• <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>
 • 无量光明

  观世音菩萨普门品注音

  普门品 | 发表时间ㄩ2014-03-31 | 作者ㄩ网络 [投稿]

  ﹛﹛miào f見 lián huá j貝n阱 gu芋n shì y貝n pú sà p迅 mén p走n

  ﹛﹛妙 法 莲 华 经 观 世 音 菩 萨 普 门 品

  ﹛﹛豆r shí wú jìn yì pú sà ﹜jí cón阱 zuò q走 ㄛpi芋n t見n yòu ji芋n ㄛ

  ﹛﹛尔 时 无 尽 意 菩 萨 ﹜即 从 座 起 ㄛ偏 袒 右 肩 ㄛ

  ﹛﹛hé zh見n阱 xiàn阱 fó﹜ér zuò shì yán ㄩ

  ﹛﹛合 掌 向 佛 ﹜而 作 是 言 ㄩ

  ﹛﹛“shì z迂nㄛgu芋n shì y貝n pú sà ﹜y走 hé y貝n yuán ﹜mín阱 gu芋n shì y貝n ˋ ”

  ﹛﹛“世 尊ㄛ观 世 音 菩 萨﹜以 何 因 缘﹜名 观 世 音 ˋ ”

  ﹛﹛fó gào wú jìn yì pú sà ㄩ“ shàn nán z走 ㄛruò y辛u wú liàn阱 b見i qi芋n wàn yì zhòn阱 sh言n阱 ﹜

  ﹛﹛佛 告 无 尽 意 菩 萨 ㄩ“善 男 子ㄛ若 有 无 量 百 千 万 亿 众 生 ﹜

  ﹛﹛shòu zh迂 k迅 n見o ㄛ wén shì gu芋n shì y貝n pú sà ㄛ yì x貝n ch言n阱 mín阱 ㄛ

  ﹛﹛受 诸 苦 恼 ㄛ 闻 是 观 世 音 菩 萨 ㄛ 一 心 称 名 ㄛ

  ﹛﹛gu芋n shì y貝n pú sà jí shí gu芋n qí y貝n sh言n阱 ㄛ ji言 dé ji豆 tu身 ﹝

  ﹛﹛观 世 音 菩 萨 即 时 观 其 音 声 ㄛ皆 得 解 脱 ﹝

  ﹛﹛ruò y辛u chí shì gu芋n shì y貝n pú sà mín阱 zh豆 ㄛ shè rù dà hu辛 ㄛ hu辛 bù nén阱 sh芋o ㄛ

  ﹛﹛若 有 持 是 观 世 音 菩 萨 名 者 ㄛ设 入 大 火ㄛ火 不 能 烧 ㄛ

  ﹛﹛yóu shì pú sà w言i shén lì gù ﹝ ruò wéi dà shu走 su辛 pi芋o ㄛ ch言n阱 qí mín阱 hào ㄛ

  ﹛﹛由 是 菩 萨 威 神 力 故﹝若 为 大 水 所 漂 ㄛ称 其 名 号 ㄛ

  ﹛﹛jí dé qi見n chù ﹝ ruò y辛u b見i qi芋n wàn yì zhòn阱 sh言n阱 ㄛ wèi qiú j貝n ﹜ yín ﹜

  ﹛﹛即 得 浅 处 ﹝ 若 有 百 千 万 亿 众 生 ㄛ为 求 金 ﹜ 银 ﹜

  ﹛﹛liú lí ﹜ ch言 qú ﹜ m見 n見o ﹜ sh芋n hú ﹜ h迅 pò ﹜ zh言n zh迂 ﹜ d豆n阱 b見o ㄛ rù yú dà h見i ㄛ

  ﹛﹛琉 璃﹜砗 磲 ﹜玛 瑙﹜ 珊 瑚﹜ 琥 珀 ﹜真 珠 ﹜等 宝 ㄛ入 于 大 海 ㄛ

  ﹛﹛ji見 sh走 h言i f言n阱 chu貝 qí chuán f見n阱 ﹜ pi芋o duò luó chà gu走 guó ㄛ

  ﹛﹛假 使 黑 风 吹 其 船 舫﹜ 飘 堕 罗 刹 鬼 国 ㄛ

  ﹛﹛qí zh身n阱 ruò y辛u n見i zhì yì rén ﹜

  ﹛﹛其 中 若 有 乃 至 一 人 ﹜

  ﹛﹛ch言n阱 gu芋n shì y貝n pú sà mín阱 zh豆 ㄛ shì zh迂 rén d豆n阱 ㄛ ji言 dé ji豆 tu身 luó chà zh貝 nàn ﹝

  ﹛﹛称 观 世 音 菩 萨 名 者 ㄛ是 诸 人 等 ㄛ皆 得 解 脱 罗 刹 之 难 ﹝

  ﹛﹛y走 shì y貝n yuán ㄛ mín阱 gu芋n shì y貝n ﹝ ”

  ﹛﹛以 是 因 缘 ㄛ 名 观 世 音 ﹝ ”

  ﹛﹛“ ruò fù y辛u rén ﹜ lín d芋n阱 bèi hài ㄛ ch言n阱 gu芋n shì y貝n pú sà mín阱 zh豆 ㄛ

  ﹛﹛“ 若 复 有 人 ﹜临 当 被 害ㄛ称 观 世 音 菩 萨 名 者 ㄛ

  ﹛﹛b走 su辛 zhí d芋o zhàn阱 ﹜ xún duàn duàn huài ㄛ ér dé ji豆 tu身 ﹝ ruò s芋n qi芋n dà qi芋n guó t迅 ㄛ

