念·我得阿罗汉道不·
  ﹛﹛x迂 pú tí yán·bù y豆·shì z迂n·hé y走 gù·
  ﹛﹛须菩提言·不也·世尊·何以故·
  ﹛﹛shí wú y辛u f見·míng 芋 luó hàn·
  ﹛﹛实无有法·名阿罗汉·
  ﹛﹛shìz迂n·ruò 芋 luó hàn zuò shì niàn·w辛 dé 芋 luó hàn dào·
  ﹛﹛世尊·若阿罗汉作是念·我得阿罗汉道·
  ﹛﹛jí wéi zhuó w辛 rén zhòng sh言ng shòu zh豆·shì z迂n·
  ﹛﹛?#27425;?#33879;我人众生寿者·世尊·
  ﹛﹛fó shu身 w辛 dé wú zhèng s芋n mèi·rén zh身ng zuì wéi dì y貝·
  ﹛﹛佛说我得无诤三昧·人中最为第一·
  ﹛﹛shì dì y貝 lí yù 芋 luó hàn·
  ﹛﹛是第一离欲阿罗汉·
  ﹛﹛shì z迂n·w辛 bù zuò shì niàn·w辛 shì lí yù 芋 luó hàn·
  ﹛﹛世尊·我不作是念·我是离欲阿罗汉·
  ﹛﹛shì z迂n·w辛 ruò zuò shì niàn·w辛 dé 芋 luó hàn dào·
  ﹛﹛世尊·我若作是念·我得阿罗汉道·
  ﹛﹛shì z迂n zé bù shu身 x迂 pú t·shì yào a lán nà xíng zh豆·
  ﹛﹛世尊则不说须菩提·是乐阿兰那行者·
  ﹛﹛y走 x迂 pú tí shí wú su辛 xíng·ér míng x迂 pú tí·
  ﹛﹛以须菩提实无所行·而名须菩提·
  ﹛﹛shì yào 芋 lán nà xíng·
  ﹛﹛是乐阿兰那行·

  庄严净土分第十

  ﹛﹛zhu芋ng yán jìng t迅 f言n dì shí
  ﹛﹛庄严净土分第十
  ﹛﹛fó gào x迂 pú tí·yú yì yún hé·rú lái x貝 zài rán d言ng fó su辛·
  ﹛﹛佛告须菩提·于意云何·如?#27425;?#22312;然灯佛所·
  ﹛﹛yú f見 y辛u su辛 dé f辛u·bù y豆·shì z迂n·
  ﹛﹛于法有所得不·不也·世尊·
  ﹛﹛rú lái zài rán d言ng fó su辛·yú f見 shí wú su辛 dé·
  ﹛﹛如来在然灯佛所·于法实无所得·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·pú sà zhu芋ng yán fó t迅 f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·菩萨庄严佛土不·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·hé y走 gù·
  ﹛﹛不也·世尊·何以故·
  ﹛﹛zhu芋ng yán fó t迅 zh豆·jí f言i zhu芋ng yán·shì míng zhu芋ng yán·
  ﹛﹛庄严佛土者·即?#20146;?#20005;·是名庄严·
  ﹛﹛shì gùㄛx迂 pú tí·zh迂 pú sà mó h言 sà·
  ﹛﹛是故须菩提·诸菩萨摩诃萨·
  ﹛﹛y貝ng rú shì sh言ng q貝ng jìng x貝n·bù y貝ng zhù sè sh言ng x貝n·
  ﹛﹛应如是生清净心·不应住色生心·
  ﹛﹛bù y貝ng zhù sh言ng xi芋ng wèi chù f見 sh言ng x貝n·
  ﹛﹛不应住声香味触法生心·
  ﹛﹛y貝ng wú su辛 zhù ér sh言ng qí x貝n·x迂 pú tí·
  ﹛﹛应无所住而生其心·须菩提·
  ﹛﹛pì rú y辛u rén·sh言n rú x迂 mí sh芋n wáng·yú yì yún hé·
  ﹛﹛譬如有人·身如须弥山王·于意云何·
  ﹛﹛shì sh言n wéi dà f辛u·x迂 pú tí yán·shèn dà·shì z迂n·
  ﹛﹛是身为大不·须菩提言·甚大·世尊·
  ﹛﹛hé y走 gù·fó shu身 f言i sh言n·shì míng dà sh言n·
  ﹛﹛何以故·佛说非身·是名大身·

  无为福胜分第十一

  ﹛﹛wú wéi fú shèng f言n dì shí y貝
  ﹛﹛无为福胜分第十一
  ﹛﹛x迂 pú tí·rú héng hé zh身ng su辛 y辛u sh芋 shù·rú shì sh芋 d豆ng héng hé·
  ﹛﹛须菩提·如恒河中所有沙数·如是沙等恒河·
  ﹛﹛yú yì yún hé·shì zh迂 héng hé sh芋·nìng wéi du身 f辛u·
  ﹛﹛于意云何·是诸恒?#30001;?middot;宁为多不·
  ﹛﹛x迂 pú tí yán·shèn du身·shì z迂n·dàn zh迂 héng hé·shàng du身 wú shù·
  ﹛﹛须菩提言·甚多·世尊·但诸恒河·尚多无数·
  ﹛﹛hé kuàng qísh芋·x迂 pú tí·w辛 j貝n shí yán gào r迅·
  ﹛﹛何况其沙·须菩提·我今实?#24895;?#27741;·
  ﹛﹛ruò y辛u shàn nán z走·shàn n邢 rén·
  ﹛﹛若有善男子·善女人·
  ﹛﹛y走 q貝 b見o m見n 豆r su辛 héng hé sh芋 shù s芋n qi芋n dà qi芋n shì jiè·
  ﹛﹛?#20113;?#23453;满尔所恒?#30001;?#25968;三千大千世界·
  ﹛﹛y走 yòng bù sh貝·dé fú du身 f辛u·
  ﹛﹛?#26434;?#24067;施·得福多不·
  ﹛﹛x迂 pú tí yán·shèn du身·shì z迂n·
  ﹛﹛须菩提言·甚多·世尊·
  ﹛﹛fó gào x迂 pú tí·ruò shàn nán z走·shàn n邢 rén·yú c走 j貝ng zh身ng·
  ﹛﹛佛告须菩提·若善男子·善女人·于此经中·
  ﹛﹛n見i zhì shòu chísì jù jì d豆ng·wéi t芋 rén shu身·
  ﹛﹛乃至受持四句偈等·为他人说·
  ﹛﹛ér c走 fú dé·shèng qián fú dé·
  ﹛﹛而此福德·胜前福德·

  尊重正教分第十二

  ﹛﹛z迂n zhòng zhèng jiào f言n dì shí èr
  ﹛﹛尊重正教分第十二
  ﹛﹛fù cì x迂 pú tí·suí shu身 shì j貝ng·n見i zhì sì jù jì d豆ng·
  ﹛﹛复次须菩提·随说是经·乃至四句偈等·
  ﹛﹛d芋ng zh貝 c走 ch迅·y貝 qi言 shì ji芋n ti芋n rén 芋 xi迂 luó·
  ﹛﹛当知此处·一切世间天人阿修罗·
  ﹛﹛ji言 y貝ng g身ng y見ng·rú fó t見 miào·
  ﹛﹛皆应供养·如佛塔庙·
  ﹛﹛hé kuàng y辛u rén·jìn néng shòu chí dú sòng·
  ﹛﹛何况有人·尽能受持读诵·
  ﹛﹛x迂 pú tí·d芋ng zh貝 shì rén·chéng jiù zuì shàng dì y貝 x貝 y辛u zh貝 f見·
  ﹛﹛须菩提·当知是人·成就最上第一稀有之法·
  ﹛﹛ruò shì j貝ng di見n su辛 zài zh貝 chù·jí wéi y辛u fó·
  ﹛﹛若是经典所在之处·?#27425;?#26377;佛·
  ﹛﹛ruò z迂n zhòng dì z走·
  ﹛﹛若尊重弟子·