  ﹛﹛彼 所 执 刀 杖 ﹜寻 段 段 坏 ㄛ而 得 解 ?#36873;?#33509; 三 千 大 千 国 土 ㄛ

  ﹛﹛m見n zh身n阱 yè ch芋 ﹜ luó chà ㄛ yù lái n見o rén ㄛ wén qí ch言n阱 gu芋n shì y貝n pú sà mín阱 zh豆 ㄛ

  ﹛﹛满 中 夜 叉﹜ 罗 刹 ㄛ 欲 来 恼 人 ㄛ闻 其 称 观 世 音 菩 萨 名 者 ㄛ

  ﹛﹛shì zh迂 è gu走 ﹜ shàn阱 bù nén阱 y走 è y見n shì zh貝 ㄛ kuàn阱 fù ji芋 hài ﹝

  ﹛﹛是 诸 恶 鬼 ﹜ 尚 不 能 以 恶 眼 视 之 ㄛ 况 复 加 害 ﹝

  ﹛﹛shè fù y辛u rén ㄛ ruò y辛u zuì ﹜ ruò wú zuì ㄛ ni迅 xiè ﹜ ji芋 su辛 ﹜

  ﹛﹛设 复 有 人 ㄛ 若 有 罪 ﹜ 若 无 罪 ㄛ 杻 械 ﹜ 枷 锁 ﹜

  ﹛﹛ji見n xì qí sh言n ㄛch言n阱 gu芋n shì y貝n pú sà mín阱 zh豆 ㄛji言 x貝 duàn huài ㄛjí dé ji豆 tu身 ﹝

  ﹛﹛检 系 其 身 ㄛ 称 观 世 音 菩 萨 名 者 ㄛ 皆 悉 断 坏 ㄛ 即 得 解 脱 ﹝

  ﹛﹛ruò s芋n qi芋n dà qi芋n guó t迅 ﹜ m見n zh身n阱 yuàn zéi ㄛ y辛u yì sh芋n阱 zh迅 ㄛ ji芋n阱 zh迂 sh芋n阱 rén ㄛ

  ﹛﹛若 三 千 大 千 国 土 ﹜ 满 中 怨 贼 ㄛ 有 一 商 主 ㄛ 将 诸 商 人 ㄛ

  ﹛﹛j貝 chí zhòn阱 b見o ﹜ j貝n阱 guò xi見n lù ㄛ qí zh身n阱 yì rén ﹜ zuò shì chàn阱 yán ㄩ

  ﹛﹛赍 持 重 宝 ﹜ 经 过 险 路 ㄛ 其 中 一 人 ﹜ 作 是 唱 言 ㄩ

  ﹛﹛‘ zh迂 shàn nán z走 ﹜ wù dé k辛n阱 bù ㄛ

  ﹛﹛‘诸 善 男 子 ﹜ 勿 得 恐 怖 ㄛ

  ﹛﹛r迅 d豆n阱 y貝n阱 d芋n阱 yì x貝n ch言n阱 gu芋n shì y貝n pú sà mín阱 hào ㄛ

  ﹛﹛汝 等 应 当 一 心 称 观 世 音 菩 萨 名 号 ㄛ

  ﹛﹛shì pú sà nén阱 y走 wú wèi sh貝 yú zhòn阱 sh言n阱 ㄛ

  ﹛﹛是 菩 萨 能 以 无 畏 施 于 众 ﹛生ㄛ

  ﹛﹛r迅 d豆n阱 ruò ch言n阱 mín阱 zh豆 ㄛ yú c走 yuàn zéi ﹜ d芋n阱 dé ji豆 tu身 ﹝ ’

  ﹛﹛汝 等 若 称 名 者 ㄛ 于 此 怨 贼 ﹜ 当 得 解 脱 ﹝ ’

  ﹛﹛zhòn阱 sh芋n阱 rén wén ㄛ jù f芋 sh言n阱 yán ㄩ ‘

  ﹛﹛众 商 人 闻 ㄛ 俱 发 声 言 ㄩ ‘

  ﹛﹛nánmógu芋n shì y貝n pú sà ﹝ ’ ch言n阱 qí mín阱 gù ㄛ jí dé ji豆 tu身 ﹝ ”

  ﹛﹛南 无 观 世 音 菩 萨 ﹝ ’ 称 其 名 故 ㄛ 即 得 解 脱 ﹝ ”