  如法受持分第十三

  ﹛﹛rú f見 shòu chí f言n dì shí s芋n
  ﹛﹛如法受持分第十三
  ﹛﹛豆r shí x迂 pú tí bái fó yán·shì z迂n·
  ﹛﹛尔时须菩提白佛言·世尊·
  ﹛﹛d芋ng hé míng c走 j貝ng·w辛 d豆ng yún hé fèng chí·
  ﹛﹛当何名此经·我等云何奉持·
  ﹛﹛fó gào x迂 pú tí·shì j貝ng míng wéi j貝n g芋ng b身 r豆 b身 luó mì·
  ﹛﹛佛告须菩提·是经名为金刚般若波罗蜜·
  ﹛﹛y走 shì míng zi·r迅 d芋ng fèng chí·su辛 y走 zh豆 hé·
  ﹛﹛以是名字·汝当奉持·所以者何·
  ﹛﹛x迂 pú tí·fó shu身 b身 r豆 b身 luó mì·jí f言i b身 r豆 b身 luó mì·
  ﹛﹛须菩提·佛说般若波罗蜜·即非般若波罗蜜·
  ﹛﹛shì míng b身 r豆 b身 luó mì·x迂 pú tí·
  ﹛﹛是名般若波罗蜜·须菩提·
  ﹛﹛yú yì yún hé·rú lái y辛u su辛 shu身 fa f辛u·
  ﹛﹛于意云何·如来有所说法不·
  ﹛﹛x迂 pú tí bái fó yán·shì z迂n·rú lái wú su辛 shu身·
  ﹛﹛须菩提白佛言·世尊·如来无所说·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·
  ﹛﹛s芋n qi芋n dà qi芋n shì jiè·su辛 y辛u w言i chén·shì wéi du身 f辛u·
  ﹛﹛三千大千世界·所有微尘·是为多不·
  ﹛﹛x迂 pú tí yán·shèn du身·shì z迂n·
  ﹛﹛须菩提言·甚多·世尊·
  ﹛﹛x迂 pútí·zh迂 w言i chén·rú lái shu身 f言i w言i chén·shì míng w言i chén·
  ﹛﹛须菩提·诸微尘·如来说非微尘·是名微尘·
  ﹛﹛rú lái shu身 shì jiè·f言i shì jiè·shì míng shì jiè·
  ﹛﹛如来说世界·非世界·是名世界·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·
  ﹛﹛k豆 y走 s芋n shí èr xiàn阱 jiàn rú lái f辛u·
  ﹛﹛可以三十二相见如来不·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·bù k豆 y走 s芋n shí èr xiàn阱 dé jiàn rú lái·
  ﹛﹛不也·世尊·不可以三十二相得见如来·
  ﹛﹛hé y走 gù·rú lái shu身 s芋n shí èr xiàn阱·jí shì f言i xiàn阱·
  ﹛﹛何以故·如来说三十二相·?#35789;?#38750;相·
  ﹛﹛shì míng s芋n shí èr xiàn阱·x迂 pú tí·
  ﹛﹛是名三十二相·须菩提·
  ﹛﹛ruòy辛u shàn nánz走 shàn n邢 rén·y走 héng hé sh芋 d豆ng sh言n mìng bù sh貝·
  ﹛﹛若有善男?#30001;?#22899;人·?#38498;蒪由?#31561;身命佈施·
  ﹛﹛ruò fù y辛u rén·yú c走 j貝ng zh身ng·n見i zhì shòu chí sì jù jì d豆ng·
  ﹛﹛若?#20174;?#20154;·于此经中·乃至受持四句偈等·
  ﹛﹛wéi t芋 rén shu身 qí fú shèn du身·
  ﹛﹛为他人说其福甚多·