  ﹛﹛“ wú jìn yì ㄛ gu芋n shì y貝n pú sà mó h言 sà w言i shén zh貝 lì ﹜ w言i w言i rú shì ﹝

  ﹛﹛“ 无 尽 意 ㄛ 观 世 音 菩 萨 摩 诃 萨 威 神 之 力 ﹜ 巍 巍 如 是 ﹝

  ﹛﹛ruò y辛u zhòn阱 sh言n阱 ﹜ du身 yú yín yù ㄛ

  ﹛﹛若 有 众 生 ﹜ 多 于 淫 欲 ㄛ

  ﹛﹛chán阱 niàn g身n阱 jìn阱 gu芋n shì y貝n pú sà ㄛ biàn dé lí yù ﹝

  ﹛﹛常 念 恭 敬 观 世 音 菩 萨 ㄛ 便 得 离 欲 ﹝

  ﹛﹛ruò du身 ch言n huì ㄛ chán阱 niàn g身n阱 jìn阱 gu芋n shì y貝n pú sà ㄛ biàn dé lí ch言n ﹝

  ﹛﹛若 多 嗔 恚 ㄛ 常 念 恭 敬 观 世 音 菩 萨 ㄛ 便 得 离 嗔 ﹝

  ﹛﹛ruò du身 yú ch貝 ㄛ chán阱 niàn g身n阱 jìn阱 gu芋n shì y貝n pú sà ㄛ biàn dé lí ch貝 ﹝

  ﹛﹛若 多 愚 痴 ㄛ 常 念 恭 敬 观 世 音 菩 萨 ㄛ 便 得 离 痴 ﹝

  ﹛﹛wú jìn yì ㄛ gu芋n shì y貝n pú sà ﹜ y辛u rú shì d豆n阱 dà w言i shén lì ㄛ du身 su辛 ráo yì ㄛ

  ﹛﹛无 尽 意 ㄛ 观 世 音 菩 萨 ﹜ 有 如 是 等 大 威 神 力 ㄛ 多 所 饶 益 ㄛ

  ﹛﹛shì gù zhòn阱 sh言n阱 ﹜ chán阱 y貝n阱 x貝n niàn ﹝

  ﹛﹛是 故 众 生 ﹜ 常 应 心 念 ﹝

  ﹛﹛ruò y辛u n邢 rén ﹜ shè yù qiú nán ㄛ l走 bài g身n阱 y見n阱 gu芋n shì y貝n pú sà ㄛ

  ﹛﹛若 有 女 人 ﹜ 设 欲 求 男 ㄛ 礼 拜 供 养 观 世 音 菩 萨 ㄛ

  ﹛﹛biàn sh言n阱 fú dé zhì huì zh貝 nán ㄛ

  ﹛﹛便 生 福 德 智 慧 之 男 ㄛ

  ﹛﹛shè yù qiú n邢 ㄛ biàn sh言n阱 du芋n zhèn阱 y辛u xi芋n阱 zh貝 n邢 ㄛ sù zhí dé b豆n ㄛ

  ﹛﹛设 欲 求 女 ㄛ 便 生 端 正 有 相 之 女 ㄛ 宿 植 德 本 ㄛ

  ﹛﹛zhòn阱 rén ài jìn阱 ﹝ wú jìn yì ㄛ gu芋n shì y貝n pú sà y辛u rú shì lì ㄛ ruò y辛u zhòn阱 sh言n阱 ﹜

  ﹛﹛众 人 爱 敬 ﹝ 无 尽 意 ㄛ 观 世 音 菩 萨 有 如 是 力 ㄛ 若 有 众 生 ﹜

  ﹛﹛g身n阱 jìn阱 l走 bài gu芋n shì y貝n pú sà ㄛ fú bù tán阱 ju芋n ㄛ

  ﹛﹛恭 敬 礼 拜 观 世 音 菩 萨 ㄛ 福 不 唐 捐 ㄛ

  ﹛﹛shì gù zhòn阱 sh言n阱 ji言 y貝n阱 shòu chí gu芋n shì y貝n pú sà mín阱 hào ﹝ ”

  ﹛﹛是 故 众 生 皆 应 受 持 观 世 音﹛菩﹛萨 名 号 ﹝ ”

  ﹛﹛“ wú jìn yì ㄛ ruò y辛u rén ﹜ shòu chí liù shí èr yì hén阱 hé sh芋 pú sà mín阱 zi ㄛ

  ﹛﹛“ 无 尽 意 ㄛ 若 有 人 ﹜ 受 持 六 十 二 亿 恒 河 沙 菩 萨 名 字 ㄛ

  ﹛﹛fù jìn xín阱 g身n阱 y見n阱 y走n shí ﹜ y貝 fu ﹜ wò jù ﹜ y貝 yào ㄛ yú r迅 yì yún hé ㄛ

  ﹛﹛复 尽 形 供 养 饮 食 ﹜ 衣 服 ﹜ 卧 具 ﹜ 医 药 ㄛ 于 汝 意 云 何 ㄛ

  ﹛﹛shì shàn nán z走 ﹜ shàn n邢 rén ﹜ g身n阱 dé du身 f辛u ˋ ”

  ﹛﹛是 善 男 子 ﹜ 善 女 人 ﹜ 功 德 多 否 ˋ ”

  ﹛﹛wú jìn yì yán ㄩ “ shèn du身 ㄛ shì z迂n ﹝ ” fó yán ㄩ “ ruò fù y辛u rén ﹜

  ﹛﹛无 尽 意 言 ㄩ “ 甚 多 ㄛ 世 尊 ﹝ ” 佛 言 ㄩ “ 若 复 有 人 ﹜

  ﹛﹛shòu chí gu芋n shì y貝n pú sà mín阱 hào ㄛ n見i zhì yì shí l走 bài ﹜ g身n阱 y見n阱 ㄛ

  ﹛﹛受 持 观 世 音 菩 萨 名 号 ㄛ 乃 至 一 时 礼 拜 ﹜ 供 养 ㄛ

  ﹛﹛shì èr rén fú ㄛ zhèn阱 d豆n阱 wú yì ㄛ yú b見i qi芋n wàn yì jié ﹜ bù k豆 qión阱 jìn ㄛ

  ﹛﹛是 二 人 福 ㄛ 正 等 无 异 ㄛ 于 百 千 万 亿 劫 ﹜ 不 可 穷 尽 ㄛ

  ﹛﹛wú jìn yì ㄛ shòu chí gu芋n shì y貝n pú sà mín阱 hào ㄛ dé rú shì wú liàn阱 wú bi芋n fú dé zh貝 lì ﹝ ”

  ﹛﹛无 尽 意 ㄛ 受 持 观 世 音 菩 萨 名 号 ㄛ 得 如 是 无 量 无 边 福 德 之 利 ﹝ ”

  ﹛﹛wú jìn yì pú sà bái fó yán ㄩ “ shì z迂n ㄛ gu芋n shì y貝n pú sà ﹜ yún hé yóu c走 su身 pó shì jiè ㄛ

  ﹛﹛无 尽 意 菩 萨 白 佛 言 ㄩ “ 世 尊 ㄛ 观 世 音 菩 萨 ﹜ 云 何 游 此 娑 婆 世 界 ㄛ

  ﹛﹛yún hé ér wéi zhòn阱 sh言n阱 shu身 f見 ㄛ f芋n阱 biàn zh貝 lì ㄛ qí shì yún hé ˋ ”

  ﹛﹛云 何 而 为 众 生 说 法 ㄛ 方 便 之 力 ㄛ 其 事 云 何 ˋ ”

  ﹛﹛fó gào wú jìn yì pú sà ㄩ “ shàn nán z走 ㄛ ruò y辛u guó t迅 zhòn阱 sh言n阱 ﹜

  ﹛﹛佛 告 无 尽 意 菩 萨 ㄩ “ 善 男 子 ㄛ 若 有 国 土 众 生 ﹜

  ﹛﹛y貝n阱 y走 fó sh言n dé dù zh豆 ㄛ gu芋n shì y貝n pú sà jí xiàn fó sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 佛 身 得 度 者 ㄛ 观 世 音 菩 萨 即 现 佛 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 pì zh貝 fó sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn pì zh貝 fó sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 辟﹛支 佛﹛身 得 度 者 ㄛ 即 现 辟 支 佛 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 sh言n阱 wén sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn sh言n阱 wén sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 声 闻 身 得 度 者 ㄛ﹛即 现 声 闻 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 fàn wán阱 sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn fàn wán阱 sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 梵 王 身 得 度 者 ㄛ 即 现 梵 王 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 dì shì sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn dì shì sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 帝 释 身 得 度 者 ㄛ 即 现 帝 释 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 zì zài ti芋n sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn zì zài ti芋n sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 自 在 天 身 得 度 者 ㄛ 即 现 自 在 天 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 dà zì zài ti芋n sh言n dé dù zh豆 ㄛjí xiàn dà zì zài ti芋n sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 大 自 在 天 身 得 度 者 ㄛ即 现 大 自 在 天 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 ti芋n dà ji芋n阱 j迂n sh言n dé dù zh豆 ㄛjí xiàn ti芋n dà ji芋n阱 j迂n sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 天 大 将 军 身 得 度 者 ㄛ即 现 天 大 将 军 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 b走 sh芋 mén sh言n dé dù zh豆 ㄛjí xiàn b走sh芋 mén sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 毗 沙 门 身 得 者 ㄛ即 现 毗 沙 门 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 xi見o wán阱 sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn xi見o wán阱 sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 小 王 身 得 度 者 ㄛ 即 现 小 王 身﹛而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 zh見n阱 zh豆 sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn zh見n阱 zh豆 sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 长 者 身 得 度 者 ㄛ 即 现 长 者 身﹛而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 j迂 shì sh言n dé dù zh豆 ㄛjí xiàn j迂 shì sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 居 士 身 得 度 者 ㄛ即 现 居 士 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 z見i gu芋n sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn z見i gu芋n sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 宰 官 身 得 度 者 ㄛ 即 现 宰 官 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 pó luó mén sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn pó luó mén sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 婆 罗 门 身 得 度 者 ㄛ 即 现 婆 罗 门 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 b走 qi迂 ﹜ b走 qi迂 ní ﹜y身u pó s芋i ﹜ y身u pó yí sh言n dé dù zh豆 ㄛ

  ﹛﹛应 以 比 丘 ﹜ 比 丘 尼 ﹜优 婆 塞 ﹜ 优 婆 夷 身 得 度 者 ㄛ

  ﹛﹛jí xiàn b走 qi迂 ﹜ b走 qi迂 ní ﹜ y身u pó s芋i ﹜y身u pó yí sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛即 现 比 丘 ﹜ 比 丘 尼 ﹜ 优 婆 塞 ﹜﹛优 婆 夷 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 zh見n阱 zh豆 ﹜ j迂 shì ﹜ z見i gu芋n ﹜ pó luó mén fù n邢 sh言n dé dù zh豆 ㄛ

  ﹛﹛应 以 长 者 ﹜ 居 士 ﹜ 宰 官 ﹜ 婆 罗 门 妇 女 身 得 度 者 ㄛ

  ﹛﹛jí xiàn fù n邢 sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛即 现 妇 女 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 tón阱 nán ﹜ tón阱 n邢 sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn tón阱 nán ﹜tón阱 n邢 sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛应 以 童 男 ﹜ 童 女 身 得 度 者 ㄛ 即 现 童 男 ﹜﹛童 女 身 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 ti芋n lón阱 ﹜ yè ch芋 ﹜ qián tà pó ﹜ 芋 xi迂 luó ﹜