  离相寂灭分第十四

  ﹛﹛lí xiàn阱 jì miè f言n dì shí sì
  ﹛﹛离相寂灭分第十四
  ﹛﹛豆r shí x迂 pú tí·wén shu身 shì j貝ng·sh言n ji豆 yì qù·
  ﹛﹛尔时须菩提·闻说是经·深解义趣·
  ﹛﹛tì lèi b言i qì·ér bái fó yán·x貝 y辛u shì z迂n·
  ﹛﹛涕泪悲泣·而白佛言·稀有世尊·
  ﹛﹛fó shu身 rú shì shèn sh言n j貝ng di見n·
  ﹛﹛佛说如是甚深经典·
  ﹛﹛w辛 cóng x貝 lái·su辛 dé huì y見n·wèi céng dé wén rú shì zh貝 j貝ng·
  ﹛﹛我从昔来·所得慧眼·未曾得闻如是之经·
  ﹛﹛shì z迂n·ruò fù y辛u rén·dé wén shì j貝ng·xìn x貝n q貝ng jìng·
  ﹛﹛世尊·若?#20174;?#20154;·得闻是经·?#21028;那?#20928;·
  ﹛﹛zé sh言ng shí xiàn阱·d芋ng zh貝 shì rén·chéng jiù dì y貝 x貝 y辛u g身ng dé·
  ﹛﹛则生实相·当知是人·成就第一稀有功德·
  ﹛﹛shì z迂n·shì shí xiàn阱 zh豆·zé shì f言i xiàn阱·
  ﹛﹛世尊·是实相者·?#35789;?#38750;相·
  ﹛﹛shì gù rú lái shu身 míng shí xiàn阱·shì z迂n·
  ﹛﹛是故如来说名实相·世尊·
  ﹛﹛w辛 j貝n dé wén rú shì j貝ng di見n·xìn ji豆 shòu chí·bù zú wéi nán·
  ﹛﹛我今得闻如是经典·信解受持·不足为难·
  ﹛﹛ruò d芋ng lái shì·hòu w迅 b見i suì·qí y辛u zhòng sh言ng·
  ﹛﹛若当?#35789;?middot;后五百岁·其有众生·
  ﹛﹛dé wén shì j貝ng·xìn ji豆 shòu chí·shì rén zé wéi dì y貝 x貝 y辛u·
  ﹛﹛得闻是经·信解受持·是人?#27425;?#31532;一稀有·
  ﹛﹛hé y走 gù·c走 rén wú w辛 xiàn阱·rén xiàn阱·zhòng sh言ng xiàn阱·
  ﹛﹛何以故·此人无我相·人相·众生相·
  ﹛﹛shòu zh豆 xiàn阱·su辛 y走 zh豆 hé·w辛 xiàn阱 jí shì f言i xiàn阱·
  ﹛﹛寿者相·所以者何·我相?#35789;?#38750;相·
  ﹛﹛rén xiàn阱 zhòng sh言ng xiàn阱 shòu zh豆 xiàn阱·jí shì f言i xiàn阱·
  ﹛﹛人相众生相寿者相·?#35789;?#38750;相·
  ﹛﹛hé y走 gù·lí y貝 qi言 zh迂 xiàn阱·zé míng zh迂 fó·
  ﹛﹛何以故·离一切诸相·即名诸佛·
  ﹛﹛fó gào x迂 pú tí·rú shì rú shì·
  ﹛﹛佛告须菩提·如是如是·
  ﹛﹛ruò fù y辛u rén·dé wén shì j貝ng·bù j貝ng bù bù bù wèi·
  ﹛﹛若?#20174;?#20154;·得闻是经·不惊不怖不畏·
  ﹛﹛d芋ng zh貝 shì rén·shèn wéi x貝 y辛u·hé y走 gù·x迂 pú tí·
  ﹛﹛当知是人·甚为稀有·何以故·须菩提·
  ﹛﹛rú lái shu身 dì y貝 b身 luó mì·jí f言i dì y貝 b身 luó mì·
  ﹛﹛如来说第一波罗蜜·即非第一波罗蜜·
  ﹛﹛shì míng dì y貝 b身 luó mì·x迂 pú tí·r豆n r迅 b身 luó mì·
  ﹛﹛是名第一波罗蜜·须菩提·忍辱波罗蜜·
  ﹛﹛rú lái shu身 f言i r豆n r迅 b身 luó mì·shì míng r豆n r迅 b身 luó mì·hé y走 gù·
  ﹛﹛如来说非忍辱波罗蜜·是名忍辱波罗蜜·何以故·
  ﹛﹛x迂 pú tí·rú w辛 x貝 wéi g言 lì wáng g言 jié sh言n t走·
  ﹛﹛须菩提·如我昔为歌利王割截身体·
  ﹛﹛w辛 yú 豆r shí·wú w辛 xiàn阱·wú rén xiàn阱·wú zhòng sh言ng xiàn阱·
  ﹛﹛我于尔时·无我相·无人相·无众生相·
  ﹛﹛wú shòu zh豆 xiàn阱·hé y走 gù·w辛 yú w見ng x貝 jié jié zh貝 ji豆 shí·
  ﹛﹛无寿者相·何以故·我于往昔节节支解时·
  ﹛﹛y辛u w辛 xiàn阱·rén xiàn阱·zhòng sh言ng xiàn阱·shòu zh豆 xiàn阱
  ﹛﹛若有我相·人相·众生相·寿者相·
  ﹛﹛y貝ng sh言ng ch言n hèn·x迂 pú tí·
  ﹛﹛应生瞋恨·须菩提·
  ﹛﹛yòu niàn guò qù yú w迅 b見i shì·zuò r豆n r迅 xi芋n rén·yú 豆r su辛 shì·
  ﹛﹛又念过去于五百世·作忍辱仙人·于尔所世·
  ﹛﹛wú w辛 xiàn阱·wú rén xiàn阱·wú zhòng sh言ng xiàn阱·wú shòu zh豆 xiàn阱·
  ﹛﹛无我相·无人相·无众生相·无寿者相·
  ﹛﹛shì gù x迂 pú tí·pú sà y貝ng lí y貝 qi言 xiàn阱·
  ﹛﹛是故须菩提·菩萨应离一切相·
  ﹛﹛f芋 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí x貝n·bù y貝ng zhù sè sh言ng x貝n·
  ﹛﹛发阿耨多罗三藐三菩提心·不应住色生心·
  ﹛﹛bù y貝ng zhù sh言ng xi芋ng wèi chù f見 sh言ng x貝n·
  ﹛﹛不应住声香味触法生心·
  ﹛﹛y貝ng sh言ng wú su辛 zhù x貝n·ruò x貝n y辛u zhù·jí wéi f言i zhù
  ﹛﹛应生无所住心·若心有住·?#27425;疝亲?middot;
  ﹛﹛shì gù fó shu身 pú sà x貝n·bù y貝ng zhù sè bù sh貝·
  ﹛﹛是故佛说菩萨心·不应住色佈施·
  ﹛﹛x迂 pú tí·pú sà wéi lì yì y貝 qi言 zhòng sh言ng gù·y貝ng rú shì bù sh貝·
  ﹛﹛须菩提·菩萨为利益一切众生故·应如是佈施·
  ﹛﹛rú lái shu身 y貝 qi言 zh迂 xiàn阱·jí shì f言i xiàn阱·
  ﹛﹛如来说一切诸相·?#35789;?#38750;相·
  ﹛﹛yòu shu身 y貝 qi言 zhòng sh言ng·jí f言i zhòng sh言ng﹝x迂 pú tí·
  ﹛﹛又说一切众生·即非众生·须菩提·
  ﹛﹛rú lái shì zh言n y迅 zh豆·shí y迅 zh豆·rú y迅 zh豆·bù kuáng y迅 zh豆·
  ﹛﹛如?#35789;?#30495;语者·实语者·如语者·不狂语者·
  ﹛﹛bù yì y迅 zh豆·x迂 pú tí·rú lái su辛 dé c走 f見·c走 f見 wú shí wú x迂·
  ﹛﹛不异语者·须菩提·如来所得法·此法无实无虚·
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò pú sà x貝n zhù yú f見 ér xíng bù sh貝·
  ﹛﹛须菩提·若菩萨心住于法而行佈施·
  ﹛﹛rú rén rù 芋n·zé wú su辛 jiàn·
  ﹛﹛如人入暗·即无所见·
  ﹛﹛ruò pú sà x貝n bù zhù f見 ér xíng bù sh貝·
  ﹛﹛若菩萨心不住法而行佈施·
  ﹛﹛rú rén y辛u mù·rì gu芋ng míng zhào·jiàn zh辛ng zh辛ng sè·
  ﹛﹛如人?#24515;?middot;日光明照·见种种色·
  ﹛﹛x迂 pú tí·d芋ng lái zh貝 shì·ruò y辛u shàn nán z走 shàn n邢 rén·
  ﹛﹛须菩提·当来之世·若有善男?#30001;?#22899;人·
  ﹛﹛néng yú c走 j貝ng shòu chí dú sòng·zé wéi rú lái y走 fó zhì huì·
  ﹛﹛能于此经受持读诵·?#27425;?#22914;来以佛智慧·
  ﹛﹛x貝 zh貝 shì rén·x貝 jiàn shì rén·
  ﹛﹛悉知是人·悉见是人·
  ﹛﹛ji言 dé chéng jiù wú liàng wú bi芋n g身ng dé·
  ﹛﹛?#32536;?#25104;就无量无边功德·

  持经功德分第十五

  ﹛﹛chí j貝ng g身ng dé f言n dì shí w迅
  ﹛﹛持经功德分第十五
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò y辛u shàn nán z走 shàn n邢 rén·
  ﹛﹛须菩提·若有善男?#30001;?#22899;人·
  ﹛﹛ch迂 rì f言n y走 héng hé sh芋 d豆ng sh言n bù sh貝·
  ﹛﹛初日分?#38498;蒪由?#31561;身佈施·
  ﹛﹛zh身ng rì f言n fù y走 héng hé sh芋 d豆ng sh言n bù sh貝·
  ﹛﹛中日分复?#38498;蒪由?#31561;身佈施·
  ﹛﹛hòu rì f言n yì y走 héng hé sh芋 d豆ng sh言n bù sh貝·
  ﹛﹛后日分亦?#38498;蒪由?#31561;身佈施·
  ﹛﹛rú shì wú liàng b見i qi芋n wàn yì jié·y走 sh言n bù sh貝·
  ﹛﹛如是无量百千万亿劫·以身佈施·
  ﹛﹛ruò fù y辛u rén wén c走 j貝ng di見n·xìn x貝n bù nì·qí fú shèng b走·
  ﹛﹛若?#20174;?#20154;闻此经典·?#21028;?#19981;逆·其福胜彼·
  ﹛﹛hé kuàng sh迂 xi豆 shòu chí dú sòng·wèi rén ji豆 shu身·
  ﹛﹛何况书?#35789;?#25345;读诵·为人解说·
  ﹛﹛x迂 pú tí·y走 yào yán zh貝·shì j貝ng y辛u bù k豆 s貝 yì·
  ﹛﹛须菩提·以要言之·是经有不可?#23478;?middot;
  ﹛﹛bùk豆 ch言ng liàng·wú bi芋n g身ng dé·rú lái wéi f芋 dà chéng zh豆 shu身·
  ﹛﹛不可称量·无边功德·如?#27425;?#21457;大乘者说·
  ﹛﹛wéi f芋 zuì shàng chéng zh豆 shu身·
  ﹛﹛为发最上乘者说·
  ﹛﹛ruò y辛u rén néng shòu chí dú sòng·gu見ng wèi rén shu身·
  ﹛﹛若有人能受持读诵·广为人说·
  ﹛﹛rú lái x貝 zh貝 shì rén·x貝 jiàn shì rén·
  ﹛﹛如来悉知是人·悉见是人·
  ﹛﹛ji言 dé chéng jiù bù k豆 liàng·bù k豆 ch言ng·wú y辛u bi芋n·
  ﹛﹛?#32536;?#25104;就不可量·不可称·无有边·
  ﹛﹛bù k豆 s貝 yì g身ng dé·rú shì rén d豆ng·
  ﹛﹛不可?#23478;?#21151;德·如是人等·
  ﹛﹛jí wéi hè d芋n rú lái 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·
  ﹛﹛?#27425;?#33655;担如来阿耨多罗三藐三菩提·
  ﹛﹛hé y走 gù·x迂 pú tí·ruò yao xi見o f見 zh豆·
  ﹛﹛何以故·须菩提·若?#20013;?#27861;者·
  ﹛﹛zhuó w辛 jiàn·rén jiàn·zhòng sh言ng jiàn·shòu zh豆 jiàn·
  ﹛﹛著我见·人见·众生见·寿者见·
  ﹛﹛zé yú c走 j貝ng·bù néng t貝ng shòu dú sòng·wèi rén ji豆 shu身·
  ﹛﹛则于此经·不能听受读诵·为人解说·
  ﹛﹛x迂 pú tí·zài zài chù chù·ruò y辛u c走 j貝ng·
  ﹛﹛须菩提·在在处处·若?#20889;?#32463;·
  ﹛﹛y貝 qi言 shì ji芋n ti芋n rén 芋 xi迂 luó·su辛 y貝ng g身ng y見ng·d芋ng zh貝 c走 ch迅·
  ﹛﹛一切世间天人阿修罗·所应供养·当知此处·
  ﹛﹛zé wéi shì t見·ji言 y貝ng g身ng jìng·zuò l走 wéi rào·
  ﹛﹛则为是塔·皆应恭敬·作礼围绕·
  ﹛﹛y走 zh迂 huá xi芋ng·ér sàn qí ch迅·
  ﹛﹛以诸华香·而散其处·

  能净业障分第十六

  ﹛﹛néng jìng yè zhàng f言n dì shí liù
  ﹛﹛能净业障分第十六
  ﹛﹛fù cì x迂 pú tí·shàn nán z走 shàn n邢 rén·shòu chí dú sòng c走 j貝ng·
  ﹛﹛复次须菩提·善男?#30001;?#22899;人·受持读?#20889;?#32463;·
  ﹛﹛ruò wèi rén q貝ng jiàn·shì rén xi芋n shì zuì yè·y貝ng duò è dào·
  ﹛﹛若为人轻贱·是人先世罪业·应堕恶道·
  ﹛﹛y走 j貝n shì rén q貝ng jiàn gù·xi芋n shì zuì yè·zé wéi xi芋o miè·
  ﹛﹛以今世人轻贱故·先世罪业·则为消灭·
  ﹛﹛d芋ng dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·x迂 pú tí·
  ﹛﹛当得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·
  ﹛﹛w辛 niàn guò qù wú liàng 芋 s言ng qí jié·yú rán d言ng fó qián·
  ﹛﹛我念过去无量阿僧祇劫·于然灯佛前·
  ﹛﹛dé zhí b芋 b見i sì qi芋n wàn yì nà yóu t芋 zh迂 fó·
  ﹛﹛?#24357;?#20843;百四千万亿那由他诸佛·
  ﹛﹛x貝 ji言 g身ng y見ng chéng shì·
  ﹛﹛悉皆供养承事·
  ﹛﹛wú k身ng guò zh豆·ruò fù y辛u rén·yú hòu mò shì·
  ﹛﹛无空过者·若?#20174;?#20154;·于后末世·
  ﹛﹛néng shòu chí dú sòng c走 j貝ng·su辛 dé g身ng dé·
  ﹛﹛能受持读?#20889;?#32463;·所得功德·
  ﹛﹛yú w辛 su辛 g身ng y見ng zh迂 fó g身ng dé·b見i f言n bù jí y貝·
  ﹛﹛于我所供养诸佛功德·百分不及一·
  ﹛﹛qi芋n wàn yì f言n·n見i zhì suàn shù pì yù su辛 bù néng jí·
  ﹛﹛千万亿分·乃?#20102;?#25968;譬喻所不能及·
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò shàn nán z走 shàn n邢 rén·yú hòu mò shì·
  ﹛﹛须菩提·若善男?#30001;?#22899;人·于后末世·
  ﹛﹛y辛u shòu chí dú sòng c走 j貝ng·su辛 dé g身ng dé·w辛 ruò jù shu身 zh豆·
  ﹛﹛有受持读?#20889;?#32463;·所得功德·我若具说者·
  ﹛﹛huò y辛u rén wén·x貝n jé kuáng luàn·hú yí bù xìn·
  ﹛﹛或有人闻·心即狂乱·狐?#21049;?#20449;·
  ﹛﹛x迂 pú tí·d芋ng zh貝 shì j貝ng yì bù k豆 s貝 yì·gu辛 bào yì bù k豆 s貝 yì·
  ﹛﹛须菩提·当知是经义不可?#23478;?middot;果报亦不可?#23478;?middot;