  ﹛﹛应 以 天 龙 ﹜ 夜 叉 ﹜ 乾 闼 婆 ﹜ 阿 修 罗 ﹜

  ﹛﹛ji芋 lóu luó ﹜ j走n nà luó ﹜ mó hóu luó qié ﹜ rén f言i rén d豆n阱 sh言n dé dù zh豆 ㄛ

  ﹛﹛迦 楼 罗 ﹜ 紧 那 罗 ﹜ 摩 睺 罗 伽 ﹜ 人 非 人 等 身 得 度 者 ㄛ

  ﹛﹛jí ji言 xiàn zh貝 ér wéi shu身 f見 ﹝

  ﹛﹛即 皆 现 之 而 为 说 法 ﹝

  ﹛﹛y貝n阱 y走 zhí j貝n g芋n阱 shén﹛sh言n dé dù zh豆 ㄛ jí xiàn zhí j貝n g芋n阱 shén sh言n ér wéi shu身 f見 ﹝ ”

  ﹛﹛应 以 执 金 刚   神 身 得 度 者 ㄛ 即 现 执 金 刚 神 ﹛身 而 为 说 法 ﹝ ”

  ﹛﹛“ wú jìn yì ㄛ shì gu芋n shì y貝n pú sà chén阱 jiù rú shì g身n阱 dé ㄛ y走 zh辛n阱 zh辛n阱 xín阱 ﹜

  ﹛﹛“ 无 尽 意 ㄛ 是 观 世 音 菩 萨 成 就 如 是 功 德 ㄛ 以 种 种 形 ﹜

  ﹛﹛yóu zh迂 guó t迅 ㄛ dù tu身 zhòn阱 sh言n阱 ㄛ

  ﹛﹛游 诸 国 土 ㄛ 度 脱 众 生 ㄛ

  ﹛﹛shì gù r迅 d豆n阱 y貝n阱 d芋n阱 yì x貝n g身n阱 y見n阱 gu芋n shì y貝n pú sà ﹝

  ﹛﹛是 故 汝 等 应 当 一 心 供 养 观 世 音 菩 萨 ﹝

  ﹛﹛shì gu芋n shì y貝n pú sà mó h言 sà ㄛ yú bù wèi jí nán zh貝 zh身n阱 ﹜ nén阱 sh貝 wú wèi ㄛ

  ﹛﹛是 观 世 音 菩 萨 摩 诃 萨 ㄛ 于 怖 畏 急 难 之 中 ﹜ 能 施 无 畏 ㄛ

  ﹛﹛shì gù c走 su身 pó shì jiè ﹜ ji言 hào zh貝 wéi sh貝 wú wèi zh豆 ﹝ ”

  ﹛﹛是 故 此 娑 婆 世 界 ﹜ 皆 号 之 为 施 无 畏 者 ﹝ ”

  ﹛﹛wú jìn yì pú sà bái fó yán ㄩ “ shì z迂n ㄛ w辛 j貝n d芋n阱 g身n阱 y見n阱 gu芋n shì y貝n pú sà ﹝ ”

  ﹛﹛无 尽 意 菩 萨 白 佛 言 ㄩ “ 世 尊 ㄛ 我 今 当 供 养 观 世 音 菩 萨 ﹝ ”

  ﹛﹛jí ji豆 j走n阱 zhòn阱 zh迂﹛b見o y貝n阱 luò ﹜ jià zhí b見i qi芋n li見n阱 j貝n ㄛ ér y走 y迅 zh貝 ㄛ zuò shì yán ㄩ .

  ﹛﹛即 解 颈 众 珠 宝﹛璎 珞 ﹜ 价 值 百 千 两 金 ㄛ 而 以 与 之 ㄛ 作 是 言 ㄩ

  ﹛﹛“ rén zh豆 ㄛ shòu c走 f見 sh貝 zh言n b見o y貝n阱 luò ﹝ ” shí gu芋n shì y貝n pú sà bù k豆n shòu zh貝 ﹝

  ﹛﹛“ 仁 者 ㄛ 受 此 法 施 珍 宝 璎 珞 ﹝ ” 时 观 世 音 菩 萨 不 肯 受 之 ﹝

  ﹛﹛wú jìn yì fù bái gu芋n shì y貝n pú sà yán ㄩ “ rén zh豆 ㄛ m走n w辛 d豆n阱 gù ㄛ shòu c走 y貝n阱 luò ﹝ ”

  ﹛﹛无 尽 意 复 白 观 世 音 菩 萨 言 ㄩ “ 仁 者 ㄛ 愍 我 等 故 ㄛ 受 此 璎 珞 ﹝ ”

  ﹛﹛豆r shí fó gào gu芋n shì y貝n pú sà ㄩ “ d芋n阱 m走n c走 wú jìn yì pú sà ﹜ jí sì zhòn阱 ti芋n lón阱 ﹜

  ﹛﹛尔 时 佛 告 观 世 音 菩 萨 ㄩ “ 当 愍 此 无 尽 意 菩 萨 ﹜ 及 四 众 天 龙 ﹜

  ﹛﹛yè ch芋 ﹜ qián tà pó ﹜ 芋 xi迂 luó ﹜ ji芋 lóu luó ﹜ j走n nà luó ﹜ mó hóu luó

  ﹛﹛夜 叉 ﹜ 乾 闼 婆 ﹜ 阿 修 罗 ﹜ 迦 楼 罗 ﹜ 紧 那 罗 ﹜ 摩 睺 罗

  ﹛﹛qié ﹜ rén f言i rén d豆n阱 gù ㄛ shòu shì y貝n阱 luò ﹝ ” jí shí gu芋n shì y貝n pú sà m走n zh迂 sì zhòn阱 ﹜

  ﹛﹛伽 ﹜ 人 非 人 等 故 ㄛ 受 是 璎 珞 ﹝ ” 即 时 观 世 音 菩 萨 愍 诸 四 众 ﹜

  ﹛﹛jí yú ti芋n lón阱 ﹜ rén f言i rén d豆n阱 ㄛ shòu qí y貝n阱 luò ㄛ

  ﹛﹛及 于 天 龙 ﹜ 人 非 人 等 ㄛ 受 其 璎 珞 ㄛ

  ﹛﹛f言n zuò èr f言n ㄛ yì f言n fèn阱 shì ji芋 móu ní fó ㄛ yì f言n fèn阱 du身 b見o fó t見 ﹝

  ﹛﹛分 作 二 分 ㄛ 一 分 奉 释 迦 牟 尼 佛 ㄛ一 分 奉 多 宝 佛 塔 ﹝

  ﹛﹛“ wú jìn yì ㄛ gu芋n shì y貝n pú sà y辛u rú shì zì zài shén lì ㄛ yóu yú su身 pó shì jiè ﹝ ”

  ﹛﹛“ 无 尽 意 ㄛ 观 世 音 菩 萨 有 如 是 自 在 神 力 ㄛ 游 于 娑 婆 世 界 ﹝ ”

  ﹛﹛豆r shí wú jìn yì pú sà y走 jì wèn yu言 ㄩ

  ﹛﹛尔 时 无 尽 意 菩 萨 以 偈 问 曰 ㄩ

  ﹛﹛shì z迂n miào xi芋n阱 jù ㄛ w辛 j貝n zhòn阱 wèn b走 ㄛ fó z走 hé y貝n yuán ㄛ mín阱 wéi gu芋n shì y貝n ﹝

  ﹛﹛世 尊 妙 相 具 ㄛ 我 今 重 问 彼 ㄛ 佛 子 何 因 缘 ㄛ 名 为 观 世 音 ﹝

  ﹛﹛jù zú miào xi芋n阱 z迂n ㄛ jì dá wú jìn yì ﹝ r迅 t貝n阱 gu芋n y貝n xín阱 ㄛ shàn y貝n阱 zh迂 f芋n阱 su辛 ㄛ

  ﹛﹛具 足 妙 相 尊 ㄛ 偈 答 无 尽 意 ﹝ 汝 听 观 音 行 ㄛ 善 应 诸 方 所 ㄛ

  ﹛﹛hón阱 shì sh言n rú h見i ㄛ lì jié bù s貝 yì ㄛ shì du身 qi芋n yì fó ㄛ f芋 dà q貝n阱 jìn阱 yuàn ﹝

  ﹛﹛宏 誓 深 如 海 ㄛ 历 劫 不 思 议 ㄛ 侍 多 千 亿 佛 ㄛ 发 大 清 净 愿 ﹝

  ﹛﹛w辛 wéi r迅 luè shu身 ㄛ wén mín阱 jí jiàn sh言n ㄛ x貝n niàn bù k身n阱 guò ㄛ nén阱 miè zh迂 y辛u k迅 ﹝

  ﹛﹛我 为 汝 略 说 ㄛ 闻 名 及 见 身 ㄛ 心 念 不 空 过 ㄛ 能 灭 诸 有 苦 ﹝

  ﹛﹛ji見 sh走 xìn阱 hài yì ㄛ tu貝 luò dà hu辛 k言n阱 ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ hu辛 k言n阱 biàn chén阱 chí ﹝

  ﹛﹛假 使 兴 害 意 ㄛ 推 落 大 火 坑 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ 火 坑 变 成 池 ﹝

  ﹛﹛huò pi芋o liú jù h見i ㄛ lón阱 yú zh迂 gu走 nán ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ b身 làn阱 bù nén阱 méi ﹝

  ﹛﹛或 漂 流 巨 海 ㄛ 龙 鱼 诸 鬼 难 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ 波 浪 不 能 没 ﹝

  ﹛﹛huò zài x迂 mí f言n阱 ﹜ wéi rén su辛 tu貝 duò ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ rú rì x迂 k身n阱 zhù ﹝

  ﹛﹛或 在 须 弥 峰 ﹜ 为 人 所 推 堕 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ 如 日 虚 空 住 ﹝

  ﹛﹛huò bèi è rén zhú ㄛ duò luò j貝n g芋n阱 sh芋n ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ bù nén阱 s迅n yì máo ﹝

  ﹛﹛或 被 恶 人 逐 ㄛ 堕 落 金 刚 山 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ 不 能 损 一 毛 ﹝

  ﹛﹛huò zhí yuàn zéi rào ㄛ gè zhí d芋o ji芋 hài ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ xián jí q走 cí x貝n ﹝

  ﹛﹛或 值 怨 贼 绕 ㄛ 各 执 刀 加 害 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ 咸 即 起 慈 心 ﹝