  究竟无我分第十七

  ﹛﹛jiu jìng wu w辛 f言n dì shí qi
  ﹛﹛究竟无我分第十七
  ﹛﹛豆r shí x迂 pú tí bái fó yán·shì z迂n·shàn nán z走 shàn n邢 rén·
  ﹛﹛尔时须菩提白佛言·世尊·善男?#30001;?#22899;人·
  ﹛﹛f芋 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí x貝n·yún hé y貝ng zhù·
  ﹛﹛发阿耨多罗三藐三菩提心·云何应住·
  ﹛﹛yún hé xiáng fú qí x貝n·fó gào x迂 pú tí·shàn nán z走 shàn n邢 rén·
  ﹛﹛云何降伏其心·佛告须菩提·善男?#30001;?#22899;人·
  ﹛﹛f芋 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí x貝n zh豆·d芋ng sh言ng rú shì x貝n·
  ﹛﹛发阿耨多罗三藐三菩提者·当生如是心·
  ﹛﹛w辛 y貝ng miè dù y貝 qi言 zhòng sh言ng·miè dù y貝 qi言 zhòng sh言ng y走·
  ﹛﹛我应灭度一切众生·灭度一切众生已·
  ﹛﹛ér wú y辛u y貝 zhòng sh言ng shí miè dù zh豆·hé y走 gù·
  ﹛﹛而无有一众生?#24471;?#24230;者·何以故·
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò pú sà y辛u w辛 xiàn阱·rén xiàn阱·zhòng sh言ng xiàn阱·
  ﹛﹛须菩提·若菩萨有我相·人相·众生相·
  ﹛﹛shòu zh豆 xiàn阱·zé f言i pú sà·su辛 y走 zh豆 hé·x迂 pú tí·
  ﹛﹛寿者相·则非菩萨·所以者何·须菩提·
  ﹛﹛shí wú y辛u f見 f芋·芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí x貝n zh豆·
  ﹛﹛实无有法·发阿耨多罗三藐三菩提者·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·rú lái yú rán d言ng fó su辛·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·如来于然灯佛所·
  ﹛﹛y辛u f見 dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí f辛u·
  ﹛﹛有法得阿耨多罗三藐三菩提不·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·rú w辛 ji豆 fó su辛 shu身 yì·
  ﹛﹛不也·世尊·如我解佛所说义·
  ﹛﹛fó yú rán d言ng fó su辛 wú y辛u f見 dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·
  ﹛﹛佛于然灯佛所无有法得阿耨多罗三藐三菩提·
  ﹛﹛fó yán·rú shì rú shì·x迂 pú tí·shí wú y辛u f見·
  ﹛﹛佛言·如是如是·须菩提·实无有法·
  ﹛﹛rú lái dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·x迂 pú tí·
  ﹛﹛如来得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·
  ﹛﹛ruò y辛u f見·rú lái dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí zh豆·
  ﹛﹛若有法·如来得阿耨多罗三藐三菩提者·
  ﹛﹛rán d言ng fó zé bù y迅 w辛 shòu jì·r迅 yú lái shìéd芋ng dé zuò fó·
  ﹛﹛然灯佛则不与我受记·汝于?#35789;?middot;当得作佛·
  ﹛﹛hào shì ji芋 móu ní·y走 shí wú y辛u f見·
  ﹛﹛号释迦牟尼·以实无有法·
  ﹛﹛dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·
  ﹛﹛得阿耨多罗三藐三菩提·
  ﹛﹛shì gù rán d言ng fó y迅 w辛 shòu jì·zuò shì yán·
  ﹛﹛是故然灯佛与我受记·作是言·
  ﹛﹛r迅 yú lái shì·d芋ng dé zuò fó·hào shì ji芋 móu ní·hé y走 gù·
  ﹛﹛汝于?#35789;?middot;当得作佛·号释迦牟尼·何以故·
  ﹛﹛rú lái zh豆·jí zh迂 f見 rú yì·
  ﹛﹛如来者·即诸法如义·
  ﹛﹛ruò y辛u rén yán rú lái dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·
  ﹛﹛若有人言·如来得阿耨多罗三藐三菩提·
  ﹛﹛x迂 pú tí·shí wú y辛u f見·fó dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·
  ﹛﹛须菩提·实无有法·佛得阿耨多罗三藐三菩提·
  ﹛﹛x迂 pú tí·rú lái su辛 dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·
  ﹛﹛须菩提·如来所得阿耨多罗三藐三菩提·
  ﹛﹛yú shì zh身ng wú shí wú x迂·shì gù rú lái shu身 y貝 qi言 f見·
  ﹛﹛于是中无实无虚·是故如来说一切法·
  ﹛﹛ji言 shì fó f見·x迂 pú tí·su辛 yán y貝 qi言 f見 zh豆·jí f言i y貝 qi言 f見·
  ﹛﹛皆是佛法·须菩提·所言一切法者·即非一切法·
  ﹛﹛shì gù míng y貝 qi言 f見·x迂 pú tí·pì rú rén sh言n cháng dà·
  ﹛﹛是故名一切法·须菩提·譬如人身长大·
  ﹛﹛x迂 pú tí yán·shì z迂n·rú lái shu身 rén sh言n cháng dà·
  ﹛﹛须菩提言·世尊·如来说人身长大·
  ﹛﹛jí wéi f言i dà sh言n·shì míng dà sh言n·x迂 pú tí·pú sà yì rú shì·
  ﹛﹛?#27425;?#38750;大身·是名大身·须菩提·菩萨亦如是·
  ﹛﹛ruò zuò shì yán·w辛 d芋ng miè dù wú liàng zhòng sh言ng·
  ﹛﹛若作是言·我当灭度无量众生·
  ﹛﹛jí bù míng pú sà·hé y走 gù·x迂 pú tí·shí wú y辛u f見·míng wéi pú sà·
  ﹛﹛即不名菩萨·何以故·须菩提·实无有法·名为菩萨·
  ﹛﹛shìgù fó shu身 y貝 qi言 f見·wú w辛·wú rén·wú zhòng sh言ng·wú shòu zh豆·
  ﹛﹛是故佛说一切法·无我·无人·无众生·无寿者·
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò pú sà zuò shì yán·w辛 d芋ng zhu芋ng yán fó t迅·
  ﹛﹛须菩提·若菩萨作是言·我当庄严佛土·
  ﹛﹛shì bù míng pú sà·hé y走 gù·rú lái shu身 zhu芋ng yán fó t迅 zh豆·
  ﹛﹛是不名菩萨·何以故·如来说庄严佛土者·
  ﹛﹛jí f言i zhu芋ng yán·shì míng zhu芋ng yán·x迂 pú tí·
  ﹛﹛即?#20146;?#20005;·是名庄严·须菩提·
  ﹛﹛ruò pú sà t身ng dá wú w辛 f見 zh豆·rú lái shu身 míng zh言n shi pú sà·
  ﹛﹛若菩萨通达无我法者·如来说名真是菩萨·

  一体同观分第十八

  ﹛﹛y貝 t走 tóng gu芋n f言n dì shí b芋
  ﹛﹛一体同观分第十八
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·rú lái y辛u ròu y見n f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·如来有肉眼不·
  ﹛﹛rú shì·shì z迂n·rú lái y辛u ròu y見n·
  ﹛﹛如是·世尊·如来有肉眼·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·rú lái y辛u ti芋n y見n f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·如来有天眼不·
  ﹛﹛rú shì·shì z迂n·rú lái y辛u ti芋n y見n·
  ﹛﹛如是·世尊·如来有天眼·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·rú lái y辛u huì y見n f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·如来有慧眼不·
  ﹛﹛rú shì·shì z迂n·rú lái y辛u huì y見n·
  ﹛﹛如是·世尊·如来有慧眼·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·rú lái y辛u f見 y見n f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·如来有法眼不·
  ﹛﹛rú shì·shì z迂n·rú lái y辛u f見 y見n·
  ﹛﹛如是·世尊·如来有法眼·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·rú lái y辛u fó y見n f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·如来有佛眼不·
  ﹛﹛rú shì·shì z迂n·rú lái y辛u fó y見n·
  ﹛﹛如是·世尊·如来有佛眼·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·rú héng hé zh身ng su辛 y辛u sh芋·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·如恒河中所有沙·
  ﹛﹛fó shu身 shì sh芋 f辛u·rú shì·shì z迂n·rú lái shu身 shì sh芋·
  ﹛﹛佛说是沙不·如是·世尊·如来说是沙·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·rú y貝 héng hé zh身ng su辛 y辛u sh芋·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·如一恒河中所有沙·
  ﹛﹛y辛u rú shì sh芋 d豆ng héng hé·shì zh迂 héng hé su辛 y辛u sh芋 shù·
  ﹛﹛有如是沙等恒河·是诸恒河所有沙数·
  ﹛﹛fó shì jiè rú shì·nìng wéi du身 f辛u·shèn du身·shì z迂n·
  ﹛﹛佛世界如是·宁为多不·甚多·世尊·
  ﹛﹛fó gào x迂 pú tí·豆r su辛 guó t迅 zh身ng·su辛 y辛u zhòng sh言ng·
  ﹛﹛佛告须菩提·尔所国土中·所有众生·
  ﹛﹛ruò gàn zh辛ng x貝n·rú lái x貝 zh貝·hé y走 gù·rú lái shu身 zh迂 x貝n·
  ﹛﹛若干种心·如来悉知·何以故·如来说诸心·
  ﹛﹛ji言 wéi f言i x貝n·shì míng wéi x貝n·su辛 y走 zh豆 hé·x迂 pú tí·
  ﹛﹛皆为非心·是名为心·所以者何·须菩提·
  ﹛﹛guò qù x貝n bù k豆 dé·xiàn zài x貝n bù k豆 dé·wèi lái x貝n bù k豆 dé·
  ﹛﹛过去心不可得·现在心不可得·未来心不可得·

  法界通化分第十九

  ﹛﹛f見 jiè t身ng huà f言n dì shí ji迅
  ﹛﹛法界通化分第十九
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·
  ﹛﹛ruò y辛u rén m見n s芋n qi芋n dà qi芋n shì jiè q貝 b見o·
  ﹛﹛若有人满三千大千世界七宝·
  ﹛﹛y走 yòng bù sh貝·shì rén y走 shì y貝n yuán·dé fú du身 f辛u·
  ﹛﹛?#26434;?#20296;施·是人以是因缘·得福多不·
  ﹛﹛rú shì·shì z迂n·c走 rén y走 shì y貝n yuán·dé fú shèn du身 x迂 pú tí·
  ﹛﹛如是·世尊·此人以是因缘·得福甚多·须菩提·
  ﹛﹛ruò fú dé y辛u shí·rú lái bù shu身 dé fú dé du身·
  ﹛﹛若福德有实·如来不说得福德多·
  ﹛﹛y走 fú dé wú gù·rú lái shu身 dé fú dé du身·
  ﹛﹛?#24895;?#24503;无故·如来说得福德多·

  离色离相分第二十

  ﹛﹛lí sè lí xiàn阱 f言n dì èr shí
  ﹛﹛离色离相分第二十
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·fó k豆 y走 jù zú sè sh言n jiàn f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·佛可以具足色身见不·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·rú lái bù y貝ng y走 jù zú sè sh言n jiàn·hé y走 gù·
  ﹛﹛不也·世尊·如来不应以具足色身见·何以故·
  ﹛﹛rú lái shu身 jù zú sè sh言n·jí f言i jù zú sè sh言n·
  ﹛﹛如来说具足色身·即非具足色身·
  ﹛﹛shì míng jù zú sè sh言n·
  ﹛﹛是名具足色身·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·rú lái k豆 y走 jù zú zh迂 xiàn阱 jiàn f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·如来可以具足诸相见不·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·rú lái bù y貝ng y走 jù zú zh迂 xiàn阱 jiàn·hé y走 gù·
  ﹛﹛不也·世尊·如来不应以具足诸相见·何以故·
  ﹛﹛rú lái shu身 zh迂 xiàn阱 jù zú·jí f言i zh迂 xi芋ng jù zú·
  ﹛﹛如来说诸相具足·即非具足·
  ﹛﹛shì míng zh迂 xiàn阱 jù zú·
  ﹛﹛是名诸相具足·

  非说所说分第二十一

  ﹛﹛f言i shu身 su辛 shu身 f言n dì èr shí y貝
  ﹛﹛非说所说分第二十一
  ﹛﹛x迂 pú tí·r迅 wù wèi rú lái zuò shì niàn·
  ﹛﹛须菩提·汝勿谓如来作是念·
  ﹛﹛w辛 d芋ng y辛u su辛 shu身 fa·mò zuò shì niàn·
  ﹛﹛我当有所说法·莫作是念·
  ﹛﹛hé y走 gù ruò rén yán rú lái y辛u su辛 shu身 fa jí wéi bàng fó·
  ﹛﹛何以故·若人言如来有所说法·?#27425;?#35876;佛·
  ﹛﹛bù néng ji豆 w辛 su辛 shu身 gù·x迂 pú tí·shu身 fa zh豆·
  ﹛﹛不能解我所说故·须菩提·说法者·
  ﹛﹛wú f見 k豆 shu身·shì míng shu身 fa·
  ﹛﹛无法可说·是名说法·
  ﹛﹛豆r shí huì mìng x迂 pú tí bái fó yán·shì z迂n·
  ﹛﹛尔时慧命须菩提白佛言·世尊·
  ﹛﹛p身 y辛u zhòngsh言ng·yúwèi láishì·wénshu身 shì f見·sh言ng xìn x貝n f辛u·
  ﹛﹛颇有众生·于未?#35789;?middot;闻说是法·生?#21028;?#19981;·
  ﹛﹛fó yán·x迂 pú tí·b走 f言i zhòng sh言ng·f言i bù zhòng sh言ng·hé y走 gù·
  ﹛﹛佛言·须菩提·彼非众生·非不众生·何以故·
  ﹛﹛x迂 pú tí·zhòng sh言ng zhòng sh言ng zh豆·
  ﹛﹛须菩提·众生众生者·
  ﹛﹛rú lái shu身 f言i zhòng sh言ng·shì míng zhòng sh言ng·
  ﹛﹛如来说非众生·是名众生·

  无法可得分第二十二

  ﹛﹛wú f見 k豆 dé f言n dì èr shí èr
  ﹛﹛无法可得分第二十二
  ﹛﹛x迂 pú tí bái fóyán·shìz迂n·fó dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·
  ﹛﹛须菩提白佛言·世尊·佛得阿耨多罗三藐三菩提·
  ﹛﹛wéi wú su辛 dé y言·fó yán·rú shì rú shì·x迂 pú tí·
  ﹛﹛为无所得耶·佛言·如是如是·须菩提·
  ﹛﹛w辛 yú 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·n見i zhì wú y辛u sh見o f見 k豆 dé·
  ﹛﹛我于阿耨多罗三藐三菩提·乃至无有少法可得·
  ﹛﹛shì míng 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·
  ﹛﹛是名阿耨多罗三藐三菩提·

  净心行善分第二十三

  ﹛﹛jìng x貝n xíng shàn f言n dì èr shí s芋n
  ﹛﹛净心行善分第二十三
  ﹛﹛fù cì x迂 pú tí·shì f見 píng d豆ng·wú y辛u g芋o xià·
  ﹛﹛复次须菩提·是法?#38477;?middot;无有高下·
  ﹛﹛shì míng 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·
  ﹛﹛是名阿耨多罗三藐三菩提·
  ﹛﹛y走 wú w辛·wú rén·wú zhòng sh言ng·wú shòu zh豆·xi迂 y貝 qi言 shàn f見·
  ﹛﹛以无我·无人·无众生·无寿者·修一切善法·
  ﹛﹛zé dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·x迂 pú tí·
  ﹛﹛则得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·
  ﹛﹛su辛 yán shàn f見 zh豆·rú lái shu身 jí f言i shàn·f見 shì míng shàn f見·
  ﹛﹛所言善法者·如来说即非善法·是名善法·

  福智无比分第二十四

  ﹛﹛fú zhì wú b走 f言n dì èr shí sì
  ﹛﹛福智无比分第二十四
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò s芋n qi芋n dà qi芋n shì jiè zh身ng·
  ﹛﹛须菩提·若三千大千世界中·
  ﹛﹛su辛 y辛u zh迂 x迂 mí sh芋n wáng·
  ﹛﹛所有诸须弥山王·
  ﹛﹛rú shì d豆ng q貝 b見o jù·y辛u rén chí yòng bù sh貝·
  ﹛﹛如是等七宝聚·有人持用佈施·
  ﹛﹛ruò rén y走 c走 b身 r豆 b身 luó mì j貝ng·n見i zhì sì jù jì d豆ng·
  ﹛﹛若人?#28304;?#33324;若波罗蜜经·乃至四句偈等·
  ﹛﹛shòu chí dú sòng·wéi t芋 rén shu身·yú qián fú dé·
  ﹛﹛受持读诵·为他人说·于前福德·
  ﹛﹛b見i f言n bù jí y貝·b見i qi芋n wàn yì f言n·
  ﹛﹛百分不及一·百千万亿分·
  ﹛﹛n見i zhì suàn shù pì yù su辛 bù néng jí·
  ﹛﹛乃?#20102;?#25968;譬喻所不能及·

  化无所化分第二十五

  ﹛﹛huà wú su辛 huà f言n dì èr shí w迅
  ﹛﹛化无所化分第二十五
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·r迅 d豆ng wù wèi rú lái zuò shì niàn·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·汝等勿谓如来作是念·
  ﹛﹛w辛 d芋ng dù zhòng sh言ng·x迂 pú tí·mò zuò shì niàn·hé y走 gù·
  ﹛﹛我当度众生·须菩提·莫作是念·何以故·
  ﹛﹛shí wú y辛u zhòng sh言ng rú lái dù zh豆·
  ﹛﹛实无有众生如来度者·
  ﹛﹛ruò y辛u zhòng sh言ng rú lái dù zh豆·
  ﹛﹛若有众生如来度者·
  ﹛﹛rú lái jí y辛u w辛 rén zhòng sh言ng shòu zh豆·x迂 pú tí·
  ﹛﹛如来即有我人众生寿者·须菩提·
  ﹛﹛rú lái shu身 y辛u w辛 zh豆·zé f言i y辛u w辛·
  ﹛﹛如来说有我者·即非有我·
  ﹛﹛ér fán f迂 zh貝 rén y走 wéi y辛u w辛·x迂 pú tí·fán f迂 zh豆·
  ﹛﹛而凡夫之人以为有我·须菩提·凡夫者·
  ﹛﹛rú lái shu身 zé f言i fán f迂·shì míng fán f迂·
  ﹛﹛如来说即非凡夫·是名凡夫·