  ﹛﹛huò z芋o wán阱 nán k迅 ㄛ lín xín阱 yù shòu zh身n阱 ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ d芋o xún duàn duàn huài ﹝

  ﹛﹛或 遭 王 难 苦 ㄛ 临 刑 欲 寿 终 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ刀 寻 段 段 坏 ﹝

  ﹛﹛huò qiú jìn ji芋 su辛 ㄛ sh辛u zú bèi ni迅 xiè ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ shì rán dé ji豆 tu身 ﹝

  ﹛﹛或 囚 禁 枷 锁 ㄛ 手 足 被 杻 械 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ 释 然 得 解 脱 ﹝

  ﹛﹛zhòu z迅 zh迂 dú yào ﹜ su辛 yù hài sh言n zh豆 ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ hái zhe yú b豆n rén ﹝

  ﹛﹛咒 诅 诸 毒 药 ﹜ 所 欲 害 身 者 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ 还 着 于 本 人 ﹝

  ﹛﹛huò yù è luó chà ﹜ dú lón阱 zh迂 gu走 d豆n阱 ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ shí x貝 bù g見n hài ﹝

  ﹛﹛或 遇 恶 罗 刹 ﹜ 毒 龙 诸 鬼 等 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ 时 悉 不 敢 害 ﹝

  ﹛﹛ruò è shòu wéi rào ㄛ lì yá zh見o k豆 bù ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ jí z辛u wú bi芋n f芋n阱 ﹝

  ﹛﹛若 恶 兽 围 绕 ㄛ 利 牙 爪 可 怖 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ 疾 走 无 边 方 ﹝

  ﹛﹛yuán shé jí fù xi言 ㄛ qì dú y芋n hu辛 rán ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ xún sh言n阱 zì huí qù ﹝

  ﹛﹛蚖 蛇 及 蝮 蝎 ㄛ气 毒 烟 火 燃 ㄛ念 彼 观 音 力 ㄛ寻 声 自 回 去 ﹝

  ﹛﹛yún léi g迅 chè diàn ㄛ jiàn阱 báo shù dà y迅 ㄛ niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ yìn阱 shí dé xi芋o sàn ﹝

  ﹛﹛云 雷 鼓 掣 电 ㄛ降 雹 澍 大 雨 ㄛ 念 彼 观 音 力 ㄛ 应 时 得 消 散 ﹝

  ﹛﹛zhòn阱 sh言n阱 bèi kùn è ㄛ wú liàn阱 k迅 b貝 sh言n ㄛ gu芋n y貝n miào zhì lì ㄛ nén阱 jiù shì ji芋n k迅 ﹝

  ﹛﹛众 生 被 困 厄 ㄛ无 量 苦 逼 身 ㄛ 观 音 妙 智 力 ㄛ能 救 世 间 苦 ﹝

  ﹛﹛jù zú shén t身n阱 lì ㄛ gu見n阱 xi迂 zhì f芋n阱 biàn ㄛ shí f芋n阱 zh迂 guó t迅 ㄛ wú chà bú xiàn sh言n ﹝

  ﹛﹛具 足 神 通 力 ㄛ广 修 智 方 便 ㄛ十 方 诸 国 土 ㄛ 无 刹 不 现 身 ﹝

  ﹛﹛zh辛n阱 zh辛n阱 zh迂 è qù ㄛ dì yù gu走 chù shen阱 ㄛ sh言n阱 l見o bìn阱 s走 k迅 ㄛ y走 jiàn x貝 lìn阱 miè ﹝

  ﹛﹛种 种 诸 恶 趣 ㄛ 地 狱 鬼 畜 生 ㄛ 生 老 病 死 苦 ㄛ 以 渐 悉 令 灭 ﹝

  ﹛﹛zh言n gu芋n q貝n阱 jìn阱 gu芋n ㄛ gu見n阱 dà zhì huì gu芋n ㄛ

  ﹛﹛真 观 清 净 观 ㄛ 广 大 智 慧 观 ㄛ

  ﹛﹛b言i gu芋n jí cí gu芋n ㄛ chán阱 yuàn chán阱 zh芋n y見n阱 ﹝

  ﹛﹛悲 观 及 慈 观 ㄛ 常 愿 常 瞻 仰 ﹝

  ﹛﹛wú gòu q貝n阱 jìn阱 gu芋n阱 ﹜ huì rì pò zh迂 àn ㄛ nén阱 fú z芋i f言n阱 hu辛 ㄛ p迅 mín阱 zhào shì ji芋n ﹝

  ﹛﹛无 垢 清 净 光 ﹜ 慧 日 破 诸 闇 ㄛ 能 伏 灾 风 火 ㄛ 普 明 照 世 间 ﹝

  ﹛﹛b言i t走 jiè léi zhèn ㄛ cí yì miào dà yún ㄛ shù g芋n lù f見 y迅 ㄛ miè chú fán n見o yàn ﹝

  ﹛﹛悲 体 戒 雷 震 ㄛ慈 意 妙 大 云 ㄛ 澍 甘 露 法 雨 ㄛ灭 除 烦 恼 焰 ﹝

  ﹛﹛zhèn阱 sòn阱 j貝n阱 gu芋n chù ㄛ bù wèi j迂n zhèn zh身n阱 ㄛ

  ﹛﹛诤 讼 经 官 处 ㄛ 怖 畏 军 阵 中 ㄛ

  ﹛﹛niàn b走 gu芋n y貝n lì ㄛ zhòn阱 yuàn x貝 tuì sàn ﹝

  ﹛﹛念 彼 观 音 力 ㄛ 众 怨 悉 退 散 ﹝

  ﹛﹛miào y貝n gu芋n shì y貝n﹜ fàn y貝n h見i cháo y貝n ㄛshèn阱 b走 shì ji芋n y貝n ㄛshì gù x迂 chán阱 niàn ﹝

  ﹛﹛妙 音 观 世 音 ﹜ 梵 音 海 潮 音 ㄛ胜 彼 世 间 音 ㄛ是 故 须 常 念 ﹝

  ﹛﹛niàn niàn wù sh言n阱 yí ﹝ gu芋n shì y貝n jìn阱 shèn阱 ㄛyú k迅 n見o s走 è﹜nén阱 wéi zuò y貝 hù ﹝

  ﹛﹛念 念 勿 生 疑 ﹝ 观 世 音 净 圣 ㄛ于 苦 恼 死 厄 ﹜ 能 为 作 依 怙 ﹝

  ﹛﹛jù yì qiè g身n阱 dé ㄛ cí y見n shì zhòn阱 sh言n阱 ㄛ fú jù h見i wú liàn阱 ㄛ shì gù y貝n阱 d走n阱 l走 ﹝

  ﹛﹛具 一 切 功 德 ㄛ慈 眼 视 众 生 ㄛ福 聚 海 无 量 ㄛ是 故 应 顶 礼 ﹝

  ﹛﹛豆r shí chí dì pú sà jí cón阱 zuò q走 ㄛqián bái fó yánㄩ “ shì z迂n ㄛruò y辛u zhòn阱 sh言n阱 ﹜

  ﹛﹛尔 时 持 地 菩 萨 即 从 座 起 ㄛ前 白 佛 言 ㄩ“世 尊 ㄛ若 有 众 生 ﹜

  ﹛﹛wén shì gu芋n shì y貝n pú sà p走n ﹜ zì z酉i zh貝 yè ㄛp迅 mén shì xiàn shén t身n阱 lì zh豆 ㄛ

  ﹛﹛闻 是 观 世 音 菩 萨 品 ﹜ 自 在 之 业 ㄛ普 门 示 现 神 通 力 者 ㄛ

  ﹛﹛d芋n阱 zh貝 shì rén g身n阱 dé bù sh見o ﹝ ” fó shu身 shì p迅 mén p走n shí ㄛ

  ﹛﹛当 知 是 人 功 德 不 少 ﹝ ”佛 说 是 普 门 品 时 ㄛ

  ﹛﹛zhòn阱 zh身n阱 bá wàn sì qi芋n zhòn阱 sh言n阱 ㄛ

  ﹛﹛众 中 八 万 四 千 众 生 ㄛ

  ﹛﹛ji言 f芋 wú d豆n阱 d豆n阱 芋 nuò du身 luó s芋n mi見o s芋n pú tí x貝n ﹝

  ﹛﹛皆 发 无 等 等 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 心 ﹝

  广大佛友阅读文章时如发?#25191;?#21035;字或者其他语法错误ㄛ欢迎?#21018;?#20197;利弘法ㄛ你们的支持是我们进步的最好动力﹝反馈|投稿
  热文推荐
  精华文章
  热门推荐
  网站推荐
  最新推荐
  愿所有弘法功德回向

  赞助﹜流通﹜见闻﹜随喜者﹜及皆悉回向尽法界﹜虚空界一切众生ㄛ依佛菩萨威德力﹜弘法功德力ㄛ普愿消除一切罪障ㄛ福慧具足ㄛ常得?#24598;?#26080;绪病苦﹝欲行恶法ㄛ皆悉?#24576;?#25152;修善业ㄛ皆速成就﹝关闭一切诸恶趣门ㄛ开示人生涅槃正路﹝家门清吉ㄛ身心?#37096;担?#20808;亡祖妣ㄛ历劫怨亲ㄛ俱蒙佛慈ㄛ获本妙心﹝兵戈?#32769;╯?#31036;让兴行ㄛ人民?#24598;?#22825;?#32511;宦健?#22235;恩总报ㄛ三有齐资ㄛ今生来世脱离一切外道天魔之缠缚ㄛ生生世世永离恶道ㄛ离一切苦得究竟乐ㄛ得遇佛菩萨﹜正法﹜清净善知识ㄛ临终无一切障碍而往生有缘之佛净土ㄛ同证究竟圆满之佛果﹝

  版权归原影音公司所有ㄛ若侵?#25913;?#30340;权益ㄛ请通知我们ㄛ我们会及时删除侵权内容ㄐ

  ?#20937;?#32593;安备 44051302000088号    工信部ICP备案号ㄩ沪ICP备05053011号-1 2008-2017 Copyrights reserved 教育性﹜非赢利性﹜公益?#32536;?#20315;教文化传播机构     无量光明佛教网  |  念佛堂  |  佛经  |  佛教
  坋珨恁5
 • <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>
 • <optgroup id="q6cwi"><blockquote id="q6cwi"></blockquote></optgroup>
  <menu id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></menu>
 • <small id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></small>
 • <bdo id="q6cwi"><samp id="q6cwi"></samp></bdo>
 • <input id="q6cwi"><label id="q6cwi"></label></input>