  法身非相分第二十六

  ﹛﹛f見 sh言n f言i xiàn阱 f言n dì èr shí liù
  ﹛﹛法身非相分第二十六
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·k豆 y走 s芋n shí èr xiàn阱 gu芋n rú lái f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·可以三十二相观如来不·
  ﹛﹛x迂 pú tí yán·rú shì rú shì·y走 s芋n shí èr xiàn阱 gu芋n rú lái·
  ﹛﹛须菩提言·如是如是·以三十二相观如来·
  ﹛﹛fó yán·x迂 pú tí·ruò y走 s芋n shí èr xiàn阱 gu芋n rú lái zh豆·
  ﹛﹛佛言·须菩提·若以三十二相观如来者·
  ﹛﹛zhu見n lún shèng wáng·jí shì rú lái·
  ﹛﹛转轮圣王·?#35789;?#22914;来·
  ﹛﹛x迂 pú tí bái fó yán·shì z迂n rú w辛 ji豆 fó su辛 shu身 yì·
  ﹛﹛须菩提白佛言·世尊如我解佛所说义·
  ﹛﹛bù y貝ng y走 s芋n shí èr xiàn阱 gu芋n rú lái·
  ﹛﹛不应以三十二相观如来·
  ﹛﹛豆r shí shì z迂n ér shu身 jì yán·
  ﹛﹛尔时世尊而说偈言·
  ﹛﹛ruò y走 sè jiàn w辛 y走 y貝n sh言ng qiú w辛
  ﹛﹛若以色见我﹛﹛以音声求我
  ﹛﹛shì rén xíng xié dào bù néng jiàn rú lái
  ﹛﹛是人行邪道﹛﹛不能见如来

  无断无灭分第二十七

  ﹛﹛wú duàn wú miè f言n dì èr shí q貝
  ﹛﹛无断无灭分第二十七
  ﹛﹛x迂 pú tí·r迅 ruò zuò shì niàn·rú lái bù y走 jù zú xiàn阱 gù·
  ﹛﹛须菩提·汝若作是念·如来不以具足相故·
  ﹛﹛dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·x迂 pú tí·
  ﹛﹛得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·
  ﹛﹛mò zuò shì niàn·rú lái bù y走 jù zú xiàn阱 gù·
  ﹛﹛莫作是念·如来不以具足相故·
  ﹛﹛dé 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí·x迂 pú tí·
  ﹛﹛得阿耨多罗三藐三菩提·须菩提·
  ﹛﹛r迅 ruò zuò shì niàn·f芋 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí x貝n zh豆·
  ﹛﹛汝若作是念·发阿耨多罗三藐三菩提心者·
  ﹛﹛shu身 zh迂 f見 duàn miè·mò zuò shì niàn·hé y走 gù·
  ﹛﹛说诸法断灭·莫作是念·何以故·
  ﹛﹛f芋 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí x貝n zh豆·
  ﹛﹛发阿耨多罗三藐三菩提心者·
  ﹛﹛yú f見 bù shu身 duàn miè xiàn阱·
  ﹛﹛于法不说断灭相·

  不受不贪分第二十八

  ﹛﹛bù shòu bù t芋n f言n dì èr shí b芋
  ﹛﹛不受不贪分第二十八
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò pú sà y走 m見n héng hé sh芋 d豆ng shì jiè q貝 b見o·
  ﹛﹛须菩提·若菩萨以满恒?#30001;?#31561;世界七宝·
  ﹛﹛chí yòng bù sh貝·ruò fù y辛u rén·zh貝 y貝 qi言 f見·wú w辛 dé chéng yú r豆n·
  ﹛﹛持用佈施·若?#20174;?#20154;·知一切法无我·得成于忍·
  ﹛﹛c走 pú sà·shèng qián pú sà·su辛 dé g身ng dé·hé y走 gù·
  ﹛﹛此菩萨·胜前菩萨·所得功德·何以故·
  ﹛﹛x迂 pú tí·y走 zh迂 pú sà·bù shòu fú dé gù·
  ﹛﹛须菩提·以诸菩萨·不受福德故·
  ﹛﹛x迂 pú tí bái fó yán·shì z迂n·yún hé pú sà bù shòu fú dé·
  ﹛﹛须菩提白佛言·世尊·云何菩萨不受福德·
  ﹛﹛x迂 pú tí·pú sà su辛 zuò fú dé·bù y貝ng t芋n zhuó·
  ﹛﹛须菩提·菩萨所作福德·不应贪著·
  ﹛﹛shì gù shu身 bù shòu fú dé·
  ﹛﹛是故说不受福德·

  威仪寂静分第二十九

  ﹛﹛w言i yí jì jìng f言n dì èr shí ji迅
  ﹛﹛威仪寂静分第二十九
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò y辛u rén yán·rú lái ruò lái ruò qù·ruò zuò ruò wò·
  ﹛﹛须菩提·若有人言·如来若来若去·若坐若卧·
  ﹛﹛shì rén bù ji豆 w辛 su辛 shu身 yì·hé y走 gù·
  ﹛﹛是人不解我所说义·何以故·
  ﹛﹛rú lái zh豆·wú su辛 cóng lái·yì wú su辛 qù·gù míng rú lái·
  ﹛﹛如来者·无所从来·亦无所去·故名如来·

  一合理相分第三十

  ﹛﹛y貝 hé l走 xiàn阱 f言n dì s芋n shí
  ﹛﹛一合理相分第三十
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò shàn nán z走 shàn n邢 rén·
  ﹛﹛须菩提·若善男?#30001;?#22899;人·
  ﹛﹛y走 s芋n qi芋n dà qi芋n shì jiè suì wéi w言i chén·
  ﹛﹛以三千大千世界碎为微尘·
  ﹛﹛yú yì yún hé·shì w言i chén zhòng·nìng wéi du身 f辛u·
  ﹛﹛于意云何·是微尘众·宁为多不·
  ﹛﹛x迂 pú tíyán·shèn du身·shì z迂n·hé y走 gù·
  ﹛﹛须菩提言·甚多·世尊·何以故·
  ﹛﹛ruòshì w言i chén zhòng shí y辛u zh豆·fó j走 bùshu身 shì w言i chén zhòng·
  ﹛﹛若是微尘众实有者·佛即不说是微尘众·
  ﹛﹛su辛 y走 zh豆 hé·fó shu身 w言i chén zhòng·jí f言i w言i chén zhòng·
  ﹛﹛所以者何·佛说微尘众·即非微尘众·
  ﹛﹛shì míng w言i chén zhòng·shì z迂n·
  ﹛﹛是名微尘众·世尊·
  ﹛﹛rú lái su辛 shu身 s芋n qi芋n dà qi芋n shì jiè·
  ﹛﹛如来所说三千大千世界·
  ﹛﹛jí f言i shìjiè·shì míng shìjiè·hé y走 gù·ruò shì jiè shí y辛u zh豆·
  ﹛﹛即非世界·是名世界·何以故·若世界实有者·
  ﹛﹛jí shì y貝 hé xiàn阱·rú lái shu身 y貝 hé xiàn阱·jí f言i y貝 hé xiàn阱·
  ﹛﹛?#35789;?#19968;合相·如来说一合相·即非一合相·
  ﹛﹛shì míng y貝 hé xiàn阱·x迂 pú tí·y貝 hé xiàn阱 zh豆·jí shì bù k豆 shu身·
  ﹛﹛是名一合相·须菩提·一合相者·?#35789;?#19981;可说·
  ﹛﹛dàn fán f迂 zh貝 rén·t芋n zhuó qí shì·
  ﹛﹛但凡夫之人·贪著其事·

  知见不生分第三十一

  ﹛﹛zh貝 jiàn bù sh言ng f言n dì s芋n shí y貝
  ﹛﹛知见不生分第三十一
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò rén yán·fó shu身 w辛 jiàn·
  ﹛﹛须菩提·若人言·佛说我见·
  ﹛﹛rén jiàn·zhòng sh言ng jiàn·shòu zh豆 jiàn·
  ﹛﹛人见·众生见·寿者见·
  ﹛﹛x迂 pú tí·yú yì yún hé·shì rén ji豆 w辛 su辛 shu身 yì f辛u·
  ﹛﹛须菩提·于意云何·是人解我所说义不·
  ﹛﹛bù y豆·shì z迂n·shì rén bù ji豆 rú lái su辛 shu身 yì·hé y走 gù·
  ﹛﹛不也·世尊·是人不解如来所说义·何以故·
  ﹛﹛shì z迂n shu身 w辛 jiàn·rén jiàn·zhòng sh言ng jiàn·shòu zh豆 jiàn·
  ﹛﹛世尊说我见·人见·众生见·寿者见·
  ﹛﹛jí f言i w辛 jiàn·rén jiàn·zhòng sh言ng jiàn·shòu zh豆 jiàn·
  ﹛﹛即非我见·人见·众生见·寿者见·
  ﹛﹛shì míng w辛 jiàn·rén jiàn·zhòng sh言ng jiàn·shòu zh豆 jiàn·
  ﹛﹛是名我见·人见·众生见·寿者见·
  ﹛﹛x迂 pú tí·f芋 芋 nòu du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí x貝n zh豆·
  ﹛﹛须菩提·发阿耨多罗三藐三菩提心者·
  ﹛﹛yú y貝 qi言 f見·y貝ng rú shì zh貝·rú shì jiàn·
  ﹛﹛于一切法·应如是知·
  ﹛﹛rú shì xìn ji豆·bù sh言ng f見 xiàn阱·
  ﹛﹛如是见·如是信解·不生法相·
  ﹛﹛x迂 pú tí·su辛 yán f見 xiàn阱 zh豆·
  ﹛﹛须菩提·所言法相者·
  ﹛﹛rú lái shu身 jí f言i f見 xiàn阱·shì míng f見 xiàn阱·
  ﹛﹛如来说即非法相·是名法相·

  应化非真分第三十二

  ﹛﹛y貝ng huà f言i zh言n f言n dì s芋n shí èr
  ﹛﹛应化非真分第三十二
  ﹛﹛x迂 pú tí·ruò y辛u rén y走 m見n wú liàng 芋 s言ng qí shì jiè q貝 b見o·
  ﹛﹛须菩提·若有人以满无量阿僧祇世界七宝·
  ﹛﹛chí yòng bù sh貝·ruò y辛u shàn nán z走 shàn n邢 rén·f芋 pú tí x貝n zh豆·
  ﹛﹛持用佈施·若有善男?#30001;?#22899;人·发菩提心者·
  ﹛﹛chí yú c走 j貝ng·n見i zhì sì jù jì d豆ng·shòu chí dú sòng·
  ﹛﹛持于此经·乃至四句偈等·受持读诵·
  ﹛﹛wèi rén y見n shu身·qí fú shèng b走·yún hé wèi rén y見n shu身·
  ﹛﹛为人演说·其福胜彼·云何为人演说·
  ﹛﹛bù q迅 yú xiàn阱·rú rú bù dòng·hé y走 gù·
  ﹛﹛不取于相·如如不动·何以故·
  ﹛﹛y貝 qi言 y辛u wéi f見 rú mèng huàn pào y走ng
  ﹛﹛一切有为法﹛﹛如?#20301;门?#24433;
  ﹛﹛rú lù yì rú diàn y貝ng zuò rú shì gu芋n
  ﹛﹛如露亦如电﹛﹛应作如是观
  ﹛﹛fó shu身 shì j貝ng y走·cháng l見o x迂 pú tí·jí zh迂 b走 qi迂·b走 qi迂 ní·
  ﹛﹛佛说是经已·长老须菩提·及诸比丘·比丘尼·
  ﹛﹛y身u pó s言·y身u pó yí·y貝 qi言 shì ji芋n ti芋n rén 芋 xi迂 luó·
  ﹛﹛优婆塞·优婆夷·一切世间天人阿修罗·
  ﹛﹛wén fó su辛 shu身·ji言 dà hu芋n x走·xìn shòu fèng xíng·
  ﹛﹛闻佛所说·皆大?#26029;?/a>·信受奉行·

  金刚赞

  ﹛﹛duàn yí sh言ng xìn jué xi芋ng ch芋o z身ng dùn wàng rén f見 ji豆 zh言n k身ng

  ﹛﹛断疑生信  绝相超宗  顿忘人法解真空

  ﹛﹛b身 r豆 wèi chóng chóng sì jù róng t身ng fú dé tàn wú qióng

  ﹛﹛般若味重重  四句融通  福?#32511;?#26080;穷

  ﹛﹛ná mó j貝n g芋ng huì shàng fó pú sà

  ﹛﹛南无金刚会上佛菩萨ㄗ三称ㄘ

  回向文

  ﹛﹛sòng j貝ng g身ng dé sh迂 shèng xíng wú bi芋n shèng fú ji言 huí xiàng

  ﹛﹛诵经功德殊胜行  无边胜福皆回向

  ﹛﹛p迅 yuàn chén nì zh迂 y辛u qíng sù w見ng wú liàng gu芋ng fó chà

  ﹛﹛普愿沉溺诸?#26143;?nbsp; 速往无量光佛刹

  ﹛﹛shí f芋ng s芋n shì yí qiè fó yí qiè pú sà mó h言 sà

  ﹛﹛十方三世一切佛  一切菩萨摩诃萨

  ﹛﹛mó h言 b身 r豆 b身 luó mì

  ﹛﹛摩诃般若波罗蜜

  广大佛友阅读文章时如发现错别字或者其他语法错误ㄛ欢迎?#21018;?#20197;利弘法ㄛ你们的支持是我们进步的最好动力﹝反馈|投稿
  热文推荐
  精华文章
  热门推荐
  网站推荐
  最新推荐
  愿所有弘法功德回向

  赞助﹜流通﹜见闻﹜随喜者﹜及皆悉回向尽法界﹜虚空界一切众生ㄛ依佛菩萨威德力﹜弘法功德力ㄛ普愿消除一切罪障ㄛ福慧具足ㄛ常得安乐ㄛ无绪病苦﹝欲行恶法ㄛ皆悉?#24576;伞?#25152;修善?#25285;?#30342;速成就﹝关闭一切诸恶趣门ㄛ开示人生涅槃正路﹝家门清吉ㄛ身心?#37096;担?#20808;亡祖妣ㄛ历劫怨亲ㄛ俱蒙佛慈ㄛ获本妙心﹝兵戈?#32769;╯?#31036;让兴行ㄛ人民安乐ㄛ天?#32511;宦健?#22235;恩总报ㄛ三有齐资ㄛ今生?#35789;?#33073;离一切外道天魔之缠缚ㄛ生生世世永离恶道ㄛ离一切苦得究竟乐ㄛ得遇佛菩萨﹜正法﹜清净善知识ㄛ临终无一切障碍而往生有缘之佛净土ㄛ同证究竟圆满之佛果﹝

  版权归原影音公司所有ㄛ若侵犯你的权益ㄛ请通知我们ㄛ我们会及时删除侵权内容ㄐ

  粤公网安备 44051302000088号    工信部ICP备案号ㄩ沪ICP备05053011号-1 2008-2017 Copyrights reserved 教育性﹜非赢利性﹜公益?#32536;?#20315;教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教
  坋珨恁5
 • <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>
 • <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